SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-PREDMET ok.Đorđa Davidovića

25. 11. 2016.

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br.115/2016 od 21.10.2016.godine, protiv optuženog Đorđa Davidovića zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanja u promet opojnih droga
(čl.300 st.4 u vezi st.1 KZCG)

 
          APELACIONI SUD CRNE GORE je u krivičnom predmetu protiv optuženog Đorđa Davidovića zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanja u promet opojnih droga iz čl.300 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a rješavajući po žalbama Višeg državnog tužioca u Podgorici i branilaca ovog optuženog i sestre optuženog, izjavljenim na presudu Višeg suda u Podgorici K.br.102/2015 od 13.04.2016.godine, nakon održanog pretresa donio presudu.
          Presudom ovog suda uvažavaju se žalbe optuženog Đorđa Davidovića, njegovog branioca i njegove sestre i p r e i n a č a v a se presuda Višeg suda u Podgorici, broj gornji, na način što se ovaj optuženi, a primjenom čl. 373 tač 2 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), oslobađa od optužbe da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanja u promet opojnih droga iz čl.300 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Za navedeno krivično djelo presudom Višeg suda u Podgorici K.br.102/2015 od 13.04.2016.godine optuženi Đorđe Davidović oglašen je krivim da je počinio krivično djelo koje mu se optužbom satvavlja na teret i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.
          Vijeće ovog suda po održanom pretresu utvrdilo je drugačije činjenično stanje u odnosu na ono koje je utvrđeno u pobijanoj presudi, pa je, nalazeći da izvedenim dokazima nije sa sigurnošću utvrđeno da je optuženi Đorđe Davidović opojnu drogu-tablete „Suboxone“ držao radi prodaje, što je bitno obilježje krivičnog djela za koje je optužen, uvažilo žalbe optuženog, njegovog branioca i sestre optuženog, preinačio pobijanu presudu i optuženog oslobodio od optužbe.
         Presuda Apelacionog suda sa detaljnim obrazloženjem biće istaknuta na Web stranici "www.sudovi.me".
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                       Ivana Kovačević 
 
 

Ostale informacije