Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce

09. 06. 2017.

- 9. jun 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru obuke o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama dan obuke posvećen temi »Zabrana torture«. Predavač na modulu je bio g-din Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Modulu je prisustvovalo svih osam polaznika ovoga Programa: četiri kandidata za državne tužioce i četiri kandidata za sudije (tri kandidata/tkinje za sudije osnovnih sudova i kandidat/kinja za sud za prekršaje).TRENING ZA PROFESIONALCE/KE O ZAŠTITI DJECE OD NASILJA U PORODICI

08. 06. 2017.

- 8. i 9. jun 2017. godine - Podgorica,  NVO Centar za ženska prava u saradnji sa predstavništvom UNICEF u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku Evropske unije, organizovali TRENING ZA PROFESIONALCE/KE O ZAŠTITI DJECE OD NASILJA U PORODICI. Cilj obuke je bio da unaprijedi zašitu djece i podršku nenasilnom roditelju/staratelju, kroz unaprjeđenje znanja profesionalaca/ki o rizicima i najboljim načinima zaštite djece koja su izložena nasilju u porodičnom okruženju, sa fokusom na period nakon razvoda braka ili prekida partnerskih odnosa roditelja, kada su djeca, suprotno rasprostranjenim pretpostavkama, u većoj opasnosti od nasilja nego kada su roditelji živjeli u zajednici.Predavači su bili eminentni međunarodni eksperti/kinje za pitanja nasilja u porodičnom kontekstu: g-din Lundy Bancroft, ekspert za porodične odnose u radu sa nasilnim muškarcima i njihovim porodicama i g-đa Branka Žigante Živković, sudija Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske. Učesnici/e obuke su bili  profesionalci/ke koji se bave  zaštitom djece, pitanjima starateljstva, sudski vještaci, sudije čija nadležnost uključuje postupanje u predmetima koji se tiču nasilja u porodici, porodičnih odnosa, starateljstva, predstavnici institucija/ustanova  koje intervenišu u slučajevima  nasilja u porodici i programima za djecu izloženu nasilju, profesionalci/ke koji se obučavaju za rad sa nasilnicima, advokati, medijatori. Posredstvom Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu obezbijeđeno je prisustvo predstavnika sudstva (21 sudija/kinja i 2 savjetnice).Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce

08. 06. 2017.

- 8. jun 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru obuke o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama dan obuke posvećen temi »Opseg i materijalnopravni domet konvencijskog prava«. Predavač na modulu je bio g-din Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Modulu je prisustvovalo svih osam polaznika ovoga Programa: četiri kandidata za državne tužioce i četiri kandidata za sudije (tri kandidata/tkinje za sudije osnovnih sudova i kandidat/kinja za sud za prekršaje).


Seminar na temu: 'Zakon o parničnom postupku'

08. 06. 2017.


- 8. i 9. jun 2017. godine - Podgorica, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju - OSCE Misija u Crnoj Gori, organizovao seminar na temu: ''Zakon o parničnom postupku''. Seminar je imao za cilj razmjenu iskustva među kolegama i raspravljanje o spornim pitanjima i problemima na koje sudije nailaze u praksi kada je u pitanju primjena Zakona o parničnom postupku. U uvodnom dijelu seminara učesnike su ispred organizatora skupa pozdravili g-din Robert Kucharski, Šef programa za vladavinu prava i ljudska prava, OSCE Misija u Crnoj Gori i g-đa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Predavači na seminaru su bile sudkinje Vrhovnog suda Crne Gore: Nataša Božović, Ranka Vuković, Radojka Nikolić, zatim Vesna Jočić, sudkinja Višeg suda u Podgorici i mr sc Dragan Žarković, dipl. ing. građ., sudski vještak i predsjednik Izvršnog odbora Udruženja sudskih vještaka. Konkretnije teme o kojima se govorilo i diskutovalo na skupu, bile su sledeće: Zastoj postupka, tužba po uzoru, beznačajni sporovi (odstupanje od tereta dokazivanja), rasprava pred drugostepenim sudom, vanredna revizija; Prethodno ispitivanje tužbe (privremeni zastupnik);Rukovođenje glavnom raspravom; Privremene mjere uz tužbu; Kumulacija zahtjeva (objektivna - eventualni, alternativni, fakultativno ovlašćenje); Subjektivna kumulacija - suparničarstvo; Precizna naredba i zadatak sudskom vještaku kao preduslov izrade kvalitetnog nalaza i mišljenja; Dokazivanje, dokazni predlozi, ocjena dokaza i teret dokazivanja; Pismena izrada presude. Seminaru je prisustvovalo 29 sudija.Početni sastanak povodom implementacije kursa učenja na daljinu (e-learning) za crnogorske sudije i državne tužioce, na temu: 'Krivična djela počinjena iz mržnje i govor mržnje'

02. 06. 2017.

U Podgorici, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u saradnji sa HELP Programom za zapadni Balkan i Tursku, Savjeta Evrope (Evropski program za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava), a u cilju dalje obuke nosilaca pravosudne funkcije u oblasti ljudskih prava, organizovali su početni sastanak povodom implementacije kursa učenja na daljinu (e-learning) za crnogorske sudije i državne tužioce na temu: ''Krivična djela počinjena iz mržnje i govor mržnje''. Poslednjih nekoliko godina HELP je, između ostalog, razvio programe obuka učenja na daljinu (platformu za e-learning) u oblastima: porodično pravo i ljudska prava, alternative pritvoru, uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, antidiskriminacija itd. Na ovaj način pravni profesionalci mogu naći ažurirane materijale za obuku na polju ljudskih prava i to na nacionalnim jezicima, a da kao polaznici kursa ne pohađaju klasična predavanja, već direktno komunikaciju sa predavačima i drugim polaznicima kursa. Sadržaje modula obuke polanici će koristiti  elektronskim putem (računar/internet) u vremenu kada njima odgovara. Do sada su u saradnji sa HELP Programom sprovedena dva kursa učenja na daljinu. Na početku sastanka u uvodnom obraćanju prisutne je ispred Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu pozdravila predsjednica Upravnog odbora Centra g-đa Senka Danilović. Ispred HELP Programa g-đa Valentina Boc, Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava (DGI), Savjeta Evrope, predstavila je metodologiju učenja na daljinu, kao i pregled HELP kursa učenja na daljinu ''Krivična djela počinjena iz mržnje i govor mržnje'', dok su nacionalni tutori koji će voditi kurs, Željka Jovović, sudija Osnovnog suda u Podgorici i Siniša Bjeković, zamjenik Ombudsmana, upoznali učesnike sa svojim iskustvima i načinom rada na prethodnim e-learning kursevima čiji su oni bili polaznici i tutor. Takođe, na početnom sastanku g-đa Milena Ćeranič, pravna savjetnica u programu za vladavinu prava i ljudska prava, Misije OEBS-a u Crnoj Gori, predstavila je nalaze monitoringa Misije OEBS-a u Crnoj Gori koji se odnosio na incidente motivisane predrasudama i krivična djela počinjena iz mržnje u Crnoj Gori. Početnom sastanku je prisustvovalo 18 prijavljenih predstavnika pravosuđa (9 sudija i 8 državnih tužilaca i 1 savjetnik). Prisutni učesnici su se usaglasili sa nacionalnim tutorima da realizacija samog kursa počne u septembru 2017. godine.Ostale informacije