SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-PREDMET ok.Stošić Rade i Gondi Kristian-

06. 12. 2016.

Odluka Apelacionog suda u krivičnom predmetu protiv optuženih Stošić Rada i Gondi Kristiana zbog krivičnog djela teško ubistvo
Kž.br.146/2016 od 23.11.2016.godine

 
 
 
                 APELACIONI SUD CRNE GORE u krivičnom predmetu protiv okrivljenih Stošić Rada i Gondi Kristiana, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 tačka 4 u vezi čl.23  Krivičnog zakonika Crne Gore, rješavajući po žalbama okrivljenog Stošić Rada, njegovog branioca i branioca okrivljenog Gondi Kristiana, izjavljenim na presudu Višeg suda u Podgorici K.br.35/2014 od 09.05.2016.godine, po održanoj sjednici vijeća donio je P R E S U D U- kojom se odbijaju žalbe okrivljenog Stošić Rada, njegovog branioca i žalba branioca okrivljenog Gondi Kristiana kao neosnovane i p o t v r đ u j e  presuda Višeg suda u Podgorici, broj gornji. Presudom Višeg suda u Podgorici okrivljeni Stošić Rade i Gondi Kristian oglašeni su krivim za navedeno krivično djelo i osuđeni  na kaznu zatvora u trajanju od po 30 (trideset) godina.
              Naime, ovaj sud utvrdio je da su predmetne žalbe naosnovane, te da je i po nalaženju ovog suda, izrečena kazna zatvora okrivljenima Stošić Radu i Gondi Kristianu u vremenskom trajanju od po 30 (trideset) godina srazmjerna težini krivičnog djela i stepenu njihove krivice i za očekivati je da će se istom postići svrha kažnjavanja.  
               U konačnom presuda Apelacionog suda sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici "www.sudovi.me".
 
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                     Ivana Kovačević
 

Ostale informacije