Header

Vrhovni sud Crne Gore

Vrhovni sud Crne Gore Zvanični sajt

Action Bar

Pregled Sadržaja

Na osnovu čl.30 i 60 Zakona o sudovima ("Službeni list CG", br. 11/2015), čl.17 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16 i 57/16) i Plana potrebnog broja pripravnika u sudovima na nivou Crne Gore Su I br. 322/16 od 27.12.2016. godine,

Vrhovni sud Crne Gore

objavljuje

Javni oglas za prijem pripravnika u sudovima

I Pripravnik/ca

Izvršilaca: 5, na određeno vrijeme, od tri godine.
- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a (VII nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet. 
- Položen ispit za pripravnike

Javni oglas za prijem pripravnika objavljuje se za sledeće sudove:

1.    Osnovni sud Danilovgrad - 1 pripravnik/ca
2.    Osnovni sud Podgorica - 2 pripravnika/ce
3.    Osnovni sud Plav - 1 pripravnik/ca
4.    Sud za prekršaje Podgorica - 1 pripravnik/ca

Potrebna dokumentacija:

- Prijava u kojoj je naznačeno ime i prezime, adresa, e-mail, kontakt telefon kandidata/tkinje i naznaka suda za koji se kandidat/kinja prijavljuje.
- Dokaz o završenom četvorogodišnjem programu na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku studiranja).
- Uvjerenje o položenom ispitu za pripravnike izdato od Ministarstva pravde Vlade Crne Gore.
- Uvjerenje o državljanstvu.
- Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte).
- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
- Izvod iz evidencije ličnog kartona nezaposlenog lica (izvod izdaje Zavod za zapošljavanje Crne Gore).

Potrebna dokumentacija u zatvorenoj koverti podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:


Vrhovni sud Crne Gore
Njegoševa ulica br.10
81000 Podgorica
sa naznakom za javni oglas za prijem pripravnika u sudovima

Vrhovni sud vodi računa o ostvarivanju prava na srazmjernu zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica iz kog razloga se zainteresovani kandidati o navedenom mogu izjasniti u prijavi na javni oglas.

Za sve bliže informacije kontakt osoba u Vrhovnom sudu je Aneta Ljuljanaj, tel: 020/665-388 (8.00-10.00h)  ili e-mail: aneta.ljuljanaj@sudstvo.me.

NAPOMENA: Kandidati koji su studijski program na Pravnom fakultetu završili po Bolonjskom procesu dužni su da dostave diplomu/uvjerenje s osnovnih i specijalističkih akademskih studija. Kandidati koji su pravni fakultet završili u inostranstvu dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.


                                                            PREDSJEDNICA SUDA
                                                         Vesna Medenica, s.r.

 

 

* Javnom oglasu možete pristupiti i putem linka: Javni oglas za prijem pripravnika u sudovima
 

 

Language Selector