SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br. 38/19 od 17.05.2019. godine, protiv optuženog Dragana Obradovića, Brankice Dupanović i Bogdanke Andrić, zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika

04. 07. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE, u krivičnom predmetu protiv optuženih Dragana Obradovića, Brankice Dupanović i Bogdanke Andrić, zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika, rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Dragana Obradovića, branioca optuženog Dragana Obradovića, advokata Zdravka Begovića iz Podgorice, oštećenog kao tužioca Miladina Šoća iz Cetinja i punomoćnika oštećene porodice Šoć, advokata Duška Jovovića iz Cetinja, izjavljenih protiv presude Višeg suda u Podgorici K.br.42/13 od 29.11.2018. godine, donio RJEŠENJE kojim se   uvažavaju žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, oštećenog kao tužioca Miladina Šoća i punomoćnika oštećene porodice Šoć,  optuženog Dragana Obradovića i branioca optuženog Dragana Obradovića, u k i d a  presuda Višeg suda u Podgorici K. br. 42/13 od 29.11.2018. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
                       
            Naime, presudom Višeg suda u Podgorici K.br.42/13 od  29.11.2018.godine u dijelu I izreke, optuženi Dragan Obradović je oglašen krivim zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.
            Istom presudom, u dijelu pod II izreke, optužene Brankica Dupanović i Bogdanka Andrić su na osnovu čl. 373 st. 1 tač. 2 Zakonika o krivičnom postupku oslobođene od optužbe da su izvršile krivično djelo teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika.
 
            Odluka Apelacionog suda CG Kž.br.38/19 od 17.05.2019.godine, sa detaljnim obrazloženjem i razlozima, u najkraćem roku biće istaknuta na Web stranici ovog suda  www.sudovi.me.
 
 
PORTPAROL SUDA
                                            Ivana Perović 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kvž.br.195/19 od 10.06.2019.godine u krivičnom predmetu ekstradicije državljanina Republike Srbije Saše Sinđelica po molbi za izručenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

20. 06. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE u krivičnom predmetu ekstradicije osuđenog Saše Sunđelića, u postupku ispitivanja rješenja Višeg suda u Podgorici Kv.br.699/18 od 22.04.2019. godine, shodno čl.19 st.2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore, na sjednici vijeća održanoj dana 10.06.2019. godine, donio je rješenje kojim se potvrđuje rješenje Višeg suda u Podgorici Kv.br.699/18 od 22.04.2019. godine, kojim je odlučeno: "ODBIJA SE zahtjev za izručenje Republici Hrvatskoj, državljanina Republike Srbije Saše Sinđelića, po molbi za izručenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, br. 720-04/12-01/155 od 01.06.2017. godine, a radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 21 godinu na koju je osuđen presudom Županijskog suda u Vukovaru posl. br. K-46/10 od 28.04.2011. godine zbog izvršenja krivičnog djela protiv života i tijela - teško ubistvo iz čl. 91 tač. 4 Kaznenog zakona Republike Hrvatske i krivičnog djela protiv imovine - teška krađa iz čl. 217 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 216 st. 1 Kaznenog zakona Republike Hrvatske, kao neosnovan."
            Naime, Viši sud u Podgorici je po službenoj dužnosti, a u skladu sa odredbom čl.19 st.1 i 2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore dostavio ovom sudu spise predmeta Kv.br.699/18, kako bi ovaj sud kao drugostepeni ispitao prvostepeno rješenje krivičnog vanraspravnog vijeća.
            U postupku odlučivanja Apelacioni sud Crne Gore je u smislu odredbe čl.19 st.2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore, zatražio mišljenje od Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore (VDT) koji se u podnesku Ktž.br.61/18 od 14.05.2019. godine izjasnio na način da smatra da Apelacioni sud Crne Gore treba da potvrdi prednje navedeno rješenje Višeg suda u Podgorici Kv.br.699/18 od 22.04.2019. godine.
            Ovaj sud je imajući u vidu prvostepeno rješenje Višeg suda u Podgorici i izjašnjenje Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore (VDT), a po službenoj dužnosti u smislu člana 19 st.2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore, potvrdio rješenje Višeg suda u Podgorici kojim je odbio kao neosnovan zahtjev za izručenje Republici Hrvatskoj, državljanina Republike Srbije Saše Sinđelića, po molbi za izručenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, br. 720-04/12-01/155 od 01.06.2017. godine, a radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 21 godinu na koju je osuđen presudom Županijskog suda u Vukovaru posl. br. K-46/10 od 28.04.2011. godine zbog izvršenja krivičnog djela protiv života i tijela - teško ubistvo iz čl. 91 tač. 4 Kaznenog zakona Republike Hrvatske i krivičnog djela protiv imovine - teška krađa iz čl. 217 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 216 st. 1 Kaznenog zakona Republike Hrvatske.
           Ovo sa razloga  što u konkretnoj situaciji i pored preduzetih radnji sudije za istragu usmjerene u pravcu obezbjeđenja prisustva lica koje se potražuje Saše Sinđelića, on je ostao nedostupan, te sa tog razloga nije mogao biti ni saslušan na okolnosti zbog kojih se potražuje od nadležnih organa Republike Hrvatske, niti mu je mogao biti određen ekstradicioni pritvor, već se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja koje proizilazi iz spisa predmeta utvrđuje da se Saša Sinđelić nalazi u Republici Srbiji, čiji je državljanin i gdje ima prijavljeno prebivalište i boravište. Kako se u konkretnoj situaciji Saša Sinđelić u vrijeme donošenja prvostepene i drugostepene odluke nije nalazio u Crnoj Gori, niti se moglo obezbijediti njegovo prisustvo, niti su se mogle preduzeti sve potrebne radnje koje predstavljaju preduslov za eventualno izručenje lica koje se potražuje, to je u konkretnom i po nalaženju ovog suda, pravilno postupio prvostepeni sud kada je odbio kao neosnovan zahtjev za izručenje Republici Hrvatskoj državljanina Republike Srbije Sašu Sinđelića, po molbi za izručenje Ministarstva Republike Hrvatske.
 
