SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- PREDMET opt. Šefketa Jasavića i Veljka Turkovića-

21. 07. 2016.

        
Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br. 63/2016 od 23.06.2016.godine protiv optuženih Šefketa Jasovića i Veljka Turkovića
 
            APELACIONI SUD CRNE GORE, u krivičnom predmetu protiv optuženih Šefketa Jasavića zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl.144 st.1 tač.8  u vezi čl.20 Krivičnog zakonika (Kz-a) i Veljka Turkovića zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl.143 u vezi čl.20 KZ-a u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KZ-a, odlučujući po žalbama stranaka i branilaca ovih optuženih, po održanoj javnoj sjednici vijeća dana 23.06.2016.godine, donio je r j e š e n j e  kojim se
uvažavaju žalbe optuženog Šefketa Jasavića, njegovih branilaca i branioca optuženog Veljka Turkovića i presuda Višeg suda u Bijelom Polju K.br.35/15-13 od 18.02.2016.godine u k i d a   i  predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i naređuje da se novi glavni pretres pred prvostepenim sudom održi pred potpuno izmijenjenim vijećem.
          U preostalom dijelu odluke, pod stavom II, vijeće Apelelacionog suda je odlučilo da žalba Višeg državnog tužioca u Bijelom Polju za sada je bespredmetna, a imajući u vidu naprijed navedeno. Dok se pod stavom III predmetnog rješenja žalba punomoćnika oštećene porodice pokojnog Turković Vilka, Turković Veselke, izjavljene preko punomoćnika adv. Zdravka Đukanovića iz Zemuna na presudu Višeg suda u Bijelom Polju K. br. 35/15-13 od 18. 02. 2016.godine, odbacuje kao nedozvoljena.
        
         U konačnom, rješenje Apelacionog suda sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici ovog suda.
         
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
                                                                                                                Ivana Kovačević

Ostale informacije