Zakoni i drugi propisiPravilnik o sadržaju i načinu vođenja dnevnika

Pravilnik o kriterijumima za ocjenjivanje polaznika inicijalne obuke

Pravilnik o načinu odabira predavača, periodu na koji se biraju i naknadama za predavanja

Spisak mentora

Pravilnik o načinu prijema kandidata na kontinuiranu obuku