SAOPŠTENJE ZA JAVNOST op.Vrbica G. i Marković N.

10. 04. 2017.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Odluka u krivičnom predmetu protiv
optuženih Vrbica Gorana i Marković Nebojše
KžS br.2/2017
 
Apelacioni sud je na sjednici vijeća u krivičnom predmetu protiv optuženih Vrbica Gorana i Marković Nebojše, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.23 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po žalbama Specijalnog državnog tužilaštva i punomoćnika oštećenog "Mijoni" DOO Podgorica - "Ledo" DOO Podgorica, podnijetih na presudu Višeg suda u Podgorici kojom su imenovani oslobodjeni od optužbe, našao da zbog pogrešno utvrdjenog činjeničnog stanja postoje razlozi za ukidanje prvostepene presude, pa imajući u vidu da treći put rješava u istoj pravnoj stvari donio rješenje da se održi pretres.

Nakon održanog pretresa, ovaj sud je dana 04.04.2017.godine, nakon tajnog vijećanja i glasanja  odlučio je da uvaži podnijete žalbe, preinači prvostepenu presudu i optužene oglasi krivim da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba službenog pložaja iz čl.416 st. 3 u vezi st.1 u vezi čl.23 Krivičnog zakonika, pa ih je osudio:
- optuženog Vrbica Gorana na kaznu zatvora u trajanju od  2 (dvije) godine,
- optuženog Marković Nebojšu na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Naime, ovaj sud je našao da su optuženi Marković Nebojša i Vrbica Goran, krivi što su u periodu od 26.marta 2007.godine do 02.aprila 2007.godine u Cetinju, zajedničkom djelovanjem, kao službena lica i to optuženi Vrbica Goran kao predsjednik Osnovnog suda u Cetinju protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja, a optuženi Marković Nebojša kao sudija Osnovnog suda u Cetinju nevršenjem svoje službene dužnosti, pribavili korist pravnom licu "Framec" SPA Italija u iznosu od 800.000 eura pri čemu su bili svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo zabranjeno, na način što je optuženi Marković Nebojša dana 26.03.2007.godine, kada su u njegovu kancelariju došli predstavnici pravnih lica "DonZe" Milorad Backović i punomoćnik firme "Framec", advokat Nebojša  Batrićević, koje je kod optuženog Markovića uputio optuženi Vrbica, a nakon što su ova lica optuženog Vrbicu u njegovoj kancelariji upoznali sa predmetnim slučajem i prezentovali mu odredjenu dokumentaciju, donio rješenje Rs.br.4/07, kojim se dozvoljava predlagaču "Mijoni" doo Podgorica da sudski depozit u korist zainteresovanih lica "DonZe" doo Podgorica i "Wandrill Enterprises" Panama položi 1.000.000 eura, koji novčani iznos je rješenjem od 30.03.2007.godine primljen u sudski depozit kod Podgoričke banke AD Podgorica-Filijala Cetinje na račun Osnovnog suda Cetinje broj 550-1657-59, da bi sjutra dan 31.03.2007.godine optuženi Marković Nebojša, iako navedeno rješenje od 30.03.2007.godine nije dostavio predlagaču i zainteresovanim licima radi izjavljivanja žalbe što je suprotno članu 17 i 18 Zakona o vanparničnom postupku, te isto nije postalo pravosnažno niti je zakazao ročište na koje je bio dužan da pozove predlagača i zainteresovana lica  radi postizanja sporazuma o tome kojem licu pripada deponovani novac što je suprotno čl.233 Zakona o vanparničnom postupku, donio rješenje Rs.br.4/07 kojim je naložio računovodstvu  suda  da sa navedenog žiro računa Osnovnog suda Cetinje izvrši isplatu 800.000 eura na žiro račun  povjerioca "Framec" SPA Italija koji nije stranka u ovom vanparničnom postupku, pri čemu je optuženi Marković Nebojša o stanju u predmetu u više navrata u svojoj kancelariji  razgovarao sa ovlašćenim predstavnicima pravnih lica "DonZe" i "Framec" Italija, a da u predmetu nije održao ni jedno ročište, dok je istovremeno o svim odlukama koje je donosio izvještavao optuženog Vrbica Gorana, nakon čega je optuženi Vrbica kao jedini finansijski nalogodavac u sudu istog dana omogućio isplatu po navedenom rješenju tako što je potpisao nalog za prenos novca na iznos od 800.000 eura u korist pravnog lica "Framec" SPA Italija i nalog za prenos novca kojim je plaćena bankarska provizija u iznosu od 3.200 eura, koji prenos novčanih sredstava je Banka izvršila dana 02.04.2007.godine i tako nezakonitom isplatom novca koji je dat na čuvanje u sudski depozit pribavili imovinsku korist pravnom licu "Framec" SPA Italija u iznosu od 800.000 eura, koje pravno lice nije bilo u pravnom odnosu u tom vanparničnom postupku sa predlagačem "Mijoni" DOO Podgorica, dok su pravnom licu - deponentu "Mijoni" DOO Podgorica nanijeli štetu od 803.200 eura.
            - čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st.3 u vezi stava 1 i člana 23 Krivičnog zakonika.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                     Ivana Kovačević
 

Ostale informacije