Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce

21. 07. 2017.


 

- 21. jul 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru obuke o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama dan obuke posvećen temi: »Derogacija u vanrednim okolnostima (osnovno pravilo i primjenljivost u konvencijskom pravu; proceduralni aspekt; teret dokazivanja; derogabilna i nederogabilna prava; i dr.)«.Predavač na modulu je bila g.đa Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda Crne Gore. Modulu je prisustvovalo sedam polaznika ovoga Programa: tri kandidata za državne tužioce i četiri kandidata za sudije (tri kandidata/tkinje za sudije osnovnih sudova i kandidat/kinja za sud za prekršaje).

 Održan sastanak sa predstavnicima Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori

20. 07. 2017.

- 20. jul 2017. godine - Podgorica, u prostorijama Centra održan sastanak predstavnika Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, i predstavnika Centra. Ispred Pomenutog Projekta sastanku su prisustvovale g-đa Angela Longo, Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i g-đa Ana Selić, Koordinator projekta, a ispred Centra g-đa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra, g-đa Maja Milošević, direktorica Sekretarijata Centra, g-đa Maša Adžić, načelnica Odjeljenja za kontinuiranu obuku Sekretarijata Centra. Sastanak je bio posvećen budućim aktivnostima koje će se sprovesti u okviru projekta (obuke za sudije i državne tužioce vezane za etiku, disciplinsku odgovornost i sukob interesa, zatim građansko pravni aspekt zaštite zviždača, krivično pravni aspekt zaštite zviždača, kao i obuka o finansijskim istragama baziranih na izvještajima DRI.Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce

20. 07. 2017.

- 20. jul 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru obuke o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama dan obuke posvećen temi: »Pravo na efikasan i djelotvoran pravni lijek (značenje termina; sadržina prava; obaveze države; karakteristike djelotvornog pravnog sredstva; praksa Evropskog suda; i dr.)«.Predavač na modulu je bila g.đa Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda Crne Gore. Modulu je prisustvovalo sedam polaznika ovoga Programa: tri kandidata za državne tužioce i četiri kandidata za sudije (tri kandidata/tkinje za sudije osnovnih sudova i kandidat/kinja za sud za prekršaje).


 

Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce

19. 07. 2017.

- 19. jul 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru obuke o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama dan obuke posvećen temi: »Sloboda izražavanja (značaj i obim prava; ograničenja; prava drugih: privatnost, govor mržnje, religija; autoritet i nezavisnost dudstva; i dr.)«. Predavač na modulu je bila g.đa Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda Crne Gore. Modulu je prisustvovalo svih osam polaznika ovoga Programa: četiri kandidata za državne tužioce i četiri kandidata za sudije (tri kandidata/tkinje za sudije osnovnih sudova i kandidat/kinja za sud za prekršaje).

Radionica na temu: 'Upravni spor'

19. 07. 2017.


- 19. jul 2017. godine - Podgorica, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u saradnji sa Upravnim sudom Crne Gore, organizovao radionicu na temu: ''Upravni spor''. Predavači na skupu su bile g-đa Stanka Vučinić, sudija Vrhovnog suda CG i g-đa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda CG. Teme o kojima se govorilo i diskutovalo, bile su sledeće: NOVI ZAKON O UPRAVNOM SPORU (primjena na započete postupke); ODLUČIVANJE SUDIJE POJEDINCA (kada u istom predmetu treba odbiti tužbu iz procesnih razloga i odlučiti o samoj upravnoj stvari); POSTUPAK PO UZORKU (član 24); ODLUČIVANJE U SPORU PUNE JURISDIKCIJE (kada je jedanput već poništen upravni akt); PRAVNE POSLJEDICE NEPOSTUPANJA PO PRESUDI (član 57); KAKO POSTUPATI U SITUACIJI, KADA SU ODLUKOM USTAVNOG SUDA UKINUTE ODREDBE ČLANA NEKOG ZAKONA, NAKON ČEGA JE DONIJET NOVI ZAKON KOJI VIŠE NE PREDVIĐA NAVEDENO PRAVO. Radionici je prisustvovalo 20 predstavnika Upravnog suda (11 sudija i 9 savjetnika).Ostale informacije