Završna konferencija "Pristup pravdi za osobe sa invaliditetom"

Govor predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore

19. 09. 2019.

Draga gospodo Vojičiću i Guberiniću,
Poštovani gospodine Smailoviću,
dame i gospodo,
 
Sa velikim zadovoljstvom sam se odazvala vašem pozivu da učestvujem na završnoj konferenciji o pristupu pravdi za osobe sa invaliditetom.

Vrhovni sud Crne Gore ostaje otvoren za ispunjenje svih ciljeva koje smo zamislili u našem proljećnom Memorandumu o saradnji. S tim u vezi, uvjeravam vas da u najvišem sudu imate iskrenog partnera za promociju u sudstvu, unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava, osnovnih sloboda, dostojanstva i integriteta ličnosti osoba sa invaliditetom.

Želim da vas ovom prilikom podsjetim da smo o pristupu pravdi za osobe sa invaliditetom razgovarali i prije tri godine. Tom prilikom sam istakla da se pravo na pristup pravdi ne svodi na puki fizički pristup zgradama u kojima su smješteni pravosudni organi, te da ima prostora za napredak.

Danas, smatram da su postignuti vidljivi rezultati, međutim, garancije djelotvorne primjene odgovarajućih politika u pravcu zaštite osnovnih prava ranjivih kategorija, među kojima i osoba sa invaliditetom, je kontinuiran proces, imajući u vidu složenost usaglašavanja nacionalne legislative sa relevantnim međunarodnim konvencijama. U tom pravcu, pitanje regulisanja poslovne sposobnosti ostaje i dalje poseban izazov.

Osim toga, treba imati u vidu i da nijesu sve norme iskazane u propisima, već da postoje i moralne norme, koje oslikavaju našu svijest o tome da su osobe sa invaliditetom itekako prisutne u društvu i da moramo iskazati veći stepen senzibiliteta za njihov položaj.

Posebno ističem da se od nosilaca pravosudne funkcije ne očekuje samo dobro poznavanje relevantnih zakona i drugih propisa, već i sposobnost da ostvaruju efikasnu interakciju sa osobama sa invaliditetom. 

Upravo je projekat "Korak bliže pravdi" osnažio komunikaciju sudova sa osobama sa invaliditetom i vjerujem da su treninzi, na kojima su učestvovali predstavnici sudstva bili plodonosni za vaše dalje aktivnosti.

Takođe, čestitam na izdatoj publikaciji "Vodič za advokate i sudije o institutu besplatne pravne pomoći za osobe sa invaliditetom", u čijoj izradi su učestvovale cijenjene autorke. Vodič, koji sadrži sveobuhvatan pregled i analizu nacionalnog pravnog okvira u oblasti besplatne pravne pomoći je dostavljen svim sudovima u Crnoj Gori i objavljen je na našem internet sajtu.

Na kraju, dozvolite da zaključim da osobe sa invaliditetom mogu učiniti velika djela u našem društvu. Snažno vjerujem da je svijet zaista bolje mjesto, zbog onih ljudi koji imaju volju da stvaraju, napreduju i ohrabruju jedni druge.

Stoga, koristim priliku i da čestitam našem paraolimpijcu Filipu Radoviću na osvajanju srebrne medalje na Evropskom prvenstvu za osobe sa invaliditetom. Postignutim rezultatom, Filip je pokazao da u životu nema prepreka da mladost, talenat i rad zasijaju na značajnom sportskom događaju. Ostajući u tom uvjerenju, poručujem da crnogorsko sudstvo ne poznaje barijere u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom i preduzeće sve što je u njegovoj moći kako bi pristup pravdi bio olakšan i brži.

Hvala na pažnji.
Kabinet predsjednice

Saopštenje za javnost

17. 09. 2019.

Povodom novinskih članaka, koji su objavljeni na portalu "Vijesti", 15. i 16. septembra 2019. godine, kao i priloga, emitovanog u informativnoj emisiji na TV "Vijesti", u kojim sadržajima je prenijeto "istraživanje" nevladine organizacije MANS, u cilju tačnog i objektivnog informisanja javnosti, Kabinet predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice, ističe saopštenje za javnost.

Postupajući u skladu sa propisima Crne Gore, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, je dana 20. jula 2015. godine uredno i blagovremeno dostavila nadležnom organu - Komisiji za sprječavanje sukoba interesa, obavještenje o promjeni u imovinskom kartonu nakon vođenja ostavinskog postupka poslije smrti pokojnog supruga. U izmijenjenom imovinskom kartonu je prijavljena nepokretna imovina -  zemljište površine 27.772 m2, čime je predsjednica ispunila svoju obavezu i učinila dostupnim sve podatke o sticanju imovine.

