Evropska mreža za razmjenu informacija između lica i institucija odgovornih za obuku sudija i tužilaca Savjeta Evrope tzv. Lisabonska mreža

Lisabonska mreža je osnovana 1995. godine, kao dio pravnog programa saradnje , kako bi se omogućilo različitim  tijelima za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije u Evropi da se bolje upoznaju jedni sa drugima, razmenu informacija o pitanjima od zajedničkog interesa i da podrži , putem ovog dijaloga ,uspostavljanje i dalji razvoj pravosudnih kapaciteta za obuku u novim demokratijama u srednjoj i istočnoj Evropi .

Od januara 2011. godine ,novi impuls je dat Lisabonske mreže , a njegove aktivnosti su integrisane sa onima iz CEPEJ-a .


http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Lisbon/default_en.asp