Stav predsjednice Vrhovnog suda CG o izjavljenom neslaganju pet sudija Apelacionog suda sa izmjenom Godišnjeg rasporeda poslova u tom sudu

10. 07. 2013.

  
 
 
 
 
 
Su. VI. br. 46/13
Podgorica, 08.07.2013. godine
 
         
                                       APELACIONI SUD CRNE GORE
-sudijama Miliću Medjedoviću, Milivoju Katniću, Zoranu Smoloviću,
Seki Piletić i Dragiši Rakočeviću-
 
                                                PODGORICA
 
 
          U smislu čl. 86 st. 5 Zakona o sudovima, obavijestili ste me o Vašem neslaganju sa izmjenama Godišnjeg rasporeda poslova u Apelacionom sudu za 2013. godinu, koji raspored je izmijenjen od strane Predsjednika Apelacionog suda, i usvojen na sjednici sudija Apelacionog suda, dana 30.05.2013. godine.
          Naveli ste da iz obrazloženja za izmjenu Godišnjeg rasporeda se sagledavaju tri razloga:
           - zbog značajnog smanjenja broja predmeta koji su se ranijih godina evidentirali u Kž i Kž-s,
          - zbog prijema tri savjetnika čiji poslovi nijesu obuhvaćeni Godišnjim rasporedom poslova za 2013. godinu,
          - i zbog prakse Evropskog suda za ljudska prava, odnosno pravo na pravično sudjenje, sa aspekta nepristrasnog sudjenja.
          U konačnom smatrate da nijesu ispunjeni zakonski uslovi za izmjenu Godišnjeg rasporeda u sudu, propisani čl. 86 Zakona o sudovima, niti se u skladu sa čl. 86 st. 2 istog zakona, pri utvrdjivanju izmjene Godišnjeg rasporeda poslova, vodilo računa o ravnomjernom rasporedu poslova sudija u krivičnoj materiji i specijalizaciji sudija.
          Kako je Vrhovni sud Apelacionom neposredno viši sud, od Vaše strane kao Predsjednik Vrhovnog suda, obaviještena sam u smislu čl. 86 st. 5 Zakona o sudovima, o Vašem neslaganju sa izmjenama Godišnjeg rasporeda, pa  Vas povodom toga obavještavam sledeće:
          Nakon sprovedene procedure, sagledavanja svih činjenica koje ste naveli i po dobijenom izjašnjenju predsjednika Apelacionog suda Svetlane Vujanović, nalazim da je Predsjednik Apelacionog suda, u cjelosti ispoštovao čl. 87 Zakona o sudovima u dijelu izmjene Godišnjeg rasporeda poslova i čl. 88 istog zakona, o njegovom dostavljanju i objavljivanju.
          Naime, u Apelacionom sudu su se u istom upisniku Kž. i Kž.-s, evidentirali predmeti u kojima treba odlučivati po žalbama, na rješenja Kv. vijeća Viših sudova i žalbama na presude i kao takvi ulaze u elektronsku evidenciju, a nakon toga i slučajnu dodjelu predmeta, koja se sprovodi kroz PRIS.
          Zbog takvog načina evidentiranja, a kasnije i elektronske dodjele, ne može se  eliminisati da o glavnoj stvari (po žalbi na presudu) odlučuje isto vijeće koje je odlučivalo i po žalbi na rješenje o produženju pritvora.
          Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, kroz nekoliko odluka je tretirao princip sudske nezavisnosti, kao jednog od atributa pravičnosti sudjenja iz čl. 6 Evropske Konvencije, vezano za sastav pretresnog vijeća, u situaciji kada je predsjednik ili član vijeća prethodno učestvovao u donošenju ili produžavanju odluke o pritvoru (HAUSCHILDT protiv Danske, br. Presuda 10486/83 od 24. maja 1989. godine).
          Kao potpisnici Evropske Konvencije o ljudskim pravima, obavezni smo  poštovati odluke Evropskog suda za ljudska prava i utvrdjenu praksu.
          Sa tih razloga, kao što se vidi u pismenom izjašnjenju Predsjednika Apelacionog suda 09.01.2013. godine, Sudskom savjetu je Apelacioni sud dostavio Inicijativu za izmjenu Sudskog Poslovnika i Pravilnika o orjentacionim mjerilima, a shodno zaključcima Predsjednika Vrhovnog suda sa predsjednicima svih sudova (decembar 2012. godina).