Shodno članu 23 Zakona o sprječavanju korupcije, javni funkcioner je dužan da u izvještaju navede tačne i potpune podatke u slučaju promjena iz izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 eura. Nasuprot tendencioznom zaključku NVO Mans, raspolaganjem imovinom, odnosno prodajom nepokretnosti, nije došlo do uvećanja imovine, već je došlo do pretvaranja nepokretnih sredstava u novčana, a imovina je ostala ista. Novčana sredstva od prodaje nepokretnosti su uplaćena na tekući račun poslovne banke, čime je i njihovo porijeklo provjereno, a zatim su preusmjerena na namirenje obaveza po osnovu kredita kod više banaka, u okviru bankarskih procedura. U 2016. godini, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je podnijela redovni godišnji izvještaj o prihodima i imovini Agenciji za sprječavanje korupcije, iz kojeg se može utvrditi da nema u vlasništvu navedenu nepokretnost, te da više nije dužnik kreditnih obaveza, koje su ranije bile uredno prijavljene.

Podsjećamo, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je dala saglasnost o pristupu podacima na računima kod domaćih i stranih bankarskih i drugih finansijskih institucija. Stoga, jasno je da su podaci o imovini predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore istiniti, potpuni i dostupni u najvećem stepenu transparentnosti.

Imenovana nevladina organizacija bi morala poznavati zakon, naročito imajući u vidu svoju specijalizaciju, stečenu nakon brojnih donatorskih obuka. Pored toga, istraživački rad se mora zasnivati na stručnoj obradi činjenica dostupnih u izvještajima o prihodima i imovini javnih funkcionera, posebno imajući u vidu uticaj nalaza istraživanja na formiranje javnog mnjenja.

Ukoliko su dostupni svi bankovni računi u zemlji i inostranstvu, za očekivati je da bilo koji nezavisni istraživač ode korak dalje, a ne da se stvara konstrukcija, kao i kod predstavljanja vrste zemljišta, pri čemu se zaobilazi činjenica da dio prodatog zemljišta čini oko 11.000 m2 voćnjaka, koji je bio prestižan i ogledan u tom kraju.

Povodom daljih navoda o prodaji nepokretnosti, a koji se zasnivanju na površnim saznanjima, ističemo da je kupac zemljišta kompanija, koja je u svom poslovanju specijalizovana za kupovinu nepokretnosti i posjeduje veliki broj nepokretnosti.

U konkretnom, ne vidimo problem u tome da li je predsjednica znala ili nije znala ko "stoji iza firme", jer i da je znala, gospodin Zoran Bećirović je Kolašinac, koji je proveo djetinjstvo u Kolašinu, kao i predsjednica, a uz to su i porodični prijatelji.

Cilj ovakvog "istraživanja" je isključivo pokušaj kompromitacije predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, pri čemu se dodatno satanizuje kako njeno ime, tako i ime navedenog lica, protiv kojeg nikada u Crnoj Gori, niti izvan Crne Gore, nije pokrenut bilo kakav krivični postupak.

Posebno ističemo da predsjednica nije srećna što je prodala starevinu, odnosno đedovinu svoje djece, jer je to zahtijevao životni trenutak nakon smrti supruga. Međutim, to je bio jedini odgovarajući način, jer je tim nasledstvom mogla riješiti probleme nastale nakon smrti u porodici.

Ovakvo postupanje nevladine organizacije Mans je pokazalo da ignorantia nocet kako istraživačkom radu, tako i novinarskoj profesiji, čije su aktivnosti od ključnog značaja u državi zasnovanoj na vladavini prava, premda, potrebno je da taj rad bude potkovan istinitim činjenicama i opravdanim ciljem.
 
Kabinet predsjednice
 

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvuje na Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova država članica Savjeta Evrope

11. 09. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica će učestvovati na Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova država članica Savjeta Evrope, na poziv predsjednika Ustavnog savjeta, gospodina Laurent Fabiusa, potpredsjednika Državnog savjeta, gospodina Bruno Lasserrea, prvog predsjednika Kasacionog suda, gospodina Bertrand Louvela i Državnog tužioca pri Kasacionom sudu, gospodina Francois Molinsa. Konferencija, u čijem je fokusu dijalog između sudija, će se održati 12. i 13. septembra 2019. godine, u Parizu.

Nakon uvodne plenarne sjednice, učesnici seminara će razmatrati teme koje se odnose na pravo na djelotvoran pravni lijek pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, vezu između nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, kao i slobodu izražavanja i njen odnos sa pravom na privatni i porodični život.  

Predsjednica će uzeti učešće u okviru druge radionice Konferencije, na temu "Odnosi između nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava".

Konferencija predsjednika vrhovnih sudova država članica Savjeta Evrope se organizuje u svjetlu francuskog predsjedavanja Komitetom ministara Savjeta Evrope, koje je započelo 17. maja 2019. godine.

Zajednička fotografija učesnika Konferencije
Kabinet predsjednice


Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore održala sastanak sa predsjednicima sudova

29. 07. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, održala je danas sastanak sa predsjednicima svih sudova, u Svečanoj sali Vrhovnog suda Crne Gore.

Na današnjem sastanku je zaključeno da predsjednici sudova moraju štititi sudijski integritet, a time i sudsku granu vlasti. Prepoznati su prioriteti u radu sudova u toku trajanja mandata predsjednika sudova, koji prioriteti se prvenstveno odnose na unaprjeđenje efikasnosti sudstva, na način što će se intenzivirati aktivnosti na smanjenju broja starih predmeta. Pored toga, istaknuta je i potreba za odgovarajućim izmjenama u legislativi, koje će dovesti do napretka u ostvarivanju rezultata u praksi. U tom pravcu, predsjednica je naglasila značaj disciplinske odgovornosti sudija, poštovanja Etičkog kodeksa sudija i sudijskog usavršavanja u skladu sa načelima sudijske profesije.

U cilju osnaživanja povjerenja javnosti u rad sudstva, posebna pažnja će se posvetiti jačanju vidljivosti rada sudova kroz primjenu Komunikacionog protokola sudova, koja će započeti do kraja tekuće godine.

Sastanak predsjednika sudova, kojim rukovodi predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, predstavlja forum na kojem se razmatraju najvažnija pitanja i otvaraju diskusije povodom raznih dilema i izazova, koji se javljaju u redovnom radu sudova. Razmjena iskustava i informacija na nivou predsjednika sudova, naročito u periodu procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, doprinosi jačanju jedinstvenog sudskog sistema i održavanju njegove efikasnosti.
 

Kabinet predsjednice

Vesna Medenica izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore

Sudski savjet je na XI sjednici, održanoj 16. jula 2019. godine, jednoglasno donio odluku da se za predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore izabere gospođa Vesna Medenica, dosadašnja predsjednica.

Izbor predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore je sproveden u skladu sa amandmanom VII na Ustav Crne Gore, Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama i Zakonom o sudovima, a nakon što je Sudski savjet razmotrio predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda, program rada kandidatkinje za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore i obavio intervju.

Tokom intervjua, predsjednica se osvrnula na svoju dosadašnju karijeru, ističući da se za svoj put u pravosuđu borila samostalno, te da je za najviše funkcije u tužilačkoj organizaciji i sudstvu preporičio dobar rad, snažna zalaganja za reforme, kao i novine u kadrovskim i kvalitativnim rješenjima. Predsjednica je naglasila ostvareni rezultat na polju značajnog unaprjeđenja efikasnosti sudskih postupaka, transparentnosti u radu i kvaliteta obrazloženja sudskih odluka. Pored toga, gospođa Medenica je istakla da prepoznaje izazove u radu, naročito kada je riječ o odnosima između Vrhovnog suda Crne Gore i Ustavnog suda Crne Gore, usvajanju prakse Evropskog suda za ljudska prava, disciplinskoj odgovornosti sudija, ocjenjivanju sudija i infrastrukturnim uslovima u pravosudnim zgradama.

Svi navedeni izazovi su identifikovani u programu rada i predstavljaju svojevrsnu pravosudnu agendu za ostvarivanje daljeg napretka u oblasti reforme sudskog sistema, a u svjetlu procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Biografija predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice je dostupna u internet meniju "Predsjednik suda-biografija".

Program rada predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore je dostupan u internet meniju "Biblioteka-propisi i strateška dokumenta".
 

Sa potpisivanja teksta zakletve pred Sudskim savjetom, 29.07.2019. godine
 
Kabinet predsjednice