SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U PREDMETU "CKB"

28. 06. 2017.

Apelacioni sud Crne Gore je nakon sprovedenog žalbenog postupka, potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici Specijalnog odjeljenja za organizivani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Ks.br.5/2014 od 05.08.2016.godine, kojom su optuženi Milka Ljumović, Bose Tatar, Dubravka Pavićević, Jelica Petričević, Veliša Radunović i Gorica Vujisić, oslobodjeni od optužbe da su počinili šest krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privredi.

Naime, ovaj sud je odbio kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore i punomoćnika oštećene Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica.

Bliži razlozi presude KžS br.4/2017 od 01.06.2017.godine, sadržani su u odluci koja se u krajnjem može naći na Web stranici www.sudovi.me.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK  ZA  ODNOSE  SA  JAVNOŠĆU
                                                                                        Ivana Kovačević

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U PREDMETU "MISS PAT"

25. 05. 2017.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Odluka Apelacionog suda Crne Gore
 u krivičnom predmetu Gaši Agima i dr.
zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti
 Kž.br.19/17
 
 
APELACIONI SUD CRNE GORE je u sjednici vijeća u krivičnom predmetu protiv optuženih Gaši Agima, Balja Ismeta, Balja Ramadana, Nikaljević Joka, Boreta Saše i Hodžić Refika, zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti iz čl.338 st.2 u vezi čl.327 stav 1 i 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, podnijetih na presudu Višeg suda u Podgorici kojom su imenovani oslobodjeni od optužbe, donio rješenje kojim je odlučeno da se pred ovim sudom održi pretres, radi pravilnog činjeničnog utvrđivanja, budući da se predmet ne može vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje, jer je presuda već jednom ukinuta.
 
Nakon održanog pretresa, ovaj sud je dana 15.05.2017.godine, nakon tajnog vijećanja i glasanja odlučio da odbije kao neosnovanu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u odnosu na optužene Balja Ramadana i Nikaljević Joka, pa se u odnosu na ove optužene p o t v r đ u j e presuda Višeg suda u Podgorici K. br. 46/2015 od 02.11.2016. godine. Dalje, uvažio je podnijetu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i u odnosu na optužene Gaši Agima, Balja Ismeta, Boreta Sašu i Hodžić Refika, preinačio je prvostepenu presudu i imenovane optužene oglasio krivim da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti iz čl.338 st.2 u vezi čl.327 stav 1 i 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa ih je osudio:
 
  • optužene Gaši Agima i Balja Ismeta na kazne zatvora u trajanju od po 6 (šest) godina,
  • optuženog Boreta Sašu na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina,
  • optuženog Hodžić Refika na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.
Naime, ovaj sud je uvažio žalbu VDT-a, jer je cijeneći izvedene dokaze, kako pojedinačno i u međusobnoj vezi, i u vezi sa odbranama optuženih, našao da su optuženi Gaši Agim, Balja Ismet, Boreta Saša i Hodžić Refik postupajući kao saizvršioci, izvršili krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 338 stav 2 u vezi člana 327 stav 1 i 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način mjesto i vrijeme kako je to bliže opisano u izreci presude.
 
Sud je utvrdio da su ovi optuženi od oštećenih uzimali novac uz obećanje da oštećene morem prevezu za Italiju. Pri tom su koristili čamac "Miss Pat" nedovoljnog kapaciteta za prevoz tolikog broja putnika, a koji su upravo za tu svrhu kupili optuženi Boreta Saša i sada pok. Đuričković Goran, angažujući pri tom nestručno lice - optuženog Hodžić Refika da upravlja tim čamcem. Na taj način sa umišljajem su izazvali opasnost za putnike tj. oštećene koje su uz novčanu naknadu ukrcali na čamac, te oštećeni  isplovili prema Italiji kojom prilikom je zbog preopterećenosti čamca kojim je upravljalo nestručno lice, došlo do potonuća čamca i potopljenja lica - oštećenih koji su bili na čamcu, kako je to bliže opisano u izreci. Inače, u moru je pronađeno 35 leševa-utopljenika, dok je 36-ti putnik preživio, a kojeg su sledećeg dana u polusvjesnom stanju na moru pronašli ribari, a koji je u postupku pred sudom dao izjavu kao svjedok- jedini preživjeli putnik.
*
            Na drugoj strani sud je našao da nije dokazano da su optuženi Nikaljević Joko i Balja Ramadan izvršili navedeno krivično djelo. Naime, optuženi Nikaljević je više puta objavljivao oglas za prodaju čamca i nema dokaza da je znao za kakvu namjenu se čamac kupuje, niti je unaprijed znao ko će ga kupiti po oglašavanju prodaje. Takođe, nije dokazano da je optuženi Balja Ramadan učestvovao u pružanju smještaja oštećenima i vršenju naplate za takve usluge, pa kako nije dokazano da su ovi optuženi, tj. Balja Ramadan i Nikaljević Joko učestvovali u izvršenju predmetnog krivičnog djela, isti su oslobođeni od optužbe.

