I dio nacionalne obuke pod nazivom: "Uvodni modul obuke na temu kibernetičkog kriminala, elektronskih dokaza i imovine stečene kriminalom online putem'
Studijska posjeta u okviru JUFREX projekta
Organizovana Regionalna Konferenciju na temu: ’’Finansijske i krivične istrage – ocena dokaza'
Promocija Priručnika o praktičnoj primjeni Zakona o parničnom postupku
Inicijalna obuka: odrzan treći dan obuke na modulu pod nazivom: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Kalendar aktivnosti:

Odaberite datum za koji želite vidjeti aktivnosti: