SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u predmetu svjedoka Milana Kneževića Kvsž.br. 76/18

03. 08. 2018.

APELACIONI SUD CRNE GORE, rješavajući po žalbi punomoćnika svjedoka Milana Kneževića, donio je rješenje kojim je uvažio predmetnu žalbu, rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br. 189/18 od 24.07.2018. godine ukinuo i predmet vratio na ponovno odlučivanje.
 
Bliži razlozi navedne odluke predstavljeni su u rješenju Apelacionog suda CG Kvsž.br. 76/18 od 01.08.2018. godine koje će, u najkraćem roku, biti objavljeno na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Rufina Vujovića, Anele Koljenović i Renata Berišića Kž.br. 40/18

23. 05. 2018.

APELACIONI SUD CRNE GORE,  rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, branioca optuženog Rufina Vujovića, branioca optuženog Anele Koljenović, branioca optuženog Renata Berišića i optuženog Renata Berišića, izjavljenih protiv presude Višeg suda u Podgorici K.br.82/15 od  03.11.2017. godine, kojom su navedeni optuženi oglašeni krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 st. 1 tač. 1 i 4 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG), dok je optuženi Renato Berišić oglašen krivim i zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 KZCG, nakon javne sjednice, dana 19.04.2018. godine, donio je rješenje kojim je uvažio izjavljene žalbe branilaca navedenih optuženih i optuženog Renata Berišića lično i  u k i n u o  presudu Višeg suda u Podgorici K.br.82/2015 od 03.11.2017. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Istim rješenjem, odlučeno je da je žalba Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, izjavljena zbog odluke o kazni u odnosu na optuženog Renata Berišića, bespredmetna. 
 
Istovremeno, Apelacioni sud je, postupajući po službenoj dužnosti, shodno članu 407 stav 5 Zakonika o krivičnom postupku, donio rješenje o produženju pritvora optuženima. 
 
Rješenje Apelacionog suda Kž.br.40/18 od 19.04.2018. godine biće, u najkraćem roku, objavljeno na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.  
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore 
Marija Radović 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Jeremić Tomislava, Zvonka Puletić, Hake Tahirović i Jele Cimbaljević Kž.br. 136/17

30. 03. 2018.

APELACIONI SUD CRNE GORE rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva iz Bijelog Polja, optuženih Jeremić Tomislava i Tahirović Hake, kao i žalbama branilaca optuženih Jeremić Tomislava, Tahirović Hake, Puletić Zvonka i Cimbaljević Jele, izjavljenih na presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 27/15 od 28.07.2017. godine, na sjednici vijeća održanoj dana 20.02.2018. godine, donio je presudu kojom su odbijene žalbe optuženih Jeremić Tomislava, Tahirović Hake, te njihovih branilaca, kao i žalbe branilaca optuženih Puletić Zvonka i Cimbaljević Jele, kao neosnovane, dok je žalbu Višeg državnog tužilaštva izjavljenu zbog odluke o kazni uvažio pa je u tom dijelu preinačio presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 27/15 od 28.07.2017. godine na način što je optužene Jeremić Tomislava, Tahirović Haku, Puletić Zvonka i Cimbaljević Jelu zbog izvršenog krivićnog djela teška djela protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 i 1 KZ-a CG u vezi krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti iz čl. 287 KZ-a CG, osudio na kazne zatvora u trajanju od po 1 (jedne) godine, u koje kazne se optuženima i to optuženom Jeremić Tomislavu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 29.12.2014. do 04.02.2015. godine, a optuženima Tahirović Haki i Puletić Zvonku uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 26.12.2014. godine do 04.02.2015. godine. U ostalom dijelu, prvostepena presuda je ostala neizmijenjena. 
 
Presuda Apelacionog suda Kž.br. 136/17 od 20.02.2018. godine biće, u najkraćem roku, objavljena na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.  
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore 
Marija Radović  

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Milošević Darka, Vujović Petra i Vešović Gorana Kž.br. 21/17

20. 03. 2018.

Apelacioni sud Crne Gore je, kao drugostepeni krivični, dana 21.03.2017. godine, održao sjednicu vijeća povodom žalbi Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, branilaca optuženih Milošević Darka, Vujović Petra i Vešović Gorana i optuženog Vujović Petra, izjavljenih na presudu Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 36/15-13 od 14.12.2016. godine.  
 
Vijeće Apelacionog suda Crne Gore je u postupku tajnog vijeća i glasanja, utvrdilo da postoje razlozi za ukidanje prvostepene presude, jer činjenično stanje nije potpuno utvrdjeno, pa je, imajući u vidu da drugi put rješava po žalbi u istom predmetu, odlučilo je da se održi pretres.  
 