            Bliži razlozi biće sadržani u pismenom otpravku presude Kž.br.19/17, koja će se moći naći na Web stranici www.sudovi.me.
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                            Ivana Kovačević
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

26. 04. 2017.

 
 
          APELACIONI SUD CRNE GORE, odbio je kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenog D.B., okivljenog M.D., okrivljenog D.M., okrivljenog Đ.S., okrivljenog M.B. i okrivljenog Č.M,  izjavljene na rješenje o produžavanju pritvora Višeg suda u Podgorici Kvs.br.64/17 od 14.04.2017.godine kojim je produžen pritvor nakon podizanja optužnice Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kt-S br.271/16 od 13.04.2017.godine, okrivljenim D. B., M.B., D. M., Đ. S., M. D. i Č. M., zbog osnovane sumnje da su izvršili i to: okrivljeni D. B. krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 KZ-a i terorizam u pokušaju putem pomaganja iz čl.447 st.1 u vezi čl.20 i 25 KZ-a, a okrivljeni M. B., D. M., M. D., Đ. S. i Č. M. krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 KZ CG.
           U obrazloženju Rješenja  Apelacionog suda Kvsž.br.24/17 od od 26.04.2017.godine, dati su razlozi o svim pritvorskim osnovima po kojim je produžen pritvor navedenim okrivljenima, a koje se u konačnom može naći na Web stranici www.sudovi.me.
 
Samostalni savjetnik  za odnose sa javnošću,
                                                                                           Ivana Kovačević
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST op.Vrbica G. i Marković N.

10. 04. 2017.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Odluka u krivičnom predmetu protiv
optuženih Vrbica Gorana i Marković Nebojše
KžS br.2/2017
 
Apelacioni sud je na sjednici vijeća u krivičnom predmetu protiv optuženih Vrbica Gorana i Marković Nebojše, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.23 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po žalbama Specijalnog državnog tužilaštva i punomoćnika oštećenog "Mijoni" DOO Podgorica - "Ledo" DOO Podgorica, podnijetih na presudu Višeg suda u Podgorici kojom su imenovani oslobodjeni od optužbe, našao da zbog pogrešno utvrdjenog činjeničnog stanja postoje razlozi za ukidanje prvostepene presude, pa imajući u vidu da treći put rješava u istoj pravnoj stvari donio rješenje da se održi pretres.

