Godišnji raspored poslova za 2018. godinu


Izvještaj o obuci pripravnika za 2016. godinu


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Beranama


Dopunjeni plan rada Osnovnog suda u Beranama za 2017. godinu


Plan rada za 2017. godinu