Obavještenje za javnost

31. 05. 2013.

 OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
 
 
Predsjednik Apelacionog suda Crne Gore, na osnovu člana 87 st.1 alineja 2 u vezi čl. 86 st. 2 alineja 2 Zakona o sudovima  (Sl.list RCG br. 5/02, 49/04 i Sl.list CG br. 22/08 i 39/11) i člana 33 i 34 Sudskog poslovnika (Sl.list CG br. 26/11), nakon što je na sjednici sudija 15.05.2013.godine, informisao sudije o potrebi izmjene Godišnjeg rasporeda poslova za 2013.g., upoznajući ih sa zakonskim osnovom i pravcem u kom se pokazala potreba izmjene, te nakon što je svim sudijama omogućeno da se izjasne o predlogu izmjena i detaljnim obrazloženjem, kao i pisanog izjašnjenja na predloge sudija, a nakon razmatranja na sjednici sudija dana 30.05.2013.g., utvrdio je izmjenu godišnjeg rasporeda u Apelacionom sudu za 2013.godinu.
 
Ovim izmjenama, obezbijeđeno je da se sa Kž i KŽ-S predmetima, zbog značajnog smanjenja broja tih predmeta u 2013.godini, zadužuju 5 umjesto 7 sudija, čime će se postići puni angažman sudija, a opterećenost sudija prilagoditi  predloženim normativima orjetacionih mjerila. Dvojica sudija iz krivičnog odjeljenja, (uključujući predjednika suda), raspoređeni su da odlučuju o žalbama na rješenja vanraspravnog krivičnog vijeća viših sudova. Time se obezbijedilo da sudije koje učestvuju u donošenju odluke koja može imati uticaja na meritorno odlučivanje ne učestvuju u vijeću koje odlučuje o meritumu, što je zahtjev prakse Evropskog suda za ljudska prava (Oberschlick protiv Austije – odluka br. 1 serija A br. 204),   i jedna od garancija ostvarenja prava na pravično suđenje koje propisuje čl. 6 Evropske konvencije.
Kako su se stekli zakonski uslovi za izmjenu godišnjeg rasporeda, Izmenom godišnjeg rasporeda obuhvaćena su, na osnovu čl.34 Sudskog poslovnika, tri savjetnika, koji su zasnovali radni odnos u Apelacionom sudu, nakon utvrđenja Godišnjeg rasporeda za 2013.godinu.
 
Istovremeno je Sjednica sudija prihvatila predlog predsjednika suda da se za  zamjenika predsjednika suda,  odredi sudija Radmila Mijušković. Ovo stoga što sudija koji je do sada zamjenivao predsjednika suda nije u toku sa informacionom tehnologjom (odbio je obuku za PRIS i obuku za rad na računaru), što je učinilo upitnim mogućnost da po pitanjima pravilnog funkcionisanja i korišćenja PRIS-a(Pravosudni informacioni sistem), i kontrole pravilnog administriranja internet stranicom, kvalitetno zamjeni predsjednika suda u slučaju njegove odsutnosti. Jedini sudija u Apelacionom sudu koji dobro poznaje rad na računaru i upoznat je sa funkcionisanjem PRIS-a, jeste upravo sudija kojeg je na predlog predsjednika suda odredila sjednica sudija.  
 
Kabinet predsjednika Apelacionog suda CG

Ostale informacije