ODGOVOR DEMOKRATSKOM FRONTU

29. 08. 2017.


CRNA GORA
VRHOVNI SUD
Su.V br.562/17
Podgorica, 29.08.2017.
 
 
-DEMOKRATSKOM FRONTU-
 
                                                                                              PODGORICA
 
 
Veza: Akt br.538/17 od 28.08.2017.godine, zaveden kod Pokreta za promjene.

 
Navedenim aktom tražili ste od  mene da najkasnije do 01.09.2017.godine donesem rješenje o ukidanju pritvora prema Mihailu Čadjenoviću, Dejanu Vujisiću, Željku Šćepanoviću i Momiru Nikoliću.
S tim u vezi obavještavam vas  sljedeće:
1.Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore nije ovlašćen da donosi rješenje o odredjivanju ili ukidanju pritvora, već su ta pitanja u funkcionalnoj nadležnosti sudija za istragu i sudskih vijeća u različitim sudovima, koja su sastavljena u skladu sa zakonom.
2.Prema podacima koje sam pribavila, Mihailu Čadjenoviću je produžen pritvor nakon podignute optužnice, koja je dostavljena Višem sudu u Podgorici. Rješenje o produženju pritvora donijelo je vanraspravno vijeće tog suda u skladu sa odredbama čl.179 Zakonika o krivičnom postupku. Prema tome, ovlašćenje za ukidanje ili eventualno produženje pritvora u daljem toku postupka je u nadležnosti Višeg suda u Podgorici. Obaveza je vanraspravnog ili raspravnog vijeća tog suda da svaka dva mjeseca ispita da li i dalje stoje razlozi za zadržavanje okrivljenog u pritvoru (čl.179 st.2 Zakonika o krivičnom postupku).
3.Pritvor prema okrivljenim Dejanu Vujisiću, Željku Šćepanoviću i Momiru Nikoliću zadnji put je produžen rješenjem Vrhovnog suda Crne Gore Kr-S.br.5/17 od 14.08.2017.godine. Tim rješenjem pritvor je produžen do 15.10.2017.godine. Iz donijetog rješenja može se zapaziti da je vijeće Vrhovnog suda dalo detaljne razloge za postojanje pritvorskih osnova na kojima je bazirano dalje trajanje pritvora. U ovom predmetu postupak je u fazi istrage i pritvor se može ukinuti na predlog državnog tužioca o kojem bi odlučivao sudija za istragu, saglasno čl.178 st.1 Zakonika o krivičnom postupku, koji u tom slučaju donosi rješenje o ukidanju pritvora. Nadalje, sudija za istragu može ukinuti pritvor na predlog okrivljenog ili njegovog branioca, s tim što je obavezan da prije donošenja odluke zatraži mišljenje državno tužioca i da o podnijetom predlogu odluči obrazloženim rješenjem. Prema tome, Vrhovni sud se ne može miješati u gore navedene nadležnosti Višeg suda u Podgorici.
Vrhovni sud je, prema odredbi čl.177 st.3 Zakonika o krivičnom postupku nadležan da po predlogu državnog tužioca donese rješenje o produženju pritvora ili o odbijanju takvog predloga. Pritvor po odluci Vrhovnog suda može se produžiti najviše do tri mjeseca i to samo u fazi istrage. Kako je u konkretnom slučaju protiv okrivljenih produžen pritvor do 15.10.2017.godine, odnosno za dva mjeseca, to će Vrhovni sud u slučaju da pritvor ne bude ukinut do navedenog datuma, ukoliko bi državni tužilac stavio predlog za produženje pritvora, a istraga do tada ne bude završena, ocijeniti da li i dalje stoje razlozi za zadržavanje okrivljenih u pritvoru.
Konačno, nadležni sudovi će u daljoj proceduri svestrano sagledati okolnosti koje su od značaja za dalje trajanje pritvora i donijeti odluke za koje će dati razloge utemeljene na zakonu.


S poštovanjem,
 
                                                             PREDSJEDNICA SUDA
                                                                   Vesna Medenica
 

Saopštenje za javnost

16. 07. 2017.