Nakon održanog pretresa, ovaj sud je dana 04.04.2017.godine, nakon tajnog vijećanja i glasanja  odlučio je da uvaži podnijete žalbe, preinači prvostepenu presudu i optužene oglasi krivim da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba službenog pložaja iz čl.416 st. 3 u vezi st.1 u vezi čl.23 Krivičnog zakonika, pa ih je osudio:
- optuženog Vrbica Gorana na kaznu zatvora u trajanju od  2 (dvije) godine,
- optuženog Marković Nebojšu na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Naime, ovaj sud je našao da su optuženi Marković Nebojša i Vrbica Goran, krivi što su u periodu od 26.marta 2007.godine do 02.aprila 2007.godine u Cetinju, zajedničkom djelovanjem, kao službena lica i to optuženi Vrbica Goran kao predsjednik Osnovnog suda u Cetinju protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja, a optuženi Marković Nebojša kao sudija Osnovnog suda u Cetinju nevršenjem svoje službene dužnosti, pribavili korist pravnom licu "Framec" SPA Italija u iznosu od 800.000 eura pri čemu su bili svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo zabranjeno, na način što je optuženi Marković Nebojša dana 26.03.2007.godine, kada su u njegovu kancelariju došli predstavnici pravnih lica "DonZe" Milorad Backović i punomoćnik firme "Framec", advokat Nebojša  Batrićević, koje je kod optuženog Markovića uputio optuženi Vrbica, a nakon što su ova lica optuženog Vrbicu u njegovoj kancelariji upoznali sa predmetnim slučajem i prezentovali mu odredjenu dokumentaciju, donio rješenje Rs.br.4/07, kojim se dozvoljava predlagaču "Mijoni" doo Podgorica da sudski depozit u korist zainteresovanih lica "DonZe" doo Podgorica i "Wandrill Enterprises" Panama položi 1.000.000 eura, koji novčani iznos je rješenjem od 30.03.2007.godine primljen u sudski depozit kod Podgoričke banke AD Podgorica-Filijala Cetinje na račun Osnovnog suda Cetinje broj 550-1657-59, da bi sjutra dan 31.03.2007.godine optuženi Marković Nebojša, iako navedeno rješenje od 30.03.2007.godine nije dostavio predlagaču i zainteresovanim licima radi izjavljivanja žalbe što je suprotno članu 17 i 18 Zakona o vanparničnom postupku, te isto nije postalo pravosnažno niti je zakazao ročište na koje je bio dužan da pozove predlagača i zainteresovana lica  radi postizanja sporazuma o tome kojem licu pripada deponovani novac što je suprotno čl.233 Zakona o vanparničnom postupku, donio rješenje Rs.br.4/07 kojim je naložio računovodstvu  suda  da sa navedenog žiro računa Osnovnog suda Cetinje izvrši isplatu 800.000 eura na žiro račun  povjerioca "Framec" SPA Italija koji nije stranka u ovom vanparničnom postupku, pri čemu je optuženi Marković Nebojša o stanju u predmetu u više navrata u svojoj kancelariji  razgovarao sa ovlašćenim predstavnicima pravnih lica "DonZe" i "Framec" Italija, a da u predmetu nije održao ni jedno ročište, dok je istovremeno o svim odlukama koje je donosio izvještavao optuženog Vrbica Gorana, nakon čega je optuženi Vrbica kao jedini finansijski nalogodavac u sudu istog dana omogućio isplatu po navedenom rješenju tako što je potpisao nalog za prenos novca na iznos od 800.000 eura u korist pravnog lica "Framec" SPA Italija i nalog za prenos novca kojim je plaćena bankarska provizija u iznosu od 3.200 eura, koji prenos novčanih sredstava je Banka izvršila dana 02.04.2007.godine i tako nezakonitom isplatom novca koji je dat na čuvanje u sudski depozit pribavili imovinsku korist pravnom licu "Framec" SPA Italija u iznosu od 800.000 eura, koje pravno lice nije bilo u pravnom odnosu u tom vanparničnom postupku sa predlagačem "Mijoni" DOO Podgorica, dok su pravnom licu - deponentu "Mijoni" DOO Podgorica nanijeli štetu od 803.200 eura.
            - čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st.3 u vezi stava 1 i člana 23 Krivičnog zakonika.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                     Ivana Kovačević
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- opt. Ilijev Vaska-

07. 04. 2017.

            Odluka Apelacionog suda Crne Gore
 u krivičnom predmetu Ilijev Vaska
zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju i dr.
Kž.br. 6/17
 
 
         APELACIONI SUD CRNE GORE je nakon sprovedenog žalbenog postupka, PREINAČIO presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je optuženi Ilijev Vasko oglašen krivim da je izvršio krivično djelo-teško ubistvo u pokušaju iz čl.144 st.1 tač.3 u vezi čl.20 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na  kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina i 6 (šest) mjeseci.
            Ovaj sud je na održanoj sjednici vijeća 07.03.2017.godine odlučivao po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i branioca optuženog Ilijev Vaska i odlučio da pobijanu  prvostepenu presudu p r e i n a č i i optuženog Ilijev Vaska osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.
            Naime, ispitujući prvostepenu presudu u pogledu odluke o kazni, ovaj sud je našao da je žalba branioca optuženog Ilijev Vaska osnovana, ovo sa razloga što je prvostepeni sud dao prenaglašen značaj otežavajućim okolnostima na strani optuženog, dok nije u dovoljnoj mjeri cijenio oklakšavajuće okolnosti optuženog. Stoga, ovaj sud ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, nalazeći da će se sa ovako izrečenom kaznom postići svrha kažnjavanja.
            Optuženom Ilijev Vasku je optužnicom Višeg državnog tužilaštva iz Bijelog Polja stavljeno na teret da je dana 07.11.2015.godine u Pljevljima, u prizemnom dijelu porodične kuće M.M u kojoj se nalazi improvizovani ugostiteljski objekat, s umišljajem pokušao da liši života oštećenog R.I. i pri tom doveo u opasnost živote drugih lica K.D., Dž.Đ., S.M., B.G., S.S i P.M., čime je izvršio prednje navedena krivična djela, a za koja je osuđen.
 
          U konačnom presudu Apelacionog suda Kž.br.6/17 od 07.03.2017.godine sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici www.sudovi.me.
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                            Ivana Kovačević