Novoimenovani ambasador Republike Italije u posjeti Vrhovnom sudu

17. 05. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se danas sa novoimenovanim ambasadorom Republike Italije u Crnoj Gori Lukom Zeliolijem.

Predsjednica Medenica čestitala je ambasadoru Zelioliju stupanje na ambasadorsku dužnost, istovremeno iskazavši uvjerenje da će saradnja sa Vrhovnim sudom biti odlična, kao što je to bilo za mandata njegovih prethodnika.
 

Tokom konstruktivnog razgovora, sagovornici su se saglasili da je potrebna aktivnija saradnja crnogorskog i italijanskog pravosuđa, naročito u pogledu unapređenja znanja i tehnika crnogorskih organa u oblasti organizovanog kriminala.

Ambasador Zelioli je potvrdio spremnost da doprinese povezivanju pravosudnih vlasti dviju država sa ciljem efikasnije borbe protiv svih oblika kriminala i unapređenja znanja i praksi iz oblasti finansijskih istraga.
 
Kabinet predsjednice
 

Okrugli sto o Istanbulskoj konvenciji

Podgorica, hotel "CentreVille"

15. 05. 2018.

Uvodno izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice
 

Uvaženi predsjedniče Ustavnog suda Crne Gore, gdine Drašković
vaša ekselencijo, ambasadore Orav,
cijenjena gospođo Longo,
poštovani učesnici Okruglog stola,

Zadovoljstvo mi je što imam priliku otvoriti današnji Okrugli sto i podijeliti sa vama par riječi o Istanbulskoj konvenciji, njenom značaju za žrtve i preventivnoj, ali i represivnoj ulozi pravosuđa.

Iskazujući odgovornost za poštovanje, zaštitu i promociju ljudskih prava, Crna Gora je ratifikacijom Istanbulske konvencije, preuzela niz novih obaveza na polju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Preobražajem crnogorskog patrijarhalnog društva u moderno društvo bez predrasuda, u kojem su žene i muškarci jednaki, otvaranjem granica i prihvatanjem novih standarda u demokratskom društvu, napušteno je shvatanje o ženi inferiornog položaja, nad kojom muškarac ima bilo kakav oblik moći, a prihvaćena je potreba za njihovom emancipacijom i većim učešćem u društvenom životu.

Vrhovni sud Crne Gore, kao čuvar osnovnih ljudskih prava i sloboda, brižljivo vodi računa o tome da žene koje trpe nasilje, svoje pravo ne traže u tišini svog doma, već u domu pravde. Naime, prepoznajući da su žene i devojčice izložene većem riziku rodno zasnovanog nasilja od muškaraca, u prethodnom periodu date su smjernice za budući razvoj Službi za podršku svjedocima-oštećenima, koje postoje u prekršajnim, osnovnim i višim sudovima; izradili smo dopunjeno i inovirano izdanje Informatora za svjedoke-oštećene krivičnih djela nasilja u porodici, koje sadrži sve neophodne informacije o službama i kontakt osobama; potpisali smo Memorandum o saradnji sa NVO “Centar za ženska prava”, čime smo značajno doprinijeli jačanju institucija koje se bore protiv nasilja u porodici i ispunjenju standarda u podršci žrtvama. Takođe, Vrhovni sud preko svog predstavnika u Koordinacionom odboru, pažljivo prati sprovođenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja, obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom.

Prepoznali smo prostor za napredak u zaštiti žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici i u daljem radu ćemo jačati ljudske i tehničke kapacitete službi za podršku žrtvama, kao i njihovu vidljivost. Nažalost prisutni fenomen porasta krivičnih djela nasilja u porodici, uticao je na pooštravanje kaznene politike, u proteklom trogodišnjem periodu. Naime, 2014. godine, u strukturi izrečenih osuđujućih osuda, kazna zatvora je izrečena u 27% predmeta, dok je u 2017. godini broj izrečenih kazni zatvora u visini 50%. Ovako orjentisana kaznena politika sudova, jasno ukazuje na opredijeljenost sudstva da kazne koje se izriču učiniocima ovih krivičnih djela budu srazmjerne njihovoj težini, a sve u cilju postizanja generalne i specijalne prevencije krivičnih djela nasilja u porodici.

Na međunarodnom planu, aktivnim učešćem smo doprinijeli izradi prvog državnog Izvještaja, koji između ostalog, razmatra i predstavlja aktivnosti preduzete od strane sudova u pogledu svih aspekata Konvencije, dok smo u Strazburu vodili dijalog između državnih institucija i GREVIO komiteta.

Na kraju izlaganja, dozvolite da zaključim da se u modernom društvu, očekuje da žena ima sve ono što je uvijek tražila – otvorena vrata školstva, puna politička prava i podršku civilizovanog društva. Međutim, u slučajevima prisustva nasilja nad ženama, moramo uložiti dodatne napore kako bi sve planirane mjere prevencije i suzbijanja nasilja bile djelotvorne. A da bi mjere bile djelotvorne, one moraju biti praćene koordinisanom saradnjom svih nadležnih organa, u cilju podizanja nivoa svijesti da bračnu, ili vanbračnu zajednicu treba da karakterišu jednakost polova, cjelokupnost ličnosti i poštovanje prava, a nikako stereotipi prošlosti i superiornost “jačeg” pola. 
 