Javnost sudjenja u predmetu Višeg suda u Podgorici Ks. br. 14/17, protiv okrivljenih Sh.V.E. i dr. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela terorizam u pokušaju iz čl. 447. st.1. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore i dr. će biti omogućena kroz fizičko prisustvo u sudnici, te kroz obezbjeđivanje uživo prenosa posredstvom Radio difuznog centra, dok će audio-video zapis biti sastavni dio spisa.
Za sve detalje u vezi preuzimanja signala, zainteresovane medijske kuće treba da se obrate direktno RDC-u.
Ovakvu odluku predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je donijela cijeneći da je neophodno da glavni pretresi u ovom predmetu budu praćeni uz  audio-vizuelno snimanje tokom cijelog postupka, a imajući u vidu da je krivično-pravni slučaj koji se odnosi na događaj povodom koga se vodi krivični postupak protiv više lica, čiji zaštitni objekat su najvažnije društvene vrijednosti, i to ustavno uređenje i bezbjednost Crne Gore i dobra zaštićena međunarodnim pravom, a koji je pokrenuo najviši stepen interesovanja javnosti, te uvažavajući princip prava na pravično suđenje i garanciju javnosti sudskih postupaka, pa s tim u vezi nužnost obavještavanja javnosti o krivičnim postupcima, kao i potrebe medijskog izvještavanja o radu sudova, kroz koje se ostvaruje uvid u funkcionisanje krivičnog pravosuđa i doprinosi pravednosti sudskih postupaka.

                                                                                                              Kabinet predsjednice
 
 

Održan prvi forum Mreže viših sudova u Strazburu

07. 07. 2017.

U Strazburu je 16. juna 2017. godine održan prvi forum Mreže viših sudova, kojem je prisustvovala Tijana Badnjar, zastupnica crnogorskih sudova u Mreži. Mreža, čiji je glavni zadatak razmjena informacija sa Evropskim sudom za ljudska prava o sudskoj praksi, konvencijskom i nacionalnom pravu, pokrenuta je u oktobru 2015. godine, a proistekla je iz zajedničke obaveze Evropskog suda i nacionalnih sudova za primjenom Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Prvi forum je organizovan sa ciljem da se kontakt osobe koje su određene ispred nacionalnih sudova upoznaju, razmijene dosadašnja iskustva, ali i da rasprave mogućnost unapređenja dalje saradnje sa Evropskim sudom.

Sastanak je otvorio predsjednik Evropskog suda, Gvido Rajmondi koji je istakao da je Mreža izuzetno značajna za rad tog suda i da raduje činjenica da se broj članova Mreže povećava. 

Ana Ostin, zamjenica Jurisconsult-a, koji djeluje u okviru Registra Evropskog suda, predstavila je Intranet Mreže, kojem kontakt osobe imaju pristup i preko kojeg se razmjenjuju informacije.

Sudija Evropskog suda, Siofra O'Leary, upoznala je prisutne sa odredbama Protokola 16, sa posebnim fokusom na savjetodavna mišljenja koje države mogu zahtijevati od Evropskog suda. Protokol 16, koji će stupiti na snagu kada se deset država članica saglasi da budu vezane njime, proširuje savjetodavnu nadležnost Suda i omogućuje mu da daje savjetodavna mišljenja u pitanjima koja se odnose na tumačenje i primjenu prava i sloboda zagarantovanih Konvencijom.

U okviru sastanka, organizovana je i obuka za korišćenje Intraneta, a izlaganje su imali i predstavnici francuskog Državnog savjeta i Suda kasacije, koji su bili i prvi članovi Mreže.
 
                                                                                                          Kabinet predsjednice

Okrugli sto o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima

30. jun 2017. godine, hotel Hilton, Podgorica

Vrhovni sud Crne Gore, u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona, organizovao je Okrugli sto na temu “ Pravo na slobodu i sigurnost iz člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima”, koji je održan  u petak  30. juna 2017. godine, u hotelu Hilton u Podgorici.

Ovaj događaj svečano su otvorili predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, potpredsjednik Vlade i ministar pravde,  gospodin Zoran Pažin, ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Crnoj Gori, Nj.E. Alison Kemp i  programska menadžerka za Zapadni Balkan u AIRE centru, gospođa Biljana Brajtvajt.
 
Skupu su prisustvovale  sudije Vrhovnog suda, sudije ostalih crnogorskih sudova koji donose odluke o pritvoru, kao i državni tužioci koji takođe imaju značajnu ulogu prilikom odlučivanja o pritvoru.
 
Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “ Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima u sudovima u Crnoj Gori“, koji ima za cilj izgradnju kapaciteta sudova u Crnoj Gori kako bi se sudska praksa usaglasila sa evropskim pravom u oblasti ljudskih prava.
 
Mirjana Lazarova Trajkovska, bivša sudija Republike Makedonije pred ESLJP, upoznala je učesnike okruglog stola  sa konceptom člana 5 Evropske konvencije, i sa praksom Evrospkog suda za ljudska prava kada je riječ o osnovama za određivanje i produženje pritvora, kao i o neophodnosti obrazloženja odluka kojima se određuje ili produžava pritvor. O glavnim  izazovima u Crnoj Gori kada je u pitanju pritvor, kao i o alternativnim mjerama pritvoru, govorio je Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore. O alternativnim mjerama umjesto pritvora  i praksi ESLJP u tom kontekstu, govorila je  Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica u Ustavnom sudu BiH.
 
