IZLAGANJE PREDSJEDNIKA APELACIONOG SUDA CRNE GORE

Povodom održane Konferencije za medije, dana 24.03.2016.godine, na temu "Godišnji izvještaj o radu Apelacionog suda Crne Gore za 2015.godinu"

24. 03. 2016.

 
Apelacioni sud Crne Gore u 2015. godini imao je u radu ukupno 1738 predmeta i od tog broja riješio 1722 odnosno na dan 31.12.2015. godine ostalo je nezavršeno samo 16 predmeta. Gledano u procentima, riješeno je 99,08% od svih predmeta koji su bili u radu, a ostalo neriješeno samo 0,92%. Od ovih neriješenih predmeta, 7 je iz krivične, a 9 iz građansko-privredne oblasti. Svi nezavršeni predmeti, sem jednog krivičnog gdje je u toku pretres, primljeni su krajem izvještajne godine, tako da objektivno nijesu mogli biti uzeti u rad. U 2015. godini primili smo 55 predmeta više nego u 2014. godini. Do povećanja priliva predmeta došlo je zbog primjene novog Zakona o izvršenju kazne zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti.

I u pogledu kvaliteta u 2015. godini ostvaren je do sada najbolji rezultat. Od ukupno 163 odluka ovog suda, koje su bile predmet ispitivanja po redovnim ili vanrednim pravnim ljekovima od strane Vrhovnog suda CG, potvrđeno je 129 ili 79,14%, preinačeno 5 ili 3%, ukinuto 20 ili 12,2%, dok je 9 odluka djelimično potvrđeno-preinačeno-ukinuto.

Po referatima to izgleda ovako: u građansko privrednoj oblasti Vrhovni sud je riješio 123 revizije, 92 su odbijene, odnosno drugostepena odluka potvrđena, 5 je preinačeno, dok je 18 odluka ukinuto, a u 8 predmeta odluka je djelimično potvrđena- preinačena-ukinuta.

U osnovnom krivičnom referatu (predmeti poslovne oznake „Kž“), ukupno je po žalbi ili zahtjevu za zaštitu zakonitosti riješeno 26 predmeta od  čega su 24 odluke potvrđene, samo 2 ukinute.

U predmetima organizovanog kriminala, korupcije, ratnog zločina i terorizma ukupno je po žalbi riješeno 14 predmeta od čega je 13 potvrđeno, a 1 predmet djelimično potvrđen-preinačen, što znači da u ovoj oblasti nije bilo ukinutih odluka.

U građansko-privrednom referatu od ukupno riješenih 858 predmeta ni jedna odluka nije urađena van zakonskog roka, dok je u krivičnoj oblasti riješeno 873 predmeta i samo u 3 predmeta došlo je do neznatnog prekoračenja roka rješavanja predmeta. Prosječno vrijeme trajanja postupka pred ovim sudom je 20 dana.

U postupcima pred ovim sudom podnijeta su samo 3 kontrolna zahtjeva, od čega je 1 odbačen, a u druga 2 podnosioci su obaviješteni da su predmeti već završeni.

Polovinom izvještajne godine, sudija ovog suda Milivoje Katnić izabran je za Glavnog specijalnog tužioca. Nije se išlo u postupak izbora novog sudije, jer je procjena bila da je postojeći sudijski sastav, odnosno broj sudija mogao riješiti predmete koji su u radu i očekivani priliv. Međutim, ukoliko se tokom ove godine priliv bude povećavao kao za ova nepuna tri mjeseca, uputićemo zahtjev Sudskom savjetu da pokrene postupak izbora novog sudije. Ovo iz razloga što smo zaključno sa današnjim danom u ovoj godini primili 125 predmeta više nego za isti period prošle godine, odnosno priliv je povećan za skoro 25%.

Koristim priliku da podsjetim na neadekvatnost poslovnog prostora ovog suda. Smješteni smo u potkrovlju zgrade sudova. Do konačne izgradnje i početka korišćenja lifta, dolazak u sud i za zaposlene i za stranke predstavlja napor, a posebno za hendikepirana lica. U jednoj kancelariji, koje su sve i neuslovne, smještene su i po dvije službe. Koristimo samo ovu jednu sudnicu, koja neće moći zadovoljiti potrebe ovog suda. Ovo iz razloga što će ovaj sud, imajući u vidu nova zakonska rješenja koja su sadržana u oba procesna zakona biti u situaciji da otvara pretrese, odnosno rasprave, pa kako je rad ovog suda organizovan u vijećima, to se kao krajnje ukazuje potreba za još jednom sudnicom.
 
PREDSJEDNIK SUDA,
Mušika Dujović
 

Ostale informacije