SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Šaranović Marka i Bulatović Milana Kž.br. 120/17

17. 01. 2018.

Apelacioni sud Crne Gore je kao drugostepeni krivični, dana 28.11.2017. godine, održao sjednicu vijeća povodom izjavljenih žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Šaranović Marka i njegovog branioca, izjavljenih na presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 67/2015 od 20.06.2017. godine.
 
Navedenom prvostepenom presudom optuženi Šaranović Marko oglašen je krivim da je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ubistvo iz čl. 143 u vezi čl. 23 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG), činjenično bliže opisano u st. I izreke te presude i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 22.01.2015. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao. Istom presudom, optuženi Bulatović Milan je, na osnovu čl. 372 st. 1 tač. 3 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) oslobođen je od optužbe da je izvršio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinoca iz čl. 386 st. 1 KZCG.
 
Nakon održane sjednice vijeća, tajnog vijećanja i glasanja, dana 28.11.2017. godine, Apelacioni sud je donio rješenje kojim je odlučeno da se uvažavaju žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Šaranović Marka i njegovog branioca, a da se presuda Višeg suda u Podgorici K.br. 67/2015 od 20.06.2017. godine u cjelosti u k i d a i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
 
Kako se optuženi Marko Šaranović, u vrijeme donošenja navedene odluke ovog suda, nalazio u pritvoru po rješenju Višeg suda u Podgorici K.br. 67/17 od 20.06.2017. godine, to je ovaj sud, po službenoj dužnosti, u smislu odredbe čl. 407 st. 5 ZKP, ispitao da li još stoje razlozi za pritvor prema navednom optuženom.
 
Naime, Apelacioni sud je donio rješenje Kž.br. 120/17 od 28.11.2017. godine, kojim je produžen pritvor optuženom Marku Šaranoviću, zbog osnovane sumnje da je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ubistvo iz čl. 143 u vezi čl. 23 KZCG, koji pritvor mu je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kr.br. 95/16 od 19.08.2016. godine, posljednji put produžen nakon izricanja prvostepene presude K.br.67/15 od 20.06.2017. godine, a po ovom rješenju ima trajati do dalje odluke suda. Pritvor je optuženom Marku Šaranoviću produžen po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP i protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.
 
Presuda i rješenje Apelacionog suda Kž.br. 120/17 od 28.11.2017. godine, biće, u najkraćem roku, objavljeni i na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović

Ostale informacije