SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kvž.br.195/19 od 10.06.2019.godine u krivičnom predmetu ekstradicije državljanina Republike Srbije Saše Sinđelica po molbi za izručenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

20. 06. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE u krivičnom predmetu ekstradicije osuđenog Saše Sunđelića, u postupku ispitivanja rješenja Višeg suda u Podgorici Kv.br.699/18 od 22.04.2019. godine, shodno čl.19 st.2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore, na sjednici vijeća održanoj dana 10.06.2019. godine, donio je rješenje kojim se potvrđuje rješenje Višeg suda u Podgorici Kv.br.699/18 od 22.04.2019. godine, kojim je odlučeno: "ODBIJA SE zahtjev za izručenje Republici Hrvatskoj, državljanina Republike Srbije Saše Sinđelića, po molbi za izručenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, br. 720-04/12-01/155 od 01.06.2017. godine, a radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 21 godinu na koju je osuđen presudom Županijskog suda u Vukovaru posl. br. K-46/10 od 28.04.2011. godine zbog izvršenja krivičnog djela protiv života i tijela - teško ubistvo iz čl. 91 tač. 4 Kaznenog zakona Republike Hrvatske i krivičnog djela protiv imovine - teška krađa iz čl. 217 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 216 st. 1 Kaznenog zakona Republike Hrvatske, kao neosnovan."
            Naime, Viši sud u Podgorici je po službenoj dužnosti, a u skladu sa odredbom čl.19 st.1 i 2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore dostavio ovom sudu spise predmeta Kv.br.699/18, kako bi ovaj sud kao drugostepeni ispitao prvostepeno rješenje krivičnog vanraspravnog vijeća.
            U postupku odlučivanja Apelacioni sud Crne Gore je u smislu odredbe čl.19 st.2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore, zatražio mišljenje od Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore (VDT) koji se u podnesku Ktž.br.61/18 od 14.05.2019. godine izjasnio na način da smatra da Apelacioni sud Crne Gore treba da potvrdi prednje navedeno rješenje Višeg suda u Podgorici Kv.br.699/18 od 22.04.2019. godine.
            Ovaj sud je imajući u vidu prvostepeno rješenje Višeg suda u Podgorici i izjašnjenje Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore (VDT), a po službenoj dužnosti u smislu člana 19 st.2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore, potvrdio rješenje Višeg suda u Podgorici kojim je odbio kao neosnovan zahtjev za izručenje Republici Hrvatskoj, državljanina Republike Srbije Saše Sinđelića, po molbi za izručenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, br. 720-04/12-01/155 od 01.06.2017. godine, a radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 21 godinu na koju je osuđen presudom Županijskog suda u Vukovaru posl. br. K-46/10 od 28.04.2011. godine zbog izvršenja krivičnog djela protiv života i tijela - teško ubistvo iz čl. 91 tač. 4 Kaznenog zakona Republike Hrvatske i krivičnog djela protiv imovine - teška krađa iz čl. 217 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 216 st. 1 Kaznenog zakona Republike Hrvatske.
           Ovo sa razloga  što u konkretnoj situaciji i pored preduzetih radnji sudije za istragu usmjerene u pravcu obezbjeđenja prisustva lica koje se potražuje Saše Sinđelića, on je ostao nedostupan, te sa tog razloga nije mogao biti ni saslušan na okolnosti zbog kojih se potražuje od nadležnih organa Republike Hrvatske, niti mu je mogao biti određen ekstradicioni pritvor, već se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja koje proizilazi iz spisa predmeta utvrđuje da se Saša Sinđelić nalazi u Republici Srbiji, čiji je državljanin i gdje ima prijavljeno prebivalište i boravište. Kako se u konkretnoj situaciji Saša Sinđelić u vrijeme donošenja prvostepene i drugostepene odluke nije nalazio u Crnoj Gori, niti se moglo obezbijediti njegovo prisustvo, niti su se mogle preduzeti sve potrebne radnje koje predstavljaju preduslov za eventualno izručenje lica koje se potražuje, to je u konkretnom i po nalaženju ovog suda, pravilno postupio prvostepeni sud kada je odbio kao neosnovan zahtjev za izručenje Republici Hrvatskoj državljanina Republike Srbije Sašu Sinđelića, po molbi za izručenje Ministarstva Republike Hrvatske.
 
SAVJETNIK-PORTPAROL SUDA
                                            Ivana Perović 

Ostale informacije