SAOPŠETNJE ZA JAVNOST-PREDMET op. Sretena Kraljevića

24. 11. 2016.

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br.141/2016 od 21.10.2016.godine, protiv optuženog Kraljević Sretena zbog krivičnog djela obljuba nad djetetom
( čl.206 st.1 KZCG)
 
        APELACIONI SUD CRNE GORE je u krivičnom predmetu protiv optuženog Sretena Kraljevića,  zbog krivičnog djela obljuba nad djetetom iz čl.206 st.1  Krivičnog zakonika Crne Gore, a rješavajući po žalbama Višeg državnog tužioca u Podgorici i branilaca ovog optuženog, izjavljenim na presudu Višeg suda u Podgorici K.br.22/2015 od 01.07.2016.godine, po održanoj sjednici vijeća donio presudu.
         Presudom ovog suda odbijaju se žalbe branilaca kao neosnovane, dok se uvažava žalba Višeg državnog tužioca u Podgorici i preinačava presuda Višeg suda u Podgorici, broj gornji, u dijelu odluke o kazni, tako što sud optuženog Sretena Kraljevića, zbog krivičnog djela obljuba nad djetetom iz čl.206 st.1  Krivičnog zakonika Crne Gore, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina, u koju kaznu mu je pravilno uračunato vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru.
         Naime, optužnicom Višeg državnog tužioca u Podgorici optuženom Sretenu Kraljeviću, stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela obljuba nad djetetom iz čl.206 st.1 Krivičnog zakonika. Za navedeno krivično djelo presudom Višeg suda u Podgorici K.br.22/2015 od 01.07.2016.godine ovaj optuženi oglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine u koju kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.
        Vijeće ovog suda je ispitujući pobijanu prvostepenu presudu u granicama izjavljenih žalbi, pazeći po službenoj dužnosti i na povrede zakonika, našao da su žalbe branilaca optuženog Sretena Kraljevića neosnovane, dok je žalba državnog tužioca osnovana. Uvažavajući žalbu državnog tužioca,  Vijeće je preinačilo pobijanu presudu u dijelu odluke o kazni, nalazeći da su osnovani navodi žalbe državnog tužioca u tom pravcu. Ovo sa razloga što optuženi kao  generalni i specijalni povratnik, čini srodno a teže krivično djelo protiv polne slobode u odnosu na koje je ranije osuđivan, čiju težinu posebno čini to što je optuženi, kao punoljetno zrela  i znatno starija osoba od oštećene, preko 42.godine, dakle oštećena bi mu mogla biti unuka, koji je roditelj i ima petoro djece, djelo učinio prema polnoj slobodi djeteta, koja djeca uživaju posebnu zaštitu društva i koja nijesu dostigla dovoljan stepen fizičke i psihičke razvijenosti za stupanje u seksualne  odnose. Dakle, prilikom preinačavanja odluke o kazni ovaj sud je našao da je ova visina kazne zatvora srazmjerna težini počinjenog djela i stepenu krivice optuženog i da predstavlja onu mjeru koja je neophodno potrebna za postizanje svrhe kažnjavanja.
        
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Ivana Kovačević s.r.
 

Ostale informacije