Inicijalna obuka: započet sa realizacijom Modul VIII iz krivčno materijalnog prava

24. 05. 2018.

-  24. maj 2018. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce, održana predavanja u okviru prvog dana obuke na modulu pod nazivom: Modul VIII iz krivično materijalnog prava. Teme modula su: »Krivično djelo; Krivica; Pokušaj krivičnog djela, dobrovoljni odustanak i nepodoban pokušaj; Saučesništvo; Kazne i njihovo odmjeravanje; Povrat, sticaj i produzeno krivično djelo», a predavač je Zoran Smolović, sudija Apelacionog suda Crne Gore. Modulu je prisustvovalo četvoro polaznika Programa: tri kandidata za državne tužioce i kandidat za sudiju.
 

Inicijalna obuka: X modul iz građanskog prava, posvećen međunarodnom privatnom pravu

23. 05. 2018.

-  23. maj 2018. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce, održana predavanja u okviru prvog dana obuke na modulu iz građanskog prava pod nazivom: Modul X – međunarodno privatno pravo. Teme modula su: »Nadleznost suda u sporovima sa međunarodnim elementom; Međunarodno pravo u sporovima sa međunarodnim elementom», a predavač je Prof. dr Maje Kostić-Mandić, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Modulu je prisustvovalo četvoro polaznika Programa: tri kandidata za državne tužioce i kandidat za sudiju.
 
 

II nacionalna radionica za Crnu Goru, pod nazivom "Uvodni modul obuke na temu kibernetičkog kriminala, elektronskih dokaza i imovine stečene kriminalom online putem'

18. 05. 2018.

- 17. i 18. maj 2018. godine - Podgorica, u okviru iPROCEEDS zajedničkog projekta Savjeta Evrope i Evropske unije, a u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, organizovan nastavak druge nacionalne radionice za Crnu Goru, pod nazivom "Uvodni modul obuke na temu kibernetičkog kriminala, elektronskih dokaza i imovine stečene kriminalom online putem''. Ova radionica ima za cilj sticanje i unaprjeđenje znanja sudija i državnih tužilaca iz specifične oblasti kao što je sajber kriminal. Posebne teme su bile posvećene novim trendovima, prijetnjama, međunarodnim instrumentima i saradnji u ovoj oblasti, elektronskim dokazima, te otkrivanju i praćenju imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Radionica uključuje pravne i praktične informacije o predmetima i koncentriše se na to kako ova pitanja utiču na svakodnevni rad sudija i tužilaca. Savjet Evrope ima za cilj da zaštiti društva širom svijeta u sajber-prostoru, što je zasnovano na razvoju i implementaciji Budimpeštanske konvencije o kibernetičkom kriminalu, kroz odgovarajući program izgradnje kapaciteta za organe krivičnog pravosuđa. Programi edukacije u pravosuđu u oblasti kibernetičkog kriminala, elektronskih dokaza i imovine stečene kriminalom online putem jedini su efektivan način da se osigura da sudije i tužioci imaju dovoljno znanja za efikasno ispunjavanje svojih uloga.Na kraju ovog seminara, učesnici će imati osnovno znanje o: kibernetičkom kriminalu i elektronskim dokazima; finansijskim istragama o prihodima od kibernetičkog kriminala; na koji način se sudije i tužioci mogu baviti njima; koji materijalni i proceduralni zakoni, kao i tehnologije se mogu primijeniti, i kako se mogu preduzimati hitne i efikasne mjere, kao i ekstenzivna međunarodna saradnja. Na kraju seminara organizovana je dodjela sertifikata o učešću na obuci "Uvodni modul obuke na temu kibernetičkog kriminala, elektronskih dokaza i imovine stečene kriminalom online putem''. Predavači na obuci su bili  nacionalni treneri obučeni u okviru iPROCEEDS projekta: Vesna Pean, sutkinja Višeg suda  u Podgorici, Vukas Radonjić, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Dragoje Božović, IT stručnjak u Specijalnom državnom tužilaštvu. Obuci je prisustvovalo 20 učesnika (5 državnih tužilaca i 4 savjetnika u osnovnom državnom tužilaštvu, 5 sudija i 6 sudijskih savjetnika)
 

Potpisan Memorandum o saradnji izmedju Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Policijske akademije

17. 05. 2018.

-17. maj 2018. godine – Podgorica, u prostorijama Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, gđa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra i gdin Boban Šaranović, direktor Policijske akdemije potpisali su Memorandum o saradnji izmedju Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Policijske akademije. Potpisivanju memoranduma se pristupilo iz činjenice saradanje koja je postojala izmedju ove dvije institucije, kao i da je za borbu protiv prijetnji po javnu bezbjednost i mir, te u prevenciji, otkrivanju, istrazi, gonjenju i uspješnom presuđenju počiniocima krivičnih djela neophodan doprinos sudija, državnih tužilaca i policijskih službenika, da je stručno i specijalističko usavršavanje službenika i namještenika Uprave policije u nadležnosti Policijske akademije, a sudija i državnih tužilaca u nadležnosti Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu te da je za profesionalno, odgovorno i savjesno obavljanje i pravosudne i policijske  profesije neophodno posjedovanje stručnosti koja se stiče, održava i unapređuje putem obuka.
 

Regionalna konferencija o primjeni prakse Evropskog Suda za ljudska prava upravnim sporovima

17. 05. 2018.

-17. maj 2018. godine – Beograd/Srbija, direktorica Sekretarijata Centra učestvovala na Regionalnoj konferenciji o primjeni prakse Evropskog Suda za ljudska prava u upravnim sporovima, koja je organizovana od strane Regionalne škole za državne službenike/ReSPa (Regional School of Public Administration) i Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Konferencija je bila povod predstavljenja Studije o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava primjenjivoj u upravnim sporovima koja je predstavljena od strane autora Prof. dr Violeta Berišević, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Prof. dr Dragoljud Popović, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, prof. dr Tanasije Marinković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Prof dr jelena Jerinić, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, nakon čega je diskutovano sa učesnicima o istoj. Pored predstavnice Centra, Regionalnoj konferenciji su prisustvovali 3 sudija Upravnog suda Crne Gore i predstavnik kancelarije Agenta Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.
 


Ostale informacije