SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- PREDMET opt. Savić Nebojše i Savić Gaja-

16. 05. 2016.

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br.39/16 protiv optuženih Savić Nebojše i Savić Gaja

APELACIONI SUD CRNE GORE je u drugostepenom krivičnom postupku u krivičnom predmetu protiv optuženih SAVIĆ NEBOJŠE i SAVIĆ GAJA, rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branioca optuženog Savić Nebojše, izjavljenih na presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 141/14 od 02.11.2015.godine, nakon održanog pretresa, donio i javno objavio presudu:
  1. ODBIJA SE kao neosnovana žalba Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, izjavljena na presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 141/14 od 02.11.2015.godine, u odnosu na optuženog Savić Gaja, u oslobađajućem dijelu pod tačkom II i presuda u tom dijelu potvrđuje.
  2. ODBIJA SE žalba branioca optuženog Savić Nebojše, kao neosnovana.
  3. UVAŽAVA SE žalba Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u odnosu na optuženog Savić Nebojšu i preinačava presuda Višeg suda u Podgorici K.br.141/14 od 02.11.2015.godine, na način što se optuženi Savić Nebojša oglašava krivim za krivično djelo teško ubistvo iz čl. 144 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, utvrđujući mu za to djelo kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, pa je optuženog Savić Nebojšu, uzimajući kao utvrđenu kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci izrečenu presudom Višeg suda u Podgorici K.br.161/13 od 03.07.2014.godine za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 25.03.2011.godine, pa nadalje.
Dok, u ostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.
 
 Samostalni savjetnik
za odnose sa javnošću,
                                                            Ivana Kovačević s.r.
 

Ostale informacije