SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- PREDMET opt. Mašana Čogurića

01. 12. 2016.

Odluka Apelacionog suda u krivičnom predmetu protiv optuženog Mašana Čogurića zbog krivičnog djela teško ubistvo u prekoračenju granica nužne odbrane i dr.
Kž.br.125/2016 od 31.10.2016.godine
 
         APELACIONI SUD CRNE GORE u krivičnom predmetu protiv optuženog Mašana Čogurića,  zbog krivičnog djela teško ubistvo u prekoračenju granica nužne odbrane iz čl. 144 st.1 tač.3 i 8 Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi čl.10 st.3 u vezi st.2 istog zakonika u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a rješavajući po žalbama Višeg državnog tužioca u Podgorici i branioca ovog optuženog, izjavljenim na presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 66/14 od 05.04.2016.godine, po održanoj sjednici vijeća donio je drugostepenu ODLUKU-RJEŠENJE, kojim se ukida presuda Višeg suda u Podgorici K.br.66/14 od 05.04.2016.godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Mašan Čogurić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina i 6 (šest) mjeseci u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.
         Vijeće ovog suda po održanoj sjednici vijeća je ispitujući pobijanu presudu u granicama izjavljenih žalbi, pazeći po službenoj dužnosti i na povrede zakonika, našlo da su osnovane žalbe, kojima se ističe da je prvostepena presuda donesena uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 386 stav 1 tačka 9 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), jer nijesu dati razlozi o odlučnim činjenicama, zbog čega se prvostepena presuda ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
            U konačnom presuda Apelacionog suda sa detaljnim obrazloženjem biće istaknuta na Web stranici "www.sudovi.me".
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                           Ivana Kovačević
 

Ostale informacije