SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- PREDMET opt. Damira Mandića-

12. 04. 2016.

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br. 8/16 protiv optuženog Mandić Damira


Apelacioni sud Crne Gore je nakon održane sjednice vijeća dana 02.03.2016.godine donio presudu:
           
           ODBIJAJU se žalbe optuženog Mandić Damira i njegovih branilaca, kao neosnovane i presuda Višeg suda u Podgorici K.br.127/14 od 22.10.2015.godine, potvrđuje.
 
            Naime, Apelacioni sud je ocijenio da se činjenično utvrđenje prvostepenog suda nije promijenilo u ponovljenom postupku, a nakon otklanjanja povrede prava na pravično suđenje iz čl. 32 Ustava Crne Gore i čl. 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a koja je konstatovana odlukom Ustavnog suda Crne Gore.
 
             Pri tom je zaključio da je prvostepeni sud nakon pravilne ocjene odbrane optuženog Mandić Damira i svih provedenih dokaza, pravilno utvrdio sve odlučne činjenice koje su od značaja za utvrđivanje postojanja krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 tač. 8 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG) i krivice optuženog Mandić Damira.
 
            U konačnom, presuda Apelacionog suda sa detaljnim obrazloženjem biće istaknuta na Web stranici "www.sudovi.me".
           
Samostalni savjetnik za odnose  sa javnošću,
Ivana Kovačević
 
 
 

Ostale informacije