Nadležnost

Shodno Zakonu o sudovima Osnovni sud je nadležan:

1) U krivičnim predmetima da:

a) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije određena nadležnost drugog suda;

b) u prvom stepenu, sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda;

c) sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao;

2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

a) u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, ličnopravnih i drugih odnosa, izuzev u sporovima koji su zakonom stavljeni u nadležnost drugog suda;

b) u sporovima povodom ispravke ili odgovora na informaciju sadržanu u medijima i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih medijima;      

3) U radno - pravnim predmetima, da u prvom stepenu sudi u sporovima:

a) iz radnog odnosa;

b) o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između poslodavaca i sindikata;

c) o primjeni propisa o štrajku;

4) U ostalim pravnim stvarima da:

a) u prvom stepenu rješava u vanparničnim stvarima, ako ovim zakonom nije drukcije propisano;

b) rješava u predmetima izvršenja i obezbjeđenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje; 

c) odlučuje o priznanju stranih sudskih odluka, kao i izvršenju stranih sudskih odluka kad je to zakonom propisano, osim onih za koje je nadležan Privredni sud;

d) vrši poslove pravne pomoćČ

e) vrši poslove međunarodne krivično - pravne pomoći u krivičnim stvarima po zamolnicama za uručenje pismena.

Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije odredena nadležnost drugog suda.

Osnovni sud vrši i druge poslove određene zakonom.