Seminar na temu: 'Porodični zakon - izmjene i dopune'

18. 05. 2017.

 

- 18. i 19. maj 2017. godine - Bar, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, organizovao seminar na temu: ''Porodični zakon - izmjene i dopune''. Seminar je imao za cilj blagovremeno upoznavanje sudija sa izmjenama i dopunama Porodičnog zakona i novinama koje iste donose. Predavači na seminaru su bili domaći i regionalni relevantni stručnjaci: g-đa Vesna Begović, sudkinja Vrhovnog suda Crne Gore, prof. Nevena Petrušić, šefica katedre za građansko pravne nauke, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu i dr Milica Pejović Milovančević, dječiji psihijatar, vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Konkretnije teme seminara bile su posvećene sledećim: Najbolji interes djeteta: domaći kontekst; Sesija 1: Koncept, načela i elementi pravosuđa po mjeri djeteta; Smjernice Komiteta ministara Savjeta Evrope o pravosuđu po mjeri djeteta; Sesija 2: Senzibilizacija predstavnika pravosuđa na potrebe djeteta; Nepovoljna iskustva iz djetinjstva (traumatizacija djeteta); Sesija 3: Učešće djeteta u postupcima u porodičnim stvarima; Procesne uloge djeteta u postupcima u porodičnim stvarima; Priprema djeteta za sud: zašto, ko i kako? Sesija 4: Pravo djeteta da bude saslušano; Pravo djeteta na izražavanje mišljenja (međunarodni i domaći pravni okvir); Pravo djeteta da dobije obavještenja radi formiranja mišljenja; Sesija 5: Smjernice za procjenu sposobnosti djeteta da formira i izrazi mišljenje; Smjernice za izbor načina izražavanja mišljenja djeteta; Sesija 6: Mišljenje djeteta kao elemenat za procjenu najboljih interesa djeteta; Vrednovanje mišljenja djeteta u kontekstu prava djeteta da njegovom mišljenju bude posvećena “dužna pažnja”; Sesija 7: Smjernice za komunikaciju s djetetom i za saslušanje djeteta pred sudom; Sesija 8: Zastupanje djeteta i pružanje podrške djetetu; Zastupnici djeteta; Lice za podršku – uloga, ovlašćenja, dužnosti, procesni položaj, nadzor nad radom lica za podršku; Sesija 9: Privremene mjere za zaštitu prava djeteta. Seminaru je prisustvovalo 23 sudija.

 Ostale informacije