SAVJETNIK-PORTPAROL SUDA
                                            Ivana Perović 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br.33/19 od 03.04.2019. godine, protiv optuženog Uroša Jegdića, zbog krivičnog djela teško ubistvo (čl.144 tač. 8 KZCG)

08. 05. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE je u krivičnom predmetu protiv optuženog Uroša Jegdića, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl.144 tač. 8 Krivičnog zakonika Crne Gore, a rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branioca ovog optuženog, izjavljenim na presudu Višeg suda u Podgorici K.br.112/17 od 05.11.2018.godine, nakon održane javne sjednice, donio presudu kojom se odbijaju kao neosnovane žalbe i potvrđuje presuda Višeg suda u Podgorici, kojom je optuženi Uroš Jegdić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina i kojem su izrečene mjere bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi i oduzimanje predmeta.

Presuda Apelacionog suda Kž.br.33/19 od 03.04.2019.godine, sa detaljnim obrazloženjem, u najkraćem roku biće istaknuta na Web stranici ovog suda  www.sudovi.me.
 
 
 Portparol Apelacionog suda CG
                                            Ivana Perović
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

POVODOM GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU APELACIONOG SUDA CRNE GORE ZA 2018. GODINU

19. 04. 2019.

         Apelacioni sud Crne Gore u 2018. godini imao je u radu 2538 predmeta i od toga broja riješio je 2292, odnosno na dan 31.12.2018. godine u radu ovog suda ostalo je neriješeno 246 predmeta. Gledano u procentima riješeno je 90,31 % svih predmeta koji su bili u radu, a ostalo je neriješeno 9,69%. Od ukupnog priliva predmeta u 2018. godini odnosno od 1895 koliko je primljeno u radu u toku izvještajne godine riješeno je 120,95% u odnosu na priliv. Od ovih 246 neriješenih predmeta, 1 predmet je poslovne oznake „Kž-S“, 1 „Kž“, 1 „Už“, a 243  predmeta poslovne oznake „Pž“.
        Kako je prethodno navedeno ukupno je riješeno po svim referatima 2292 predmeta, što je najveći broj riješenih predmeta od 2005. godine, odnosno od početka rada ovog suda. Znatno je smanjen zaostatak neriješenih predmeta u odnosu na 2017. godinu i to je samo 9,69% u odnosu na ukupan broj predmeta koji je bio u radu. Shodno tim podacima ostvaren je Plan rada Apelacionog suda Crne Gore za 2018. godinu.
         I u pogledu kvaliteta rada Apelacionog suda Crne Gore u 2018. godini ostvareni su najbolji rezultati od početka rada ovog suda. Od ukupno 200 odluka koje su bile predmet ispitivanja po redovnim ili vanrednim pravnim ljekovima od strane Vrhovnog suda CG potvrđeno je 162 ili 81%, preinačeno 4 ili 2%, a ukinuto 22 ili 11%, dok je djelimično potvrđeno, preinačeno ili ukinuto ukupno 12 predmeta ili  6%.
        U građansko - privrednom referatu, a shodno čl. 390 Zakona o parničnom postupku nijedna odluka nije urađena van zakonskog roka. U krivičnom referatu shodno članu 411 i 418 Zakonika o krivičnom postupku, po svim oblastima od ukupno riješenih 925 predmeta samo u dva predmeta došlo je do neznatnog prekoračenja roka u izradi odluke od samo nekoliko dana.
        U ovoj izvještajnoj godini znatno je smanjen procenat neriješenih predmeta u odnosu na 2017. godinu. Ovo iz razloga što je riješeno 120,95% predmeta u odnosu na priliv, ili ukupno 90,31% od svih predmeta koji su bili u radu u ovom sudu u izvještajnoj godini. Sud je radio u punom kadrovskom kapacitetu. Većina sudija prebacile su normu prema Pravilniku o orjentacionim mjerilima, a sudije koje to nijesu ostvarili, objektivno nijesu bili u mogućnosti, jer je u „Kž“ i „Kž-S“ referatima došlo do nešto manjeg priliva predmeta u odnosu na prethodnu godinu. U 2019. godini očekuje se puna ažurnost i efikasnost i u tom cilju novi Plan rada Apelacionog suda Crne Gore sadržaće neophodne mjere.
        U postupcima pred ovim sudom podnijeta su samo 3 kontrolna zahtjeva i u svima su podnosioci obaviješteni da su predmeti već završeni.
 
KABINET PREDSJEDNIKA SUDA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu protiv osuđenog S. M. i lica na koje je prenijeta imovina R. K. Kvsž.br. 22/2019

04. 03. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE, u krivičnom predmetu protiv osuđenog S. M. i lica na koje je prenijeta imovina R. K., koji se vodi po zahtjevu Vrhovnog državnog tužilaštva - Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Kti-S.br.3/15 od 20.11.2017. godine za trajno oduzimanje imovine, rješavajući po žalbama Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kti-S.br.3/15 od 12.01.2019. godine i punomoćnika lica na koje je prenijeta imovina R. K., izjavljenih na rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br. 231/17 od 09.11.2018. godine, donio je rješenje kojim je žalbe odbio kao neosnovane.
 
Bliži razlozi navedne odluke predstavljeni su u rješenju Apelacionog suda CG Kvsz.br. 22/2019 od 04.03.2019. godine koje će, u najkraćem roku, biti objavljeno na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.
 
Savjetnik za odnose sa javnošću