SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- PREDMET opt. Mersudina Kalića i dr.-

21. 07. 2016.

   Odluka Apelacionog suda u predmetu KžS.br. 7/2016 od 20.06.2016.godine protiv optuženih Mersudina Kalića i dr.

       U krivičnom predmetu poslovne oznake Kž-s br.7/2016 protiv optuženih Mersudina Kalića, Safeta Kalića i Amine Kalić, zbog produženog krivičnog djela pranje novca iz čl. 268 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore ( KZ CG) u vezi čl.49 st.1 istog zakonika kao saizvršioci, vijeće Apelacionog suda je u drugostepenom krivičnom postupku, odlučujući po žalbi Specijalnog državnog tužioca, a nakon održane javne sjednice vijeća dana 20.06.2016.godine, donijelo p r e s u d u  kojom se ODBIJA žalba Specijalnog državnog tužioca kao neosnovana i  p o t v r đ u j e presuda Višeg suda u Bijelom Polju KS br.4/15-11 od 30.12.2015.godine.
          Navedenom prvostepenom presudom optuženi Mersudin Kalić, Safet Kalić i Amina Kalić su na osnovu čl.373 tač.2 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP-a), oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret.   
         Presuda Apelacionog suda pod gore naznačenom poslovnom oznakom, sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici ovog suda.
          
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
                                                                                                                   Ivana Kovačević s.r.

Ostale informacije