SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br.33/19 od 03.04.2019. godine, protiv optuženog Uroša Jegdića, zbog krivičnog djela teško ubistvo (čl.144 tač. 8 KZCG)

08. 05. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE je u krivičnom predmetu protiv optuženog Uroša Jegdića, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl.144 tač. 8 Krivičnog zakonika Crne Gore, a rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branioca ovog optuženog, izjavljenim na presudu Višeg suda u Podgorici K.br.112/17 od 05.11.2018.godine, nakon održane javne sjednice, donio presudu kojom se odbijaju kao neosnovane žalbe i potvrđuje presuda Višeg suda u Podgorici, kojom je optuženi Uroš Jegdić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina i kojem su izrečene mjere bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi i oduzimanje predmeta.

Presuda Apelacionog suda Kž.br.33/19 od 03.04.2019.godine, sa detaljnim obrazloženjem, u najkraćem roku biće istaknuta na Web stranici ovog suda  www.sudovi.me.
 
 
 Portparol Apelacionog suda CG
                                            Ivana Perović
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

POVODOM GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU APELACIONOG SUDA CRNE GORE ZA 2018. GODINU

19. 04. 2019.

         Apelacioni sud Crne Gore u 2018. godini imao je u radu 2538 predmeta i od toga broja riješio je 2292, odnosno na dan 31.12.2018. godine u radu ovog suda ostalo je neriješeno 246 predmeta. Gledano u procentima riješeno je 90,31 % svih predmeta koji su bili u radu, a ostalo je neriješeno 9,69%. Od ukupnog priliva predmeta u 2018. godini odnosno od 1895 koliko je primljeno u radu u toku izvještajne godine riješeno je 120,95% u odnosu na priliv. Od ovih 246 neriješenih predmeta, 1 predmet je poslovne oznake „Kž-S“, 1 „Kž“, 1 „Už“, a 243  predmeta poslovne oznake „Pž“.
        Kako je prethodno navedeno ukupno je riješeno po svim referatima 2292 predmeta, što je najveći broj riješenih predmeta od 2005. godine, odnosno od početka rada ovog suda. Znatno je smanjen zaostatak neriješenih predmeta u odnosu na 2017. godinu i to je samo 9,69% u odnosu na ukupan broj predmeta koji je bio u radu. Shodno tim podacima ostvaren je Plan rada Apelacionog suda Crne Gore za 2018. godinu.
         I u pogledu kvaliteta rada Apelacionog suda Crne Gore u 2018. godini ostvareni su najbolji rezultati od početka rada ovog suda. Od ukupno 200 odluka koje su bile predmet ispitivanja po redovnim ili vanrednim pravnim ljekovima od strane Vrhovnog suda CG potvrđeno je 162 ili 81%, preinačeno 4 ili 2%, a ukinuto 22 ili 11%, dok je djelimično potvrđeno, preinačeno ili ukinuto ukupno 12 predmeta ili  6%.
        U građansko - privrednom referatu, a shodno čl. 390 Zakona o parničnom postupku nijedna odluka nije urađena van zakonskog roka. U krivičnom referatu shodno članu 411 i 418 Zakonika o krivičnom postupku, po svim oblastima od ukupno riješenih 925 predmeta samo u dva predmeta došlo je do neznatnog prekoračenja roka u izradi odluke od samo nekoliko dana.
        U ovoj izvještajnoj godini znatno je smanjen procenat neriješenih predmeta u odnosu na 2017. godinu. Ovo iz razloga što je riješeno 120,95% predmeta u odnosu na priliv, ili ukupno 90,31% od svih predmeta koji su bili u radu u ovom sudu u izvještajnoj godini. Sud je radio u punom kadrovskom kapacitetu. Većina sudija prebacile su normu prema Pravilniku o orjentacionim mjerilima, a sudije koje to nijesu ostvarili, objektivno nijesu bili u mogućnosti, jer je u „Kž“ i „Kž-S“ referatima došlo do nešto manjeg priliva predmeta u odnosu na prethodnu godinu. U 2019. godini očekuje se puna ažurnost i efikasnost i u tom cilju novi Plan rada Apelacionog suda Crne Gore sadržaće neophodne mjere.
        U postupcima pred ovim sudom podnijeta su samo 3 kontrolna zahtjeva i u svima su podnosioci obaviješteni da su predmeti već završeni.
 
KABINET PREDSJEDNIKA SUDA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu protiv osuđenog S. M. i lica na koje je prenijeta imovina R. K. Kvsž.br. 22/2019

04. 03. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE, u krivičnom predmetu protiv osuđenog S. M. i lica na koje je prenijeta imovina R. K., koji se vodi po zahtjevu Vrhovnog državnog tužilaštva - Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Kti-S.br.3/15 od 20.11.2017. godine za trajno oduzimanje imovine, rješavajući po žalbama Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kti-S.br.3/15 od 12.01.2019. godine i punomoćnika lica na koje je prenijeta imovina R. K., izjavljenih na rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br. 231/17 od 09.11.2018. godine, donio je rješenje kojim je žalbe odbio kao neosnovane.
 
Bliži razlozi navedne odluke predstavljeni su u rješenju Apelacionog suda CG Kvsz.br. 22/2019 od 04.03.2019. godine koje će, u najkraćem roku, biti objavljeno na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.
 
Savjetnik za odnose sa javnošću

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u predmetu okrivljenog Dragana Đukića Kvsž.br. 1/19

04. 03. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE, rješavajući po žalbi Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kt-S.br. 90/18 od 24.12.2018. godine, izjavljenoj na rješenje Višeg suda u Podgorici Kvso.br. 35/18 od 18.12.2018. godine, kojim je odlučeno da nema mjesta optužbi protiv okrivljenog Dragana Đukića, zbog krivičnog djela - zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 3 u vezi st. 1 KZ CG, po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kt-S.br. 90/18 od 06.08.2018. godine i da se krivični postupak u odnosu na okrivljenog Dragana Đukića obustavlja, donio je rješenje kojim je žalbu odbio kao neosnovanu.
 
Bliži razlozi navedne odluke predstavljeni su u rješenju Apelacionog suda CG Kvsz.br. 1/2019 od 25.02.2019. godine koje će, u najkraćem roku, biti objavljeno na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.

 
Savjetnik za odnose sa javnošću

Saopštenje za javnost

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u predmetu okrivljenih V.M., Đ.Đ., E.K. i M.K. Kvsž.br.19/2019

28. 01. 2019.

Apelacioni sud Crne Gore je, odlučujući o žalbama branilaca okrivljenih V.M., Đ.Đ., E.K. i M.K., izjavljenih na rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br.39/19 od 24.01.2019.godine,  donio rješenje Kvsž.br.19/2019 kojim se žalbe odbijaju kao neosnovane.

Navedeno rješenje Apelacionog suda Crne Gore, sa bližim razlozima biće objavljeno na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.

Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore