Potpisan Sporazum o bespovratnoj pomoći između JUFREX programa i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

27. 04. 2017.

Dana, 27. aprila 2017. godine, u Podgorici, potpisan Sporazuma o bespovratnoj pomoći između JUFREX programa (zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope i pod nazivom "Jačanje pravosudne ekpertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi/JUFREX'')  i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Opšti cilj Programa je promovisanje sloboda izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Savjeta Evrope, sa posebnim akcentom na pravosuđe u Jugoistočnoj Evropi.

Program je sastavljen iz 3 komponente: (1) Glavna komponenta stavlja akcenat na obuku sudija, državnih tužilaca i advokata;  Dvije dodatne komponente se odnose na (2) regulatorne organe i (3) obuku medijskih aktera.

Predmet ovog Sporazuma o bespovratnoj pomoći su aktivnosti u okviru Komponente 1 - Podrška pravosuđu u Crnoj Gori, koje će biti realizovane u periodu maj 2017 – decembar 2018. godine, a iste će se odnositi na obuke sudija i državnih tužilaca sa ciljem unapređenja primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava koja je dragocjen izvor standarda kada je u pitanju zaštita slobode izražavanja.

Prije potpisivanja samog Sporazuma, prisutnima su se obratili:

- Lejla Dervišagić, šef Jedinice za saradnju, Divizija za medije i internet, Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava, Savjet Evrope

- Patrick Schmelzer, ataše, menadžer projekta, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

- Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

  U nastavku slijede njihove izjave:

Lejla Dervišagić, šef Jedinice za saradnju, Divizija za medije i internet, Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava, Savjet Evrope, Strazbur istakla je da su sloboda izražavanja i sloboda primanja i širenja informacija i sloboda medija uopšte, jedno od osnovih ljudskih prava. U njegovom ostvarivanju i zaštiti, pravosuđe ima veoma značajnu ulogu. Pravna država je jedan od osnovnih elemenata svakog demokratskog društva. Sloboda medija je zaštićena članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, na čije su se poštovanje obavezale sve države članice Savjeta Evrope. Cilj ovog je projekta je da se sudijama i tužiocima omogući lakše praćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, kako bi je što je uspješnije sprovodili u svom svakodnevnom radu.

 

Patrick Schmelzer, ataše, menadžer projekta, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori se složio da je Evropska konvencija o ljudskim pravima  najvažniji dokument u oblasti slobode govora. Takođe, dodao je da je Evropska unija usvojila smernice o slobodi izražavanja na internetu i van njega. Ovim dokumentom EU je potvrdila svoju odlučnost da promoviše slobodu mišljenja i izražavanja, prava koja treba da ostvaruju svi i svuda, na osnovu principa jednakost, nediskriminacije i univerzalnosti.

 

- Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu je istakla da je želja Centra da ovaj program bude podrška sudijama i državnim tužiocima na način da u svojim odlukama daju doprinos stvaranju ambijenta u kom će se sloboda izražavanja i sloboda medija ostvarivati u skladu sa standardima Savjeta Evrope i praksom Evropskog suda za ljudska prava, dakle ohrabre medije da vrše funkciju koju imaju u svakom demokratskom društvu kao ključno sredstvo za ostvarivanje slobode izražavanja u javnoj sferi i nastave snadbijevati građane svim značajnim informacijama bez straha da izraze mišljenje i ideje, ali i da obeshrabre u svim situacijama kada mediji zloupotrebljavaju tu slobodu i koriste je mimo onog što je javni interes.

 Ostale informacije