Besplatna pravna pomoć

 
            Služba za besplatnu pravnu pomoć u Osnovnom sudu u Bijelom Polju

 
          U Osnovnom sudu u Bijelom Polju je dana 01.01.2012 godine, počela sa radom Služba za besplatnu pravnu pomoć.
 
          Besplatna pravna pomoć podrazumijeva potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja pismena, zastupanja u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku za vansudsko rješavanje sporova. Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju fizička lica koja prema svom imovnom stanju nijesu u mogućnosti da ostvare pravo na sudsku zaštitu bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.
 
          Ministarstvo pravde Crne Gore je, uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Vlada Kraljevine Holandije i Kraljevine Norveške, realizovalo projekat sa ciljem da se uspostavi djelotvoran, efikasan i održiv sistem besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori. Putem stvaranja takvog sistema, Crna Gora će omogućiti pristup pravdi onima koji do sada nijesu bili u mogućnosti da sebi priušte pravnu pomoć i tako ispuniti sve obaveze koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima.
         
          U Službi za besplatnu pravnu pomoć Osnovnog suda u Bijelom Polju radi savjetnik Jušković Igor, kontakt tel.067/629-317, e-mail: bpp.osbp@sudstvo.me. Služba  se nalazi u prizemlju suda, kancelarija broj 7, prijem stranaka radnim danima od 11 do 14 h.