Nadležnost

• Osnivanje i nadležnost •

          Osnivanje

          Zakonom o sudovima (Sl.list br.11/15 od 12.03.2015 godine), uređeno je osnivanje i nadležnost sudova u Crnoj Gori.

          Osnovni sud u Bijelom Polju osnovan je za teritoriju opština Bijelo Polje i Mojkovac.    

          Nadležnost

          Osnovni sud je nadležan:

          1) U krivičnim predmetima da:

          a) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije određena nadležnost drugog suda;

          b) u prvom stepenu, sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda;

          c) sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao;

          2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

          a) u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, ličnopravnih, autorskih i drugih odnosa, izuzev u onim kojim su zakonom stavljeni u nadležnost nekog drugog suda;

          b) u sporovima povodom ispravke ili odgovora za informaciju sadržanu u sredstvima javnog informisanja i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u sredstvima javnog informisanja;

          3) U radno pravnim predmetima, da u prvom stepenu sudi sporove:

          a) iz radnog odnosa;

          b) o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između poslodavaca i sindikata;

          c) o primjeni propisa o štrajku;

          d) o izboru i razrješenju organa u preduzećima i drugim pravnim subjektima;

          4) U ostalim pravnim stvarima da:

          a) u prvom stepenu, rješava vanparnične predmete ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

          b) rješava izvršne stvari i sporove koji nastanu u toku ili povodom izvršnog postupka, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

          c) odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka, osim onih za koje je nadležan privredni sud;

          d) vrši poslove pravne pomoći.

          Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije određena nadležnost nekog drugog suda.

          Osnovni sud vrši i druge poslove određene zakonom.