SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- PREDMET opt. Adisa Muratovića i dr.

07. 12. 2016.

Odluka Apelacionog suda u krivičnom predmetu protiv optuženih Adisa Muratovića i dr. zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju i dr.
 Kž.br.142/2016 od 04.11.2016.godine
 
 
 
            APELACIONI SUD CRNE GORE u krivičnom predmetu protiv optuženih Adisa Muratovića, Jasmina Muratovića, Anesa Muratovića, Elmina Muratovića, Mirsada Muratovića, Sevada Muratovića i Elvisa Muratovića,  zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 stav 1 tačka 3 i 8 u vezi čl.20 i 23  Krivičnog zakonika Crne Gore, u odnosu na optuženog Adisa Muratovića u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.2 istog zakonika,  rješavajući po žalbama Višeg državnog tužioca u Bijelom Polju i zajedničkih branilaca optuženih,  izjavljenih na presudu Višeg suda u Bijelom Polju  K.br.12/2015 od 08.04.2016.godine, po održanoj sjednici vijeća, dana 04.11.2016.godine,  donio je P R E S U D U- kojom se odbija kao neosnovana žalba Višeg državnog tužioca u Bijelom Polju i presuda Višeg suda u Bijelom Polju u oslobađajućem dijelu u odnosu na optuženog Sevada Muratovića potvrđuje. Dok se, uvažavaju žalbe državnog tužioca, zajedničkih branilaca optuženih Adisa Muratovića, Jasmina Muratovića, Anesa Muratovića, Mirsada Muratovića, Elmina Muratovića i Elvisa Muratovića i ukida presuda Višeg suda u Bijelom Polju u osuđujućem dijelu u odnosu na optuženog Adisa Muratovića i u odnosu na optužene Jasmina Muratovića, Anesa Muratovića, Mirsada Muratovića, Elmina Muratovića i Elvisa Muratovića i predmet vraća u tim djelovima prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
         Naime, presudom Višeg suda u Bijelom Polju, optuženi Adis Muratović oglašen je krivim da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina. Dok su, istom presudom optuženi Jasmin Muratović, Anes Muratović, Mirsad Muratović, Elmin Muratović i Elvis Muratović oglašenim krivim da su počinili krivično djelo učestvovanje u tuči iz čl.153 KZ CG, za koje djelo optuženi Mirsad Muratović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, optuženi Jasmin Muratović u trajanju od 1(jedne) godine i 6(šest) mjeseci, optuženi Anes Muratović u trajanju od 1(jedne) godine i 8(osam ) mjeseci, optuženi  Elvis Muratović u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a optuženi Elmin Muratović na kaznu zatvora u trajanju od 1(jedne) godine i 3 (tri) mjeseci. Takođe istom presudom, optuženi Sevad Muratović, na osnovu čl.373 tač.2 ZKP, oslobodjen je od optužbe da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl.144 st.1 tač.3 i 8 u vezi čl.20 i 23 KZ CG, jer nije dokazano da je počinio krivično djelo za koje je optužen.
        U konačnom presuda Apelacionog suda sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici "www.sudovi.me".
 
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                      Ivana Kovačević
 

Ostale informacije