O Apelacionom sudu

           Apelacioni sud Crne Gore, po prvi put, u istoriji crnogorskog sudstva, konstituisan je Zakonom o sudovima ("Sl.list RCG" 5/02). Sjedište suda je u Podgorici. Sud je osnovan za teritoriju Crne Gore, a počeo je sa radom u aprilu 2005. godine. Osnivanjem Apelacionog suda preuzet je dio dotadašnje nadležnosti Vrhovnog suda RCG koji se odnosi na drugostepeni krivični i drugostepeni građansko privredni referat. 
         
          Sudski savjet na osnovu čl. 75 Zakona o sudovima ("Sl.list RCG" 5/02 i 49/04), na sjednici 15.10.2005. godine utvrdio je broj sudija potrebnih za zakonito, kvalitetno i ažurno obavljanja sudijske funkcije u sudovima RCG. Odluka je objavljena u "Sl.listu RCG" 70/05 od 23.11.2005. g.. Ovom Odlukom utvrđeno je da Apelacioni sud ima predsjednika i 8 sudija. Ova odluka prestala je da važi stupanjem na snagu Odluke o broju sudova u Crnoj Gori, koju je na osnovu čl. 24 st. 1 i 3 Zakona o Sudskom savjetu, donio Sudski savjet na XXIX sjednici održanoj 25.11.2009. g.. Odluka je objavljena u "Sl.list CG" 70/09 – 27.11.2009. g., i stupila je na snagu danom objavljivanja. Ovom odlukom utvrđeno je da Apelacioni sud ima predsjednika i 12 sudija. 


           Apelacioni sud CG, na početku rada, , preuzeo je od Vrhovnog suda 728 predmeta I to: 172 Kž” (drugostepeni-krivični) i 523 Pž” (drugostepeni-privredni), 8 Kžm” (maloljetnički-drugostepeni),  14 Pkž” (drugostepeni-privredni prestupi), kao i 11 Gž” (drugostepeni-garđanski) predmeta.