Nakon održanog pretresa Apelacioni sud je, u postupku tajnog vijećanja i glasanja dana 16.01.2018. godine donio, a dana 25.01.2018. godine javno objavio presudu kojom se žalbe Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, branilaca optuženih Milošević Darka, Vujović Petra i Vešović Gorana i optuženog Vujović Petra, odbijaju kao neosnovane i potvrđuje presuda Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 36/15-13 od 14.12.2016. godine.  
 
Naime, ovaj sud je, kao drugostepeni krivični, nakon održanog pretresa određene činjenice, koje se odnose na broj projektila sa kojima su nanijete povrede oštećenom Vasović Zoranu a s tim u vezi i ulazno izlazne rane, kao i težinu povreda koje su zadobili oštećeni Vuksanović Nikola i Obradović Anđela, utvrdio drugačije od prvostepenog suda. Međutim, kako se radi o činjenicama koje nijesu odlučujuće za utvrđivanje krivice optuženih, obzirom da iste nemaju karakter odlučnih činjenica kojima bi se odredilo da li se u datom slučaju može primijeniti određeni zakon i na koji način će se primijeniti, to je ovaj sud našao da u konkretnom slučaju nije bilo mjesta preinačenju pobijane presude, radi čega je izjavljene žalbe odbio kao neosnovane i pobijanu presudu potvrdio.  
 
Navedenom prvostepenom presudom optuženi su oglašeni krivima i to: optuženi Milošević Darko i Vujović Petar da su izvršili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 st. 1 tač. 8 u vezi čl. 20 u vezi čl. 23 KZ CG a optuženi Vešović Goran da je izvršio krivično djelo ubistvo iz čl. 143 KZ CG i osuđeni na kazne zatvora i to: optuženi Milošević Darko na kaznu zatvora u  trajanju od 19 (devetnaest) godina, optuženi Vujović Petar na kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina i optuženi Vešović Goran na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, u koje kazne im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru u periodu od 30.12.2012. godine pa nadalje. 
 
Postupajući sudija Apelacionog suda je u zakonskom roku, odnosno u roku od dva mjeseca od objave odluke, u skladu sa odredbom člana 378 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana 19.03.2018. godine, pisano izradio presudu, nakon čega je ovaj sud vratio sve spise predmeta prvostepenom sudu, sa dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svoje odluke, radi dostavljanja strankama i drugim zainteresovanim licima,  u smislu člana 411 stav 1 ZKP-a. 
 
Presuda Apelacionog suda Kž.br. 21/17 od 25.01.2018. godine biće, u najkraćem roku, objavljena i na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.    
 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore 
Marija Radović   

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu optuženih Šaranović Marka i Bulatović Milana Kž.br. 120/17

17. 01. 2018.

Apelacioni sud Crne Gore je kao drugostepeni krivični, dana 28.11.2017. godine, održao sjednicu vijeća povodom izjavljenih žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Šaranović Marka i njegovog branioca, izjavljenih na presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 67/2015 od 20.06.2017. godine.
 
Navedenom prvostepenom presudom optuženi Šaranović Marko oglašen je krivim da je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ubistvo iz čl. 143 u vezi čl. 23 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG), činjenično bliže opisano u st. I izreke te presude i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 22.01.2015. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao. Istom presudom, optuženi Bulatović Milan je, na osnovu čl. 372 st. 1 tač. 3 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) oslobođen je od optužbe da je izvršio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinoca iz čl. 386 st. 1 KZCG.
 
Nakon održane sjednice vijeća, tajnog vijećanja i glasanja, dana 28.11.2017. godine, Apelacioni sud je donio rješenje kojim je odlučeno da se uvažavaju žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Šaranović Marka i njegovog branioca, a da se presuda Višeg suda u Podgorici K.br. 67/2015 od 20.06.2017. godine u cjelosti u k i d a i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
 
Kako se optuženi Marko Šaranović, u vrijeme donošenja navedene odluke ovog suda, nalazio u pritvoru po rješenju Višeg suda u Podgorici K.br. 67/17 od 20.06.2017. godine, to je ovaj sud, po službenoj dužnosti, u smislu odredbe čl. 407 st. 5 ZKP, ispitao da li još stoje razlozi za pritvor prema navednom optuženom.
 
Naime, Apelacioni sud je donio rješenje Kž.br. 120/17 od 28.11.2017. godine, kojim je produžen pritvor optuženom Marku Šaranoviću, zbog osnovane sumnje da je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ubistvo iz čl. 143 u vezi čl. 23 KZCG, koji pritvor mu je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kr.br. 95/16 od 19.08.2016. godine, posljednji put produžen nakon izricanja prvostepene presude K.br.67/15 od 20.06.2017. godine, a po ovom rješenju ima trajati do dalje odluke suda. Pritvor je optuženom Marku Šaranoviću produžen po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP i protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.
 
Presuda i rješenje Apelacionog suda Kž.br. 120/17 od 28.11.2017. godine, biće, u najkraćem roku, objavljeni i na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.

 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda Crne Gore
Marija Radović