SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-PREDMET

30. 12. 2016.

Odluka Apelacionog suda Crne Gore
 u krivičnom predmetu Ujkana Murića i dr., pod sprovedenom akcijom  »Ruta«
zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i dr.
KžS br.20/16
 
 
APELACIONI SUD CRNE GORE je nakon sprovedenog žalbenog postupka, po održanoj sjednici vijeća dana 22.12.2016.godine, ODBIO kao neosnovane žalbe branilaca optuženih Ujkana Murića, Milinka Ćetkovića, Gorana Lazarevića, Sloba Lagatora, Blaža Pejovića, Željka Grujičića, Predraga Mijatovića, Rejhana Huremovića, Rešada Murića, Edisa Kalača, Zeeshan alijas Heder Alia, Samira Aljuševića, Fatmira Dacića i Siniše Dragaša izjavljene na presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, dok je povodom žalbi branilaca ovih optuženih, a po službenoj dužnosti preinačio presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, samo u dijelu pravne ocjene djela. U preostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.
 
Presudom Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici četrnaest optuženih oglašeno je krivim da su izvršili krivično djelo, i to: optuženi Ujkan Murić krivično djelo- stvaranje kriminalne organizacije ( čl. 401a stav 1 u vezi stav 6 Krivičnog zakonika) i krivično djelo- nedozvoljen prelaz  državne granice i krijumčarenje ljudi ( čl. 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koja je djela je osuđen na na jedinstvenu kaznu u trajanju od 4 (četiri) godine i 10 (deset) mjeseci, optuženi Milinko Ćetković  krivično djelo- stvaranje kriminalne organizacije ( čl. 401a stav 2 u vezi stav 6 Krivičnog zakonika) i krivično djelo- nedozvoljen prelaz  državne granice i krijumčarenje ljudi ( čl. 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koja  djela je osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od 3 (tri) godine, optuženi Goran Lazarević  krivično djelo- stvaranje kriminalne organizacije ( čl. 401a stav 2 u vezi stav 6 Krivičnog zakonika) i krivično djelo- nedozvoljen prelaz  državne granice i krijumčarenje ljudi ( čl. 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koja djela je osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od 2 (dvije) godine, optuženi Slobo Lagator  krivično djelo- stvaranje kriminalne organizacije ( čl. 401a stav 2 u vezi stav 6 Krivičnog zakonika) i krivično djelo- nedozvoljen prelaz  državne granice i krijumčarenje ljudi ( čl. 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koja djela je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, optuženi Blažo Pejović  krivično djelo- stvaranje kriminalne organizacije ( čl. 401a stav 2 u vezi stav 6 Krivičnog zakonika) i krivično djelo- nedozvoljen prelaz  državne granice i krijumčarenje ljudi ( čl. 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koja djela je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca, optuženi Željko Grujičić krivično djelo- stvaranje kriminalne organizacije ( čl. 401a stav 2 u vezi stav 6 Krivičnog zakonika) i krivično djelo- nedozvoljen prelaz  državne granice i krijumčarenje ljudi ( čl. 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koja djela je osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od 1 (jedne) godine i 5 (pet) mjeseci, optuženi Predrag Mijatović  krivično djelo- stvaranje kriminalne organizacije ( čl. 401a stav 2 u vezi stav 6 Krivičnog zakonika) i krivično djelo- nedozvoljen prelaz  državne granice i krijumčarenje ljudi ( čl. 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koja djela je osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od 1 (jedne) godine i 5 (pet) mjeseci, optuženi Rejhan Huremović krivično djelo- stvaranje kriminalne organizacije ( čl. 401a stav 2 u vezi stav 6 Krivičnog zakonika) i krivično djelo- nedozvoljen prelaz  državne granice i krijumčarenje ljudi ( čl. 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koja djela je osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od 2 (dvije) godine i 8 (osam) mjeseci, optuženi Rašad Murić  krivično djelo- stvaranje kriminalne organizacije ( čl. 401a stav 2 u vezi stav 6 Krivičnog zakonika) i krivično djelo- nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi ( čl. 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koja je djela je osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od 2 (dvije) godine i 8 (osam) mjeseci, optuženi Edis Kalač  krivično djelo- stvaranje kriminalne organizacije ( čl. 401a stav 2 u vezi stav 6 Krivičnog zakonika) i krivično djelo- nedozvoljen prelaz  državne granice i krijumčarenje ljudi ( čl. 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koja djela je osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od 1 (jedne) godine i  (dva) mjeseca, optuženi Zeeshan-alijas Hender Alija  krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl.405 stav3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koje djelo je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, optuženi Samir Aljušević krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl.405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koje djelo je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, optuženi Fatmir Dacić  krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl.405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koje djelo je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, optuženi Siniša Dragaš krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl.405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika) za koje djelo je osuđen kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Ovim optuženima se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.
 
Naime, Vijeće ovog suda je ispitujuću pobijanu prvostepenu presudu, polazeći od razloga izjavljenih žalbi, našao da nijesu osnovane žalbe branilaca ovih optuženih. U postupku donošenja pobijane presude kao ni u samoj presudi nijesu učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, a prvostepena presuda je u svemu jasna i razumljiva, kako u izreci tako i u obrazloženju i sadrži razloge o svim odlučnim činjenicama iz kojih se pouzdano zaključuje da su optuženi Ujkan Murić, Milinko Ćetković, Goran Lazarević, Slobo Lagator, Blažo Pejović, Željko Grujičić, Predrag Mijatović, Rejhan Huremović, Rešad Murić, Edis Kalač, Zeeshan alijas Heder Ali, Samir Aljušević, Fatmir Dacić i Siniša Dragaš izvršili krivična djela koja su im stavljena na teret i za koja su osuđeni presudom Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici.
 
Povodom žalbi branilaca optuženih, a po službenoj dužnosti, Apelacioni sud je preinačio prvostepenu presudu samo u dijelu pravne ocjene djela, jer se u konkretnom slučaju radi o krivičnim djelima po pravilnoj pravnoj kvalifikaciji iz Krivičnog zakonika Crne Gore (Sl. list 40/13). Imajući u vidu da su predmetna krivična djela činjenično opisana u izreci pobijane presude izvršena od početka septembra 2013.godine pa nadalje, to se u konkretnom slučaju ne može raditi o krivičnim djelima iz Krivičnog zakonika, već o istim tim krivičnim djelima iz Krivičnog zakonika Crne Gore (Sl. list 40/13). Krivični zakonik Crne Gore stupio je na snagu 22.08.2013. godine, kada je i izmijenjen naziv Krivičnog zakonika u Krivični zakonik Crne Gore, a što znači prije izvršenja predmetnih krivičnih djela.
 
U konačnom, presudu Apelacionog suda KžS br.20/2016 od 22.12.2016.g. sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici www.sudovi.me i  preduzeti na linku- http://sudovi.me/odluka_prikaz.php?id=210411 .
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                     Ivana Kovačević
 

Ostale informacije