Inicijalna obuka: realizovana dva dana obuke u okviru modula Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

17. 04. 2018.

- 16. april 2018. godine u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za drzavne tuzioce, odrzan sedmi dan obuke na modulu pod nazivom  Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Tema modula je: »Sloboda i sigurnost ličnosti (član 5)«. Predavač na modulu je Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda, a modulu je prisustvovalo svih osam polaznika ovoga Programa: osam kandidata za drzavne tuzioce.
 
- 17. april 2018. godine u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za drzavne tuzioce, odrzan osmi dan obuke na modulu pod nazivom  Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Tema modula je: »Pravo na pravično suđenje (član 6)«. Predavač na modulu je Evica Durutović, sudija Višeg suda u Podgorici, a modulu je prisustvovalo svih osam polaznika ovoga Programa: osam kandidata za drzavne tuzioce.
 
 

Ostale informacije