SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- PREDMET opt. Zečević Miloša i dr.-

16. 06. 2016.

 
Odluka Apelacionog suda u predmetu Kžs br. 4/2016 od 07.06.2016.godine protiv optuženih Zečević Miloša i drugih

APELACIONI SUD CRNE GORE je u drugostepenom krivičnom postupku u krivičnom predmetu protiv optuženih Zečević Miloša, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacija iz čl.401 a st.1 u vezi st.6 KZ CG, u sticaju sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 u vezi čl.23 KZ CG, Zečević Miljana, Zečević Marka i Fetoshi Astrita, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG,  u sticaju sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 u vezi čl.23 KZ CG, Zečević Slobodana, Zečević Miodraga, Pavićević Aleksandra i Despotović Marka, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 KZ CG, a rješavajući po žalbama Specijalnog državnog tužilaštva CG i branilaca optuženih, izjavljenih na presudu Višeg suda u Podgorici Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Ks.br.6/14 od 06.08.2015.godine, nakon održane javne sjednice dana 07.06.2016.godine, donio presudu kako slijedi:
 
            I. ODBIJAJU  se kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužioca i branilaca optuženih Miljana Zečevića, Marka Zečevića, Astrita Fetoshia, Slobodana Zečevića, Aleksandra Pavićevića i Marka Despotovića izjavljene protiv presude Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Ks.br.6/14 od 06.08.2015.godine.
            II. Povodom žalbi Specijalnog državnog tužioca i branilaca optuženih Miloša Zečevića, Miljana Zečevića, Marka Zečevića, Astrita Fetoshia, Slobodana Zečevića, Aleksandra Pavićevića i Marka Despotovića,a po službenoj dužnosti p r e i n a č a v a se presuda Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Ks.br.6/14 od 06.08.2015.godine, u dijelu pravne ocjene djela, na način što se radnje optuženih Miloša Zečevića, Miljana Zečevića, Marka Zečevića, Astrita Fetoshia, Slobodana Zečevića, Aleksandra Pavićevića i Marka Despotovića, opisanim u dijelu I izreke pobijane presude pravno kvalifikuju, u odnosu na optuženog Miloša Zečevića kao krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10), a  radnje optuženih Miljana Zečevića, Marka Zečevića, Astrita Fetoshija, Slobodana Zečevića, Aleksandra Pavićevića i Marka Despotovića kao krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10).
            III. Povodom žalbi Specijalnog državnog tužioca i branioca optuženih Miloša Zečevića, Marka Zečevića, Miljana Zečevića i Astrita Fetoshija, a po službenoj dužnosti p r e i n a č a v a  se presuda Specijalnog odjeljenja  Višeg suda u Podgorici Ks.br.6/14 od 06.08.2015.godine u dijelu I/1. i I/2. izreke pobijane presude, na način što se radnje optuženih Miloša Zečevića, Marka Zečevića, Miljana Zečevića i Astrita Fetoshija u tim djelovima presude pravno kvalifikuju kao krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.1 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10).
            IV. UVAŽAVA se žalba branioca optuženog Miloša Zečevića i  p r e i n a č a v a    presuda Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Ks.br.6/14 od 06.08.2015.godine, u dijelu odluke o kazni u odnosu na ovog optuženog,  na način što mu sud zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10), opisano u dijelu I izreke pobijane presude primjenom čl. 42 st.1, čl.45 st.1 tač.3, čl.46 st.1 tač.2 Krivičnog zakonika, utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 8 (osam) mjeseci, a za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.1 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10) opisanom u dijelu I/1. i I/2.  izreke pobijane presude, uzima kao utvrdjenu kaznu zatvora u trajanju od 2(dvije) godine,  pa ga primjenom čl.48 i čl.51 Krivičnog zakonika, o s u đ u j e  na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3(tri)  godine i 6 (mjeseci), u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 16.10.2013.godine, pa nadalje.
            V. U ostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.
 
            U konačnom, presuda Apelacionog suda sa detaljnim obrazloženjem može se naći na Web stranici ovog suda.
             
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
                                                                    Ivana Kovačević s.r.
 

Ostale informacije