SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predmet "Mis Pat"

18. 05. 2015.

          Rješenjem Apelacionog suda Crne Gore Kž.br.17/15 od 02.03.2015. godine uvažena je žalba Višeg državnog tužioca u Podgorici, ukinuta  presuda Višeg suda u Podgorici K.br.254/2006 od 24.07.2014. godine kojom su optuženi Gaši Agim, Balja Ismet, Balja Ramadan, Nikaljević Joko, Boreta Saša, Đuričković Goran i  Hodžić Refik oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti iz čl. 338 st. 2 u vezi čl. 327 st. 1 i 3 Krivičnog zakonika i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
            Razlozi ukidanja prvostepene presude su učinjene bitne povrede krivičnog postupka iz čl.386 st.1 tač. 8 ZKP, a sastoje se u tome što prvostepena presuda nema razloga o odlučnim činjenicama, a dati razlozi su nejasni i u znatnoj mjeri protivurječni i što postoji znatna protivurječnost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržini dokaza provedenih u postupku i samih tih dokaza, sa kojih razloga su za sada neprihvatljivi činjenični i pravni zaključci prvostepenog suda da se na nesumnjiv način nisu mogle utvrditi odlučne činjenice - da se predmetni događaj desio u noći između 15. i 16.08.1999. godine, da je u ilegalnom prebacivanju korišćen brod  "Mis Pat", da je na brodu bilo ukrcano oko 70 lica, da nije utvrđeno mjesto sa kojeg je brod isplovio ka obali Italije, niti mjesto udesa broda, te da li je došlo samo do destabilizacije broda, njegovog prevrtanja ili pak potonuća. Ovo sa razloga što prvostepeni sud, a na šta se opravdano ukazuje žalbom Višeg državnog tužioca, nije svestrano analizarao provedene dokaze i odbrane optuženih, niti je detaljnije cijenio i provjerio nalaze i mišljenja vještaka pomorsko saobraćajne struke i pomorsko nautičke struke i iste doveo u vezi sa iskazom preživjelog svjedoka.
            Bitne povrede krivičnog postupka kojima je zahvaćena prvostepena presuda su za posledicu imale i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Milena Đaletić
 

Ostale informacije