SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br. 38/19 od 17.05.2019. godine, protiv optuženog Dragana Obradovića, Brankice Dupanović i Bogdanke Andrić, zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika

04. 07. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE, u krivičnom predmetu protiv optuženih Dragana Obradovića, Brankice Dupanović i Bogdanke Andrić, zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika, rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Dragana Obradovića, branioca optuženog Dragana Obradovića, advokata Zdravka Begovića iz Podgorice, oštećenog kao tužioca Miladina Šoća iz Cetinja i punomoćnika oštećene porodice Šoć, advokata Duška Jovovića iz Cetinja, izjavljenih protiv presude Višeg suda u Podgorici K.br.42/13 od 29.11.2018. godine, donio RJEŠENJE kojim se   uvažavaju žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, oštećenog kao tužioca Miladina Šoća i punomoćnika oštećene porodice Šoć,  optuženog Dragana Obradovića i branioca optuženog Dragana Obradovića, u k i d a  presuda Višeg suda u Podgorici K. br. 42/13 od 29.11.2018. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
                       
            Naime, presudom Višeg suda u Podgorici K.br.42/13 od  29.11.2018.godine u dijelu I izreke, optuženi Dragan Obradović je oglašen krivim zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.
            Istom presudom, u dijelu pod II izreke, optužene Brankica Dupanović i Bogdanka Andrić su na osnovu čl. 373 st. 1 tač. 2 Zakonika o krivičnom postupku oslobođene od optužbe da su izvršile krivično djelo teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika.
 
            Odluka Apelacionog suda CG Kž.br.38/19 od 17.05.2019.godine, sa detaljnim obrazloženjem i razlozima, u najkraćem roku biće istaknuta na Web stranici ovog suda  www.sudovi.me.
 
 
PORTPAROL SUDA
                                            Ivana Perović 

Ostale informacije