SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluke Apelacionog suda Crne Gore u predmetima svjedoka Milana Kneževića i svjedoka Nebojše Medojevića Kvsž.br. 116/18 i Kvsž.br. 118/18

23. 11. 2018.

 
Apelacioni sud Crne Gore, rješavajući po žalbi punomoćnika svjedoka Milana Kneževića, donio je rješenje Kvsž.br. 116/18 od 20.11.2018. godine, kojim je uvažio predmetnu žalbu, te i po službenoj dužnosti ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br. 203/18 od 01.10.2018. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Takođe, Apelacioni sud Crne Gore je, rješavajući po žalbi svjedoka Nebojše Medojevića, donio rješenje Kvsž.br. 118/18 od 20.11.2018. godine, kojim je uvažio predmetnu žalbu, te i po službenoj dužnosti ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br. 197/18 od 01.10.2018. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Navedena rješenja Apelacionog suda Crne Gore, sa bližim razlozima biće, u najkraćem roku, objavljena na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović

Ostale informacije