Organizovana četvrta obuka na temu: 'Pravo na sudjenje u razumnom roku u smislu primjene člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima'

16. 02. 2018.

15. i 16. februar 2018. godine – Podgorica, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u saradnji sa Savjetom Evrope, u okviru projekta Borba protiv zlostavljanja i nekažnjavanja i unapređenje primjene sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou “FILL”, organizovao četvrtu obuku na temu: ''Pravo na sudjenje u razumnom roku u smislu primjene člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima''. Cilj pomenute obuke je bio unapređenje znanja sudija i držanih tužilaca u primjeni prakse Evropskog suda za ljudska prava kada je u pitanju Član 6. Evropske konvencije o judskim pravima. Predavači na seminaru su bili sudije i državni tužioci, koji su prošli obuku za predavače u okviru pomenutog projekta: gđa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore; gđa Snežana Aleksić, sudija Višeg suda u Podgorici; gđa Evica Durutović, sudija Višeg suda u Podgorici; gđa Vera Sekulić, sudija Višeg suda u Podgorici; gđa Ranka Vuković, sudija Vrhovnog suda Crne Gore. Obuka je obuhvatila nekoliko sesija, a konkretnije teme o kojima se govorilo bile su sledeće: Upoznavanje sa pravom na suđenje u razumnom roku; Sesija I - Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou - Ustav Crne Gore i status Evropske konvencije o ljudskim pravima; Glavni akteri za primjenu Konvencije; Obaveza izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava; Obaveza omogućavanja djelotvornog pravnog lijeka za neopravdano dugo trajanje postupaka; Domaća pravila i njihovo usaglašavanje sa međunarodnim standardima - studija slučaja u grupama; Sesija II - Upoznavanje sa članom 6 stav 1 – pravo na pravično suđenje - Autonomno značenje koncepta člana 6 stav 1; Doktrina polja slobodne procjene; Metod ciljnog tumačenja; Ograničenje prava na sud – test suštine; Pozitivne obaveze; Supsidijarnost i doktrina četvrte instance; Jednakost oružja; Praktične vježbe; Sesija III - Pravo na suđenje u razumnom roku - Utvrđivanje dužine trajanja postupaka u krivičnom postupku; Utvrđivanje dužine trajanja postupaka u parničnom postupku; Kriterijumi za određivanje razumne dužine trajanja krivičnog postupka; Kriterijumi za određivanje razumne dužine trajanja parničnog postupka; Praktično vježbanje; Sesija IV - Pravni lijekovi za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku - Nacionalni pravni lijekovi u Crnoj Gori; Ravnoteža između člana 6(1) i drugih konvencijskih prava


  • Slika 1
  • Slika 2Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Notarske komore Crne Gore.

16. 02. 2018.

- 16. februar 2018. godine, Podgorica, u prostorijama Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, gđa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra, i g. Branislav Vukčević, predsjednik Notarske komore Crne Gore, potpisali su Memorandum o saradnji izmedju Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Notarske komore Crne Gore. Potpisivanju Memoranduma se pristupilo usled prepoznavanja činjenice da je za prevenciju nastanka sporova potreban doprinos notara. Takođe, za pravilno funkcionisanje pravosudnog sistema neophodno da sve pravne profesije - sudije, tužioci, advokati i notari dijele zajednička pravna načela i etičke vrijednosti te da je za profesionalno, odgovorno i savjesno obavljanje pomenutih profesija neophodno posjedovanje stručnosti koja se stiče, održava i unapređuje putem obuka koje za cilj imaju unapređivanju znanja i vještina pravnih stručnjaka kako bi efikasnije vršili njihovu funkcije, u skladu sa etičkim standardima profesije.
 
 


Inicijalna obuka: V MODUL – stvarno pravo, drugi dan obuke

16. 02. 2018.

16. februar 2018. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce, održana predavanja u okviru drugog dana obuke na modulu pod nazivom V MODUL – stvarno pravo. Teme modula su :  »Vrste svojine; Sticanje prava svojine na nepokretnostima; Državina; Tužbe za zaštitu svojine i državine; Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti»,  predavač je g.din Miodrag Pešić, sudija Višeg suda u Podgorici. Modulu je prisustvovalo četvoro polaznika Programa: tri kandidata za državne tužioce i kandidat za sudiju.

 

Inicijalna obuka: održana predavanja u okviru drugog dana obuke na V modulu iz krivične oblasti

15. 02. 2018.

15. februar 2018. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce, održana predavanja u okviru drugog dana obuke  na V modulu iz krivične oblasti pod nazivom:  “Optužnica i preispitivanje optužnice; Sporazum o priznanju krivice; Glavni pretres“. Predavač je g.đa Svetlana Vujanović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore. Modulu je prisustvovalo četvoro polaznika Programa: tri kandidata za državne tužioce i kandidat za sudiju.

Predsjednica Upravnog odbora Centra gđa Senka Danilović, prisustvovala trećem (poslednjem) sastanku Upravljačkog odbora “ FILL” projekta

13. 02. 2018.

-13. februar 2018. godine – Podgorica, predsjednica Upravnog odbora Centra gđa Senka Danilović, prisustvovala trećem (poslednjem) sastanku Upravljačkog odbora “ FILL”  projekta – Borba protiv zlostavljanja I nekažnjivosti I unapređivanje primjene sudske prakse ESLJP na nacionalnom nivou. Na sastanku su sumirani rezultati Projekta, ukazano koji su navažniji izazovi na nacionalnom nivou, te na koji način su realizovane aktivnosti doprinijele unapređivanju primjene prakse ESLJP u svakodnevnom radu.


Ostale informacije