Značajan doprinos uspješnoj realizaciji ovih okruglih stolova daje aktivna diskusija, koja pomaže da se otklone sve nedoumice sa kojima se susrijeću sudije i državni tužioci u svom radu, i da se zajedničkim putem pronađu rješenja koja će unaprijediti stanje u praksi, a sve sa ciljem poštovanja međunarodnih standarda.

  Kabinet predsjednice
 
 

Konferencija o ulozi predsjednika sudova u ostvarivanju principa nezavisnog i odgovornog pravosuđa

Bijela, hotel Park, 26. i 27. jun


28.6.2017. godina


Juče je u Bijeloj završena dvodnevna Konferencija pod nazivom „Uloga predsjednika sudova u ostvarivanju principa nezavisnog i odgovornog pravosuđa“, koju su partnerski organizovali Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, Vrhovni sud Crne Gore i Sudski  Savjet Crne Gore. Konferencija je organizovana u okviru projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope u Crnoj Gori pod nazivom “Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku”.

Ovaj skup  okupio  je sve predsjednike crnogorskih sudova, koji su  imali prilike da razmijene znanje i iskustvo, i da diskutuju o brojnim  temama u cilju unaprijedjivanja i boljeg razumijevanja zadataka i funkcija predsjednika sudova.  

Predsjednica Vrhovnog suda, gospođa Vesna Medenica, svečano je otvorila Konferenciju, a takođe je imala izlaganje u okviru radne sesije na temu “Odnos između predsjednika sudova i sudija”.

Prvog radnog dana, kojim je predsjedavao gospodin Simon Tonelli, šef divizije za pravosudnu saradnju, glavni govornici bili su eminentni domaći i međunarodni eksperti: gospodin Artashes Melikyan, Sekretar Konsultativnog vijeća evropskih sudija,  koji je govorio o Mišljenju br. 19 CCJE (2016) o ulozi predsjednika sudova,   gospođa Valentina Pavličić, predstavnica Crne Gore u ‎CCJE, koja je imala izlaganje na temu: „Proaktivan pristup predsjednika sudova u analizi i upravljanju sudskim predmetima “, gospođa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, sa govorom na temu: „Uloga predsjednika sudova u upravljanju ljudskim i finansijskim resursima”, kao i profesorica dr Aneta Spaić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koja je izlagala na temu: „Predsjednici sudova i odnosi prema medijima” .

Predsjedavajuća drugog radnog dana, bila je gospođa Valentina Pavličić, a govornici su bili:  gospodin Gerhard Reissner, predsjednik Okružnog suda u Floridsdorfu, Beč, član CCJE, koji je govorio o najnovijim dostignućima na polju ostvarenja individualne i institucionalne nezavisnosti pravosuđa u zemljama članicama Savjeta Evrope,  gospođa Aneta Arnaudovska, direktorica Pravosudne akademije za sudije i tužioce Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, član CCJE i GRECO (Grupa država za borbu protiv korupcije), sa izlaganjem na temu: „Uloga tijela za obuku u pravosuđu u procesu izbora i obuke sudija – Mišljenje br. 4 CCJE (2003) o odgovarajućoj inicijalnoj i kontinuiranoj obuci za sudije na nacionalnom i evropskom nivou”, i  gospodin  Simon Tonelli, šef divizije za pravosudnu saradnju, Savjet Evrope „Sofija proces: 2017-20 Akcioni plan o nezavisnosti pravosudnog sistema”.

O ulozi predsjednika suda u sistemu disciplinske i etičke odgovornosti  sudija, govorio je predsjednik Osnovnog suda u Rožajama, gospodin Zahit Camić, dok je predsjednik Osnovnog suda u Nikšiću, gospodin Vukota Vujačić imao izlaganje na temu” Uloga predsjednika sudova u procesu ocjenjivanja sudija. Konferencija je završena izlaganjima gospodina Artashes Melikyan, koji je učesnike Konferencije detaljnije upoznao sa Mišljenjem br. 17 CCJE(2014) o ocjenjivanju rada sudija, kvalitetu pravosudnog sistema i poštovanju sudijske nezavisnosti, kao i sa govorom  gospođe Daliborka Uljarević, izvršne direktorice NVO Centar za građansko obrazovanje, koja je govorila o novim metodama i trendovima u praćenju i ocjeni rada pravosudnih institucija.

Tokom Konferencije, predsjednica Vrhovnog suda i predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević, održali su sastanak sa Simonom Tonelijem, šefom Divizije za pravosudnu saradnju u Savjetu Evrope, kojom prilikom su sagovornici konstatovali zadovoljstvo povodom realizacije dosadašnjih projektnih aktivnosti, a govorilo se i o modalitetiiima buduće saradnje na projektu.
 
                                                                                                            Kabinet predsjednice