          Predloženo je uvodjenje dva nova upisnika u kojima bi se evidentirale žalbe na odluke vanraspravnih vijeća Viših sudova. Predloženo je i smanjenje orjentacionih mjerila za postojeće Kž. i Kž.-s upisnike (inicijativa Su.I. br. 4/13 od 10.01.2013. godine).
          Ovo je nužno bilo uraditi i zbog tehničke nemogućnosti elektronske evidencije i dodjele predmeta i prepoznavanja od strane PRIS-a predmeta u kojima se odlučuje o glavnoj stvari (žalbe na presudu), tako i manje složene predmete u kojima se ne odlučuje o glavnoj stvari, već po žalbama na rješenja.
          Kako su izmjene Poslovnika skopčane sa dugotrajnom procedurom nije neuobičajeno, što su uradili i predsjednici Osnovnih sudova, prilikom implementacije novog Zakona o izvršenju i obezbedjenju, da se u smislu čl.243 st. 3 Sudskog Poslovnika, uvedu i drugi upisnici i pomoćne knjige.
          Nakon ovakvog načina evidentiranja predmeta u Apelacionom sudu, na dan 30.05.2013. godine, u Kž. upisnik (žalbe na presude) bilo je 124 evidentirana predmeta, dok je na isti dan prethodne godine, bilo evidentirano 253 Kž. predmeta, a u upisnik Kž.-s, 17, odnosno 35 predmeta. To je znatno smanjenje broja primjenih predmeta, što je po vrsti i složenosti predmeta i njihovom broju dalo za pravo Predsejdniku Apelacionog suda, da u smislu čl. 87 st. 1 tač.2 izmijeni Godišnji raspored, a da time u najmanjoj mogućoj mjeri ne remeti već utvrdjeni Godišnji raspored poslova u sudu, što je kroz dalje funkcionisanje i uspio.
          Potvrdu opravdanosti postupanja predsjednika Apelacionog suda nalazim i u Odluci Sudskog savjeta od 27.06.2013. godine, koji je na V Sjednici, usvojio Inicijativu za izmjene i dopune Sudskog Poslovnika ("Sl. list CG" br. 26/11 i 44/12), i u Apelacionom sudu predložio da se  članom 32 Inicijative, izmijeni Poslovnik i njegov čl. 265 (2.5. Upisnici Apelacionog suda), tako što će poslije tač. 4 dodati  nove tačke i to:
           4a -predmeti po žalbi na rješenje vijeća iz čl. 24 st. 7 ZKP- "Kvž",
          4b -predmeti po žalbi na rješenja vijeća iz čl. 24 st.7 ZKP u predmetima iz nadležnosti Specijalizovanih odeljenja -"Kvžs".
          Na istoj Sjednici Sudskog savjeta, usvojen je Pravilnik o izmjenama pravilnika o orjentacionim mjerilima za odredjivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu ("Sl. list CG" br. 76/2008, 46/2011 i 49/2011), gdje se  član 4 mijenja članom 24 i glasi:
          -mjerila za odredjivanje broja sudija u Apelacionom  sudu prema vrsti i broju riješenih predmeta u toku godine su sledeća:
          -krivičnih predmeta po žalbi na odluke  Kv vijeća (Kvž) 180, ili
          -krivičnih predmeta po žalbi organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima se rješava po žalbi na rješenje Kvs vijeća, (Kvsž) 180.
          Kod ovako utvrdjenih činjenica, nesporan je zaključak da je Predsjednik Apelacionog suda, u cjelosti iskoristio svoje isključivo pravo po Zakonu o sudovima i opravdano izmijenio Godišnji raspored poslova, a  da time nije remetio već utvrdjeni Godišnji raspored poslova u sudu, već naprotiv, eliminisao mogućnost povrede Evropske Konvencije o ljudskim pravima, ravnomjerno rasporedio predmete po vrsti i težini, i novoprimjenim savjetnicima, kroz izmjenu Godišnjeg rasporeda, odredio djelokrug njihovog rada.   
         
                   
                                                                               PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                  Vesna Medenica
 
DNA:
1. sudijama Miliću Medjedoviću, Milivoju Katniću, Zoranu Smoloviću,
Seki Piletić i Dragiši Rakočeviću,
2. Sudskom savjetu,
3. Predsjedniku Apelacionog suda Svetlani Vujanović
 
 
Postupljeno dana:
08.07.2013. godine                                     PREDSJEDNIK SUDA
 
 
                  
 
 
 

Ostale informacije