SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U predmetu Kž.br.66/15

27. 09. 2017.

             Nakon održanog pretresa, ovaj sud je dana 27.09.2017. godine, nakon tajnog vijećanja i glasanja donio i javno objavio presudu kojom je odbijena kao neosnovana žalba Višeg državnog tužilaštva, odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, izjavljena protiv presude Višeg suda u Bijelom Polju K.br.39/14 od 27.02.2015. godine.
             Istovremeno, vijeće ovog suda je odlučilo da uvaži žalbu branioca optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara i p r e i n a č i presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br.39/14 od 27.02.2015. godine, na način što je optužene Duška Šarića i Jovicu Lončara oslobodio optužbe da su izvršili produženo krivično djelo pranje novca iz člana 268 stav 4 u vezi stava 1 u vezi člana 49 stav 1 Krivičnog zakonika, jer nije dokazano da su učinili djelo za koje su optuženi.
             Naime, na pretresu održanom pred ovim sudom, uvažavajući predloge odbrane, putem međunarodno pravne pomoći iz pet država - Srbije, Kipra, Grčke, Norveške i Singapura, pribavljena je pisana dokumentacija o porijeklu novca za koji su optuženi Šarić i Lončar terete da su ga prikrili, na osnovu koje dokumentacije je vještak finansijske struke dao dopunski nalaz i mišljenje. Cijenići ove dokaze, drugostepeni sud je utvrdio da novac potiče iz drugih izvora, odnosno da ne potiče od krivičnog djela koje se navodi u izreci prvostepene presude - tj. od krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, za koja djela se protiv Darka Šarića i drugih lica vode krivični postupci pred pravosudnim organima Srbije i Italije.
                                                                                 
                                                                                                        APELACIONI SUD CRNE GORE

Saopštenje za javnost

U predmetu Apelacionog suda Kvsž.br.59/17 - tzv. "Državni udar"

26. 09. 2017.

      U postupku odlučivanja po žalbi protiv rješenja o produženju pritvora Višeg suda u Podgorici Kvs.br.156/17 od 12.09.2017. godine, protiv optuženih Bratislava Dikića i dr. zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZ CG) i dr., nakon redovne kontrole pritvora, Apelacioni sud Crne Gore je odbio kao neosnovane žalbe branilaca optuženih Dragana Maksića, Srboljuba Đorđevića, Milana Dušića i Branke Milić i u odnosu na ove optužene potvrdio rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br.156/17 od 12.09.2017. godine; zatim je uvažio žalbu branioca optuženog Mihaila Čađenovića i preinačio rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br.156/17 od 12.09.2017. godine na način što se u odnosu na optuženog Mihaila Čađenovića, ukida pritvor i isti se ima odmah pustiti na slobodu, a iz razloga koji su dati u rješenju koje se nalaze na sajtu suda.

      Napominjemo da ovom sudu nije dostavljena odluka Ustavnog suda Crne Gore povodom izjavljenih ustavnih žalbi branioca optuženih na ranija rješenja ovog suda po žalbama na produženje pritvora.

      Istovremeno odlukom predsjednika ovog suda odbijeni su kao neosnovani podnijeti zahtjevi za izuzeće predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića, te postupajućih sudija Suzane Mugoše, Dragice Vuković i Vesne Pean. ​​​​​​​

                                                                                               APELACIONI SUD CRNE GORE

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U PREDMETU "CKB"

28. 06. 2017.

Apelacioni sud Crne Gore je nakon sprovedenog žalbenog postupka, potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici Specijalnog odjeljenja za organizivani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Ks.br.5/2014 od 05.08.2016.godine, kojom su optuženi Milka Ljumović, Bose Tatar, Dubravka Pavićević, Jelica Petričević, Veliša Radunović i Gorica Vujisić, oslobodjeni od optužbe da su počinili šest krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privredi.

Naime, ovaj sud je odbio kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore i punomoćnika oštećene Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica.

Bliži razlozi presude KžS br.4/2017 od 01.06.2017.godine, sadržani su u odluci koja se u krajnjem može naći na Web stranici www.sudovi.me.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK  ZA  ODNOSE  SA  JAVNOŠĆU
                                                                                        Ivana Kovačević

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U PREDMETU "MISS PAT"

25. 05. 2017.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Odluka Apelacionog suda Crne Gore
 u krivičnom predmetu Gaši Agima i dr.
zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti
 Kž.br.19/17
 
 
APELACIONI SUD CRNE GORE je u sjednici vijeća u krivičnom predmetu protiv optuženih Gaši Agima, Balja Ismeta, Balja Ramadana, Nikaljević Joka, Boreta Saše i Hodžić Refika, zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti iz čl.338 st.2 u vezi čl.327 stav 1 i 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, podnijetih na presudu Višeg suda u Podgorici kojom su imenovani oslobodjeni od optužbe, donio rješenje kojim je odlučeno da se pred ovim sudom održi pretres, radi pravilnog činjeničnog utvrđivanja, budući da se predmet ne može vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje, jer je presuda već jednom ukinuta.
 
