SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U PREDMETU "MISS PAT"

25. 05. 2017.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Odluka Apelacionog suda Crne Gore
 u krivičnom predmetu Gaši Agima i dr.
zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti
 Kž.br.19/17
 
 
APELACIONI SUD CRNE GORE je u sjednici vijeća u krivičnom predmetu protiv optuženih Gaši Agima, Balja Ismeta, Balja Ramadana, Nikaljević Joka, Boreta Saše i Hodžić Refika, zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti iz čl.338 st.2 u vezi čl.327 stav 1 i 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, podnijetih na presudu Višeg suda u Podgorici kojom su imenovani oslobodjeni od optužbe, donio rješenje kojim je odlučeno da se pred ovim sudom održi pretres, radi pravilnog činjeničnog utvrđivanja, budući da se predmet ne može vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje, jer je presuda već jednom ukinuta.
 
Nakon održanog pretresa, ovaj sud je dana 15.05.2017.godine, nakon tajnog vijećanja i glasanja odlučio da odbije kao neosnovanu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u odnosu na optužene Balja Ramadana i Nikaljević Joka, pa se u odnosu na ove optužene p o t v r đ u j e presuda Višeg suda u Podgorici K. br. 46/2015 od 02.11.2016. godine. Dalje, uvažio je podnijetu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i u odnosu na optužene Gaši Agima, Balja Ismeta, Boreta Sašu i Hodžić Refika, preinačio je prvostepenu presudu i imenovane optužene oglasio krivim da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti iz čl.338 st.2 u vezi čl.327 stav 1 i 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa ih je osudio:
 
  • optužene Gaši Agima i Balja Ismeta na kazne zatvora u trajanju od po 6 (šest) godina,
  • optuženog Boreta Sašu na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina,
  • optuženog Hodžić Refika na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.
Naime, ovaj sud je uvažio žalbu VDT-a, jer je cijeneći izvedene dokaze, kako pojedinačno i u međusobnoj vezi, i u vezi sa odbranama optuženih, našao da su optuženi Gaši Agim, Balja Ismet, Boreta Saša i Hodžić Refik postupajući kao saizvršioci, izvršili krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 338 stav 2 u vezi člana 327 stav 1 i 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način mjesto i vrijeme kako je to bliže opisano u izreci presude.
 
Sud je utvrdio da su ovi optuženi od oštećenih uzimali novac uz obećanje da oštećene morem prevezu za Italiju. Pri tom su koristili čamac "Miss Pat" nedovoljnog kapaciteta za prevoz tolikog broja putnika, a koji su upravo za tu svrhu kupili optuženi Boreta Saša i sada pok. Đuričković Goran, angažujući pri tom nestručno lice - optuženog Hodžić Refika da upravlja tim čamcem. Na taj način sa umišljajem su izazvali opasnost za putnike tj. oštećene koje su uz novčanu naknadu ukrcali na čamac, te oštećeni  isplovili prema Italiji kojom prilikom je zbog preopterećenosti čamca kojim je upravljalo nestručno lice, došlo do potonuća čamca i potopljenja lica - oštećenih koji su bili na čamcu, kako je to bliže opisano u izreci. Inače, u moru je pronađeno 35 leševa-utopljenika, dok je 36-ti putnik preživio, a kojeg su sledećeg dana u polusvjesnom stanju na moru pronašli ribari, a koji je u postupku pred sudom dao izjavu kao svjedok- jedini preživjeli putnik.
*
            Na drugoj strani sud je našao da nije dokazano da su optuženi Nikaljević Joko i Balja Ramadan izvršili navedeno krivično djelo. Naime, optuženi Nikaljević je više puta objavljivao oglas za prodaju čamca i nema dokaza da je znao za kakvu namjenu se čamac kupuje, niti je unaprijed znao ko će ga kupiti po oglašavanju prodaje. Takođe, nije dokazano da je optuženi Balja Ramadan učestvovao u pružanju smještaja oštećenima i vršenju naplate za takve usluge, pa kako nije dokazano da su ovi optuženi, tj. Balja Ramadan i Nikaljević Joko učestvovali u izvršenju predmetnog krivičnog djela, isti su oslobođeni od optužbe.

            Bliži razlozi biće sadržani u pismenom otpravku presude Kž.br.19/17, koja će se moći naći na Web stranici www.sudovi.me.
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                            Ivana Kovačević
 

Ostale informacije