Okrugli sto o Istanbulskoj konvenciji

15. 05. 2018.

Okrugli sto i obuka na temu „Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja“ održava se danas u Podgorici, uz hotelu „CentreVille“.

U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili:

1.Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore
2. Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda Crne Gore
3. Aivo Orav, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori
4. Angela Longo, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici
 

 
Učesnici obuke na temu Istanbulske konvencije – sudije i advokati razgovaraće o razvoju nacionalnog prava u oblasti nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, praksi sudova u Crnoj Gori u odnosu na slučajeve nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, pristupu pravdi - prevazilaženju prepreka u traženju pomoći i pravde zažrtve nasilja nad ženama, kao i  o HELP programu Savjeta Evrope (evropski program za obrazovanje pravnika o ljudskim pravima).

Okrugli sto organizuje Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici.
 
Kabinet predsjednice

Predsjednica Vrhovnog suda na proslavi 150 godina Državnog savjeta Republike Turske

09. 05. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica 10-14. maja, u Ankari, učestvuje na Međunarodnom simpozijumu organizovanom u čast proslave 150 godina Državnog savjeta Republike Turske, na poziv njegove predsjednice Zerrin Gungor.
 
Međunarodnom simpozijumu prisustvuju predsjednici vrhovnih sudova, pravosudni zvaničnici i akademici iz Evrope i Azije, koji će diskutovati o značaju, obimu, efikasnosti, savjetodavnoj i revizijskoj funkciji administrativnih sudova.
 
Učešće predsjednice Vrhovnog suda nastavak je kvalitetne međunarodne saradnje sa najvišim turskim pravosudnim institucijama koja je ustanovljena 2011. godine.
 
Kabinet predsjednice

Delegacija Venecijanske komisije u posjeti Vrhovnom sudu

03. 05. 2018.

Delegacija Venecijanske komisije koju predvodi Filip Dimitrov sastala se danas sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, u okviru njihove zvanične posjete Crnoj Gori.

Predsjednica Medenica predočila je sagovornicima postojeća ustavna i zakonska rješenja i izvjesnu blokadu rada Sudskog savjeta ukoliko opozicione partije, učešćem u Skupštini Crne Gore, 2/3, odnosno 3/5 većinom ne izaberu članove Savjeta iz reda uglednih pravnika. Delegacija Venecijanske komisije je upoznata sa činjenicom da je sudska grana vlasti započela proceduru izbora članova iz reda sudija, da je Komisija za izbor utvrdila listu kandidata i da će Konferencija sudija u junu izabrati nove članove Sudskog savjeta.
 

Predsjednica Vrhovnog suda izrazila je bojazan da će mogućim neizborom članova Sudskog savjeta od strane Parlamenta Sudski savjet biti u blokadi, a što će se neminovno negativno odraziti na sudsku granu vlasti i odlične rezultate rada sudova. Ukazala je da se iz reda uglednih pravnika biraju predsjednik i zamjenik predsjednika Sudskog savjeta, da u 2019. godini prestaje mandat predsjedniku Vrhovnog suda, kao i mandati za čak 13 predsjednika sudova, te da je neophodno iznaći deblokirajući mehanizam kako bi sudska vlast nesmetano funkcionisala, a građani uživali punu sudsku zaštitu svojih prava.

Delegacija Venecijanske komisije zahvalila se na povjerenju da riješe novonastali problem i inicijativi za posjetu Crnoj Gori koja je potekla od predsjednice Medenice. Podsjećamo, predsjednica Medenica se u januaru ove godine susrela sa generalnim sekretarom Venecijanske komisije Tomasom Markertom kojom prilikom mu je ukazala na izvjesnu blokadu procedure izbora novog Sudskog savjeta Crne Gore nakon isteka mandata postojećem sastavu, 2. jula 2018. godine, zbog bojkota opozicije u radu Skupštine Crne Gore. Tom prilikom, gdin Markert je istakao da Venecijanska komisija ima želju da da puni doprinos za prevazilaženje istaknutog problema i da se aktivno uključi u njegovo rješavanje. Tada je iskazana spremnost da predstavnici Komisije posjete Crnu Goru, razgovaraju sa opozicionim strankama i ponude rješenje za prevazilaženje nemogućnosti postupka izbora i konstituisanja novog sastava Sudskog savjeta.

Delegacija Venecijanske komisije susrešće se i sa potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde Zoranom Pažinom, predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem, predsjednikom Sudskog savjeta Mladenom Vukčevićem i ministrom vanjskih poslova Srđanom Darmanovićem.
 
Kabinet predsjednice