Statistika drugostepenih predmeta iz oblasti org. kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina - "Kž-S" predmeta

 
 
Godina Primljeno U radu Riješeno Nerješeno
2005 - - - -
2006 - - - -
2007 - - - -
 2008* 3 3 - 3
2009 28 31 18 13
2010 34 47 45 2
2011 37 39 30 9
2012   98** 107 101 6
 
* Poseban upisnik za drugostepene specijalne  predmete uveden je u Apelacioni sud 2008.godine. Od 2008.godine do i zaključno sa  2011.godinom ovaj upisnik nosio je oznaku „Ksž“, a nakon toga „Kž-S“. Ranije su ovi predmeti evidentirani u „Kž“ upsinik sa ostalim predmetima ošteg kriminala. 
 
** U toku 2012.godine u upisnik „Kž-S“, uz žalbe na presude u specijalnim predmetima (ukupno 35), evidentirane su i žalbe na rješenja vanraspravnog vijeća viših sudova u specijalnim predmetima (ukupno 56 žalbe na odluke o pritvoru i 7 žalbi na druge odluke).