SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kž.br. 96/2015 od 29.09.2015.godine

25. 11. 2015.


Apelacioni sud Crne Gore je, u drugostepenom krivičnom postupku, u krivičnom predmetu optuženih Agović Veska i Piljević Alena, rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, optuženog Agović Veska, njegovog branioca, advokata Popović Ranislava i branioca optuženog Piljević Alena, advokata Konatar Draga, izjavljenih na presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 27/14 od 31.03.2015.godine, zbog krivičnog djela- teško ubistvo iz čl. 144 st. 1 tač.4 Krivičnog zakonika u vezi čl. 23 istog zakona, a koje djelo je izvršeno na štetu sada pok. Agović Meha, donio presudu Kž.br. 96/2015 od 29.09.2015. godine, kojom je u stavu I odbio kao neosnovane žalbe optuženog Agović Veska, branioca optuženog Agović Veska i branioca Piljević Alena. Pri tom je u stavu II uvažio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, u pogledu odluke o kazni, pa je presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 27/14 od 31.03.2015.godine kojom su optuženi Agović Vesko i Piljević Alen oglašeni krivim da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo-teško ubistvo iz čl. 144 st. 1 tač. 4 Krivičnog zakonika i osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 20 (dvadeset) godina, p r e i n a č i o, tako što je optužene Agović Veska i Piljević Alena, zbog navedenog krivičnog djela, osudio na kazne zatvora u trajanju od po 40 (četrdeset) godina. Ovo imajući u vidu da prvostepeni sud nije u dovoljnoj mjeri cijenio okolnosti pod kojima je izvršeno krivično djelo za koje su ovi optuženi oglašeni krivim. Ovo tim prije, jer je ovo krivično djelo izvršeno u najpogibeljnijem obliku i da jedino sa kaznama zatvora u trajanju od po 40 godina  se može ostvarit opšta i posebna svrha kažnjavanja, a posebno imajući u vidu da kazne u trajanju od po 40 godina predstavljaju adekvatan odraz težine krivičnih djela za koje su optuženi oglašeni krivim, čiji je zaštitni objekat od šireg društevenog značaja i ima posebnu težinu sa psihološkog, moralnog, običajnog i drugog aspekta, kako života same žrtve, tako i njene porodice. Pored prednje navedenog, prilikom preinačavanja odluke o kazni ovaj sud je takođe imao u vidu  stepen krivične odgovornosti optuženih, brojnost krivično-pravnih radnji za koje su optuženi oglašeni krivim i kontinuirani karakter istih, način izvršenja krivičnog djela od strane optuženih, koje radnje izvršenja su naročito okrutne, njihovo hladnokrvno, smišljeno i proračunato ponašanje, a koje okolnosti su takve prirode da neminovno iziskuju izricanje kazni zatvora u trajanju od po 40 (četrdeset) godina. 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU,
                                                                                Ivana Kovačević
 

Ostale informacije