Nakon održanog pretresa, ovaj sud je dana 15.05.2017.godine, nakon tajnog vijećanja i glasanja odlučio da odbije kao neosnovanu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u odnosu na optužene Balja Ramadana i Nikaljević Joka, pa se u odnosu na ove optužene p o t v r đ u j e presuda Višeg suda u Podgorici K. br. 46/2015 od 02.11.2016. godine. Dalje, uvažio je podnijetu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i u odnosu na optužene Gaši Agima, Balja Ismeta, Boreta Sašu i Hodžić Refika, preinačio je prvostepenu presudu i imenovane optužene oglasio krivim da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti iz čl.338 st.2 u vezi čl.327 stav 1 i 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa ih je osudio:
 
  • optužene Gaši Agima i Balja Ismeta na kazne zatvora u trajanju od po 6 (šest) godina,
  • optuženog Boreta Sašu na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina,
  • optuženog Hodžić Refika na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.
Naime, ovaj sud je uvažio žalbu VDT-a, jer je cijeneći izvedene dokaze, kako pojedinačno i u međusobnoj vezi, i u vezi sa odbranama optuženih, našao da su optuženi Gaši Agim, Balja Ismet, Boreta Saša i Hodžić Refik postupajući kao saizvršioci, izvršili krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 338 stav 2 u vezi člana 327 stav 1 i 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način mjesto i vrijeme kako je to bliže opisano u izreci presude.
 
Sud je utvrdio da su ovi optuženi od oštećenih uzimali novac uz obećanje da oštećene morem prevezu za Italiju. Pri tom su koristili čamac "Miss Pat" nedovoljnog kapaciteta za prevoz tolikog broja putnika, a koji su upravo za tu svrhu kupili optuženi Boreta Saša i sada pok. Đuričković Goran, angažujući pri tom nestručno lice - optuženog Hodžić Refika da upravlja tim čamcem. Na taj način sa umišljajem su izazvali opasnost za putnike tj. oštećene koje su uz novčanu naknadu ukrcali na čamac, te oštećeni  isplovili prema Italiji kojom prilikom je zbog preopterećenosti čamca kojim je upravljalo nestručno lice, došlo do potonuća čamca i potopljenja lica - oštećenih koji su bili na čamcu, kako je to bliže opisano u izreci. Inače, u moru je pronađeno 35 leševa-utopljenika, dok je 36-ti putnik preživio, a kojeg su sledećeg dana u polusvjesnom stanju na moru pronašli ribari, a koji je u postupku pred sudom dao izjavu kao svjedok- jedini preživjeli putnik.
*
            Na drugoj strani sud je našao da nije dokazano da su optuženi Nikaljević Joko i Balja Ramadan izvršili navedeno krivično djelo. Naime, optuženi Nikaljević je više puta objavljivao oglas za prodaju čamca i nema dokaza da je znao za kakvu namjenu se čamac kupuje, niti je unaprijed znao ko će ga kupiti po oglašavanju prodaje. Takođe, nije dokazano da je optuženi Balja Ramadan učestvovao u pružanju smještaja oštećenima i vršenju naplate za takve usluge, pa kako nije dokazano da su ovi optuženi, tj. Balja Ramadan i Nikaljević Joko učestvovali u izvršenju predmetnog krivičnog djela, isti su oslobođeni od optužbe.

            Bliži razlozi biće sadržani u pismenom otpravku presude Kž.br.19/17, koja će se moći naći na Web stranici www.sudovi.me.
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                            Ivana Kovačević
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

26. 04. 2017.

 
 
          APELACIONI SUD CRNE GORE, odbio je kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenog D.B., okivljenog M.D., okrivljenog D.M., okrivljenog Đ.S., okrivljenog M.B. i okrivljenog Č.M,  izjavljene na rješenje o produžavanju pritvora Višeg suda u Podgorici Kvs.br.64/17 od 14.04.2017.godine kojim je produžen pritvor nakon podizanja optužnice Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kt-S br.271/16 od 13.04.2017.godine, okrivljenim D. B., M.B., D. M., Đ. S., M. D. i Č. M., zbog osnovane sumnje da su izvršili i to: okrivljeni D. B. krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 KZ-a i terorizam u pokušaju putem pomaganja iz čl.447 st.1 u vezi čl.20 i 25 KZ-a, a okrivljeni M. B., D. M., M. D., Đ. S. i Č. M. krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 KZ CG.
           U obrazloženju Rješenja  Apelacionog suda Kvsž.br.24/17 od od 26.04.2017.godine, dati su razlozi o svim pritvorskim osnovima po kojim je produžen pritvor navedenim okrivljenima, a koje se u konačnom može naći na Web stranici www.sudovi.me.
 
Samostalni savjetnik  za odnose sa javnošću,
                                                                                           Ivana Kovačević
 

Ostale informacije