Potpisan Memorandum o saradnji

03. 06. 2019.

U Vrhovnom sudu Crne Gore danas je potpisan Memorandum o saradnji između Vrhovnog suda Crne Gore, "Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore" i "Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje".

Memorandum o saradnji, koji se zasniva na principima partnerstva, transparentnosti i međusobnog informisanja, su potpisali predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, direktorka "Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore", gospođa Marina Vujačić i direktor "Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje", gospodin Samir Guberinić.

Potpisujući Memorandum, predsjednica Medenica je istakla posebno zadovoljstvo zbog buduće saradnje i izrazila uvjerenje da su sudovi spremni da odgovore na posebne potrebe građanima, koje im je život nametnuo.

Memorandumom su definisani djelokrug i način saradnje između najvišeg suda u državi i nevladinih organizacija "Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore" i "Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje", u cilju doprinosa poštovanju ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom, naročito kroz  preduzimanje efektivnih  zakonskih, administrativnih, pravnih, i drugih inicijativa i mjera koje su usmjerene na stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite prava osoba s invaliditetom.

Strane potpisnice ovog Memoranduma su se saglasile da sarađuju u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito prilikom planiranja, propisivanja garancija, ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom.

Istom prilikom, u Vrhovnom sudu Crne Gore je potpisan i Memorandum o saradnji između predstavnika udruženjâ i predsjednika Advokatske komore Crne Gore, gospodina Zdravka Begovića.
Napomena: Nakon tehničke obrade, Memorandum će biti dostupan na internet stranici Vrhovnog suda Crne Gore, u dijelu "Memorandumi i protokoli".
 
Kabinet predsjednice

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvuje na devetoj Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope

27. 05. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, na poziv predsjednice Vrhovnog suda Slovačke Republike, gospođe Daniele Švecove, učestvuje na devetoj Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, koja se održava od 27. do 29. maja 2019. godine, u Bratislavi.

Prvog radnog dana, predsjednica će imati izlaganje u okviru treće sesije Konferencije, na temu "Uloga sudova u promovisanju ljudskih prava".

Platforma Konferencije predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope pruža jedinstvenu priliku za diskusiju o zajedničkim izazovima, razmjenu ideja i pronalaženje rješenja, uz podršku CEELI Instituta, koji ima značajnu ulogu u organizaciji i kontinuitetu ovog programa.
 
Kabinet predsjednice
 
 
 

Predsjednica primila predstavnike diplomatskog kora u Vrhovnom sudu Crne Gore

17. 05. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, je danas primila ambasadore država, koje imaju stalna diplomatska predstavništva u Crnoj Gori. 

U okviru aktivnosti "Otvorena vrata", koju Vrhovni sud Crne Gore tradicionalno organizuje svake godine, predsjednica suda je upoznala predstavnike diplomatskog kora sa ključnim rezultatima najvišeg suda u državi, ostvarenim u prethodnoj godini, te brojnim planiranim aktivnostima koje crnogorsko sudstvo preduzima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U interaktivnom dijalogu sa ambasadorima, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je govorila o poštovanju i primjeni najvažnijih principa pravosuđa - nezavisnosti, odgovornosti i transparentnosti, te snažnoj potrebi za zaštitom profesionalnog i ličnog integriteta nosilaca pravosudnih funkcija. Predsjednica je izrazila posebnu zahvalnost svim partnerima u projektima u kojima je sudstvo korisnik i istakla izvanrednu saradnju sa svim vrhovnim sudovima država članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Države Palestine.
 
Prijemu su prisustvovali i predsjednik Apelacionog suda Crne Gore, gospodin Mušika Dujović, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gospođa Branka Lakočević, predsjednik Višeg suda u Podgorici, gospodin Boris Savić, predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju, gospodin Milan Smolović, predsjednik Privrednog suda Crne Gore, gospodin Blažo Jovanić i predsjednik Višeg suda za prekršaje Crne Gore, gospodin Milivoje Rašović. 
Kabinet predsjednice

Generalna skupština Udruženja ACA-Europe i seminar o funkcijama i pristupu vrhovnim upravnim sudovima

13. 05. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, na poziv gdina Klaus Rennerta, predsjednika Udruženja ACA-Europe, učestvuje na Generalnoj skupštini Udruženja ACA-Europe i seminaru o funkcijama i pristupu vrhovnim upravnim sudovima, koji se održavaju 13. i 14. maja 2019. godine, u Berlinu, Saveznoj Republici Njemačkoj.

Prvog radnog dana, učesnici seminara će razmatrati teme od najvećeg značaja za upravno pravosuđe, koje se odnose na svrhu vrhovnih upravnih sudova, obavezujuće efekte odluka vrhovnih upravnih sudova i filterske sisteme za žalbe najvišim sudskim instancama u oblasti upravnog prava. Nakon usvajanja zaključaka sa seminara, predstavnike Udruženja će primiti predsjednik Savezne Republike Njemačke, Nj.E. Frank-Valter Steinmeier.

Generalna skupština Udruženja će se održati sjutra, 14. maja 2019. godine.

Seminaru i Generalnoj skupštini prisustvuje i sudija Vrhovnog suda Crne Gore, gdin Miraš Radović.

Vrhovni sud Crne Gore je primljen za posmatrača u Udruženje ACA-Europe na Generalnoj skupštini Udruženja 2013. godine, a aktivno učestvuje na seminarima od 2014. godine.
 

