SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U predmetu Kž.br.66/15

27. 09. 2017.

             Nakon održanog pretresa, ovaj sud je dana 27.09.2017. godine, nakon tajnog vijećanja i glasanja donio i javno objavio presudu kojom je odbijena kao neosnovana žalba Višeg državnog tužilaštva, odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, izjavljena protiv presude Višeg suda u Bijelom Polju K.br.39/14 od 27.02.2015. godine.
             Istovremeno, vijeće ovog suda je odlučilo da uvaži žalbu branioca optuženih Duška Šarića i Jovice Lončara i p r e i n a č i presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br.39/14 od 27.02.2015. godine, na način što je optužene Duška Šarića i Jovicu Lončara oslobodio optužbe da su izvršili produženo krivično djelo pranje novca iz člana 268 stav 4 u vezi stava 1 u vezi člana 49 stav 1 Krivičnog zakonika, jer nije dokazano da su učinili djelo za koje su optuženi.
             Naime, na pretresu održanom pred ovim sudom, uvažavajući predloge odbrane, putem međunarodno pravne pomoći iz pet država - Srbije, Kipra, Grčke, Norveške i Singapura, pribavljena je pisana dokumentacija o porijeklu novca za koji su optuženi Šarić i Lončar terete da su ga prikrili, na osnovu koje dokumentacije je vještak finansijske struke dao dopunski nalaz i mišljenje. Cijenići ove dokaze, drugostepeni sud je utvrdio da novac potiče iz drugih izvora, odnosno da ne potiče od krivičnog djela koje se navodi u izreci prvostepene presude - tj. od krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, za koja djela se protiv Darka Šarića i drugih lica vode krivični postupci pred pravosudnim organima Srbije i Italije.
                                                                                 
                                                                                                        APELACIONI SUD CRNE GORE

Ostale informacije