Nadležnost suda

 Zakon o sudovima ("Sl.list CG" 11/15)
 
Apelacioni sud
 

 
Osnivanje

član 19
Apelacioni sud se osniva za teritoriju Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici.
 
Nadležnost
član 20

 
Apelacioni sud:
  1. odlučuje o žalbama protiv prvostepenih odluka viših sudova, kao i o žalbama protiv odluka Privrednog suda;
  2. rješava sukob nadležnosti između:
    - osnovnih sudova sa područja različitih viših sudova,
    - osnovnih i viših sudova,
    - viših sudova;
  3.  vrši i druge poslove propisane zakonom