Sa prijema kod predsjednika Nj.E. Frank-Valter Steinmeiera


Grupna fotografija - Generalna skupština Udruženja ACA-Europe

Kabinet predsjednice
 

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvovala na Okruglom stolu posvećenom zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu

Govor predsjednice Medenice

25. 04. 2019.

Uvažena predsjednice Upravnog suda Crne Gore, gospođo Lakočević,
Draga zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom, gospođo Pavlićić,
Poštovana koleginice Otočan,
Draga Ivona,
Uvažene sudije, dragi gosti, dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je što sam danas ponovo sa vama na Konferenciji o primjeni ustavnog prava svakog pojedinca, odnosno zaštiti prava stranke na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu.

Posebno me raduje, što je Upravni sud Crne Gore prepoznao potrebu da aktuelizuje ovo pitanje, koje je nametnula praksa, što potvrđuje snažnu opredijeljenost ovog suda da u sistemu jedinstvene zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, značajno doprinese.

U tom pravcu, dragocjena je Analiza uvažene sudije Sanje Otočan, koja pruža vjerodostojan i jasan pregled nacionalne legislative i prakse, kao i uporednih rješenja. 

Prekomjerna dužina trajanja pоstupka, neujednačena sudska praksa i neizvršenje presuda Upravnog suda narušavaju imperativ pravne sigurnоsti i time direktno podrivaju vladavinu prava i povjerenje javnosti u sudstvo.

Zahtjev efikasnosti postupka strogo zahtijeva konstantno stručno usavršavanje, razmjenu prakse sa kolegama, posjedovanje vještina, i onu najveću – praćenje prakse Evropskog suda za ljudska prava i usvajanje svih relevantnih standarda. Na sve to, upozorava i ova Analiza.

Kada je riječ o razumnom roku, uvijek ističem i da kratki rokovi nijesu uvijek garancija dobre pravde. Evropski sud je stava da član 6 Konvencije propisuje vremensku efikasnost sudskih postupaka, ali garantuje i opšte načelo dobrog vršenja pravde, koje ima veći domet od načela razumnog roka i može opravdati izbog manje brzih, ali pravednijih postupaka. 

Upravni spor po svojoj prirodi, je od specifičnog značaja za svakog građanina. Naime, u upravnom sporu, građanin se okreće ka sudskoj vlasti kako bi ona ispitala zakonitost akata druge grane vlasti, odnosno javnopravnih organa.

Kao što znamo, značaj djelovanja Upravnog suda se od njegovog uspostavljanja konstantno razvijao, uporedo sa povećanjem broja tužbi građana, što nas dovodi do preispitivanja postojećih zakonskih rješenja, ali i prakse u cilju unaprjeđenja efikasnosti upravnog pravosuđa.

Mogućnost rješavanja upravnog spora bez rasprave u određenim slučajevima, koja bi bitno uticala na efikasnost postupka pred sudom, je pitanje koje je od značaja za preispitivanje postojećeg zakonskog okvira u ovoj oblasti.

Edukacija državnih službenika koja postupaju u upravnim postupcima o Konvenciji i praksi Evropskog suda za ljudska prava u vezi poštovanja člana 6 Konvencije, je jedna od preporuka iz Analize, odnosno potreba koju je takođe prepoznao i Vrhovni sud Crne Gore.

Podsjetiću, Vrhovni sud Crne Gore je izradio Analizu presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, u cilju sagledavanja uticaja ovih presuda na crnogorski pravni poredak i identifikovanja uočenih problema u praksi.

Tako smo analizirali i presude koje se odnose na povredu prava na pravično suđenje iz člana 6 Konvencije, u upravnom sporu.

Naime, Evropski sud za ljudska prava je u četiri predmeta protiv Crne Gore  utvrdio povrede člana 6 stava 1 Evropske konvencije zbog prekomjerne dužine trajanja upravnog postupka, tj. zbog propusta organa vlasti da djeluju u skladu sa relevantnim domaćim zakonodavstvom i vremenskim rokovima. U ovim predmetima, Sud nije smatrao da su bili toliko kompleksni da bi opravdali toliku dužinu trajanja postupka, pozivajući se na temeljne principe za ocjenu dužine trajanja postupka, koje je Veliko vijeće prvi put zauzelo u presudi Fridlender protiv Francuske, koji je takođe bio predmet upravne prirode.

Posebno ističem, da Vrhovni sud Crne Gore prilikom odlučivanja po tužbi za pravično zadovoljenje u vezi povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnim, ali i drugim predmetima, redovno primjenjuje ove stavove Evropskog suda.

Vjerujem da će nam Analiza, koja će biti danas predstavljena, i relevantni stavovi iz presuda Suda u Strazburu pomoći da preduprijedimo dalja kršenja prava građana, poštujući princip da svako ima pravo na konačnu odluku u građanskim stvarima i obavezama u razumnom roku, i da ćemo u tom cilju uložiti dodatne napore na unaprjeđenju efikasnosti upravnog postupka i upravnog spora, naročito uz primjenu meritornog odlučivanja u ovim postupcima.

Takođe, nadam se da će radna grupa za izmjenu Zakona o upravnom sporu pronaći dobro zakonodavno rješenje, koje će utvrditi balans između dobrog vršenja pravde i poštovanja rokova u postupku.

U to ime, zahvaljujem na pažnji, nadam se da ćete imati uspješnu Konferenciju.

Dozvolite da svima uputim iskrene čestitke u susret predstojećim vjerskim praznicima i poželim da Praznik rada provedete u miru, ali i da se uskoro vratite predmetima koji vas čekaju u sudu.

Kabinet predsjednice