SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Milošević Darka, Vujović Petra i Vešović Gorana Kž.br. 21/17

20. 03. 2018.

Apelacioni sud Crne Gore je, kao drugostepeni krivični, dana 21.03.2017. godine, održao sjednicu vijeća povodom žalbi Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, branilaca optuženih Milošević Darka, Vujović Petra i Vešović Gorana i optuženog Vujović Petra, izjavljenih na presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 36/15-13 od 14.12.2016. godine.  
 
Vijeće Apelacionog suda Crne Gore je u postupku tajnog vijeća i glasanja, utvrdilo da postoje razlozi za ukidanje prvostepene presude, jer činjenično stanje nije potpuno utvrdjeno, pa je, imajući u vidu da drugi put rješava po žalbi u istom predmetu, odlučilo je da se održi pretres.  
 
Nakon održanog pretresa Apelacioni sud je, u postupku tajnog vijećanja i glasanja dana 16.01.2018. godine donio, a dana 25.01.2018. godine javno objavio presudu kojom se žalbe Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, branilaca optuženih Milošević Darka, Vujović Petra i Vešović Gorana i optuženog Vujović Petra, odbijaju kao neosnovane i potvrđuje presuda Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 36/15-13 od 14.12.2016. godine.  
 
Naime, ovaj sud je, kao drugostepeni krivični, nakon održanog pretresa određene činjenice, koje se odnose na broj projektila sa kojima su nanijete povrede oštećenom Vasović Zoranu a s tim u vezi i ulazno izlazne rane, kao i težinu povreda koje su zadobili oštećeni Vuksanović Nikola i Obradović Anđela, utvrdio drugačije od prvostepenog suda. Međutim, kako se radi o činjenicama koje nijesu odlučujuće za utvrđivanje krivice optuženih, obzirom da iste nemaju karakter odlučnih činjenica kojima bi se odredilo da li se u datom slučaju može primijeniti određeni zakon i na koji način će se primijeniti, to je ovaj sud našao da u konkretnom slučaju nije bilo mjesta preinačenju pobijane presude, radi čega je izjavljene žalbe odbio kao neosnovane i pobijanu presudu potvrdio.  
 
Navedenom prvostepenom presudom optuženi su oglašeni krivima i to: optuženi Milošević Darko i Vujović Petar da su izvršili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 st. 1 tač. 8 u vezi čl. 20 u vezi čl. 23 KZ CG a optuženi Vešović Goran da je izvršio krivično djelo ubistvo iz čl. 143 KZ CG i osuđeni na kazne zatvora i to: optuženi Milošević Darko na kaznu zatvora u  trajanju od 19 (devetnaest) godina, optuženi Vujović Petar na kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina i optuženi Vešović Goran na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, u koje kazne im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru u periodu od 30.12.2012. godine pa nadalje.
 
Postupajući sudija Apelacionog suda je u zakonskom roku, odnosno u roku od dva mjeseca od objave odluke, u skladu sa odredbom člana 378 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana 19.03.2018. godine, pisano izradio presudu, nakon čega je ovaj sud vratio sve spise predmeta prvostepenom sudu, sa dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svoje odluke, radi dostavljanja strankama i drugim zainteresovanim licima,  u smislu člana 411 stav 1 ZKP-a. 
 
Presuda Apelacionog suda Kž.br. 21/17 od 25.01.2018. godine biće, u najkraćem roku, objavljena i na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.   
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore 
Marija Radović 

Ostale informacije