Odjeljenja i vijeća Osnovnog suda u Bijelom Polju

15. 01. 2018.

Za sudiju za istragu određuje se sudija Adamović Ivan, koji će do nivoa potrebnog broja predmeta za ostvarivanje sudijske norme predviđene Pravilnikom o orjentacionim mjerilima postupati i u prvostepenim krivičnim predmetima. U prvostepenim krivičnim predmetima će postupati sudija Mrdak Dragan, koji će istovremeno biti i sudija - predsjednik vijeća za maloljetnike.

U krivičnoj materiji formiraju se “KV”- vijeće u sastavu:
Piper Radule- predsjednik vijeća;
Adamović Ivan- član vijeća;
Mradak Dragan- član vijeća 
 
Kada je predsjednik suda Radule Piper sudija izvjestilac, predsjednik “KV”- vijeća je sudija Adamović Ivan ili sudija Mrdak Dragan.
U odnosnom “KV” vijeću kao zamjenici članova  vijeća se odredjuju sudije Načić Svetlana i Jokić Milanka.
 
 
GRAĐANSKO ODJELJENJE:

U parnično odjeljenje  određuju se sudije: Raičević Violeta, Kadić Rafija, Joksimović Raja, Jokić Milanka, Načić Svetlana, koja će istovremno postupati i u krivičnim “K” predmetima u kojima su izuzeti od postupanja sudije koje su godišnjim rasporedom poslova  za 2018.godinu odredjene da postupaju u krivičnim “K” predmetima,  i Muratović Almir, koji će biti i izvršni sudija i postupati u izvršnim predmetima koji su u nadležnosti suda odnosno ne spadaju u nadležnost javnog izvršitelja. Sudija Muratović Almir će takodje postupati i  u vanparničnim predmetima u kojima je izuzet od postupanja sudija koji je godišnjim rasporedom poslova odredjen kao vanparnični sudija.
Sudija Raičević Violeta će biti predsjednik parničnog odjeljenja a njen zamjenik je sudija Jokić Milanka.

U parničnom odjeljenju formiraju se  dva vijeća u sastavu:
 
I-vijeće
           Joksimović Raja - predsjednik vijeća,
           Jokić Milanka - član vijeća,
            Načić Svetlana - član vijeća.
         
II-vijeće
          Kadić Rafija - predsjednik vijeća,
          Raičević Violeta- član vijeća.
          Mrdak Dragan - član vijeća,
 
         Kada je sudija Joksimović Raja, sudija izvjestilac, predsjednik vijeća je sudija Jokić Milanka, a kada je sudija Kadić Rafija sudija izvjestilac predsjednik vijeća je sudija Raičević Violeta. 
 
Pomenuta vijeća odlučivaće u drugom stepenu po prigovorima protiv rješenja u postupku izvršenja i postupku obezbeđenja, shodno odredbi čl. 7 st.1 i 3 Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ( "Sl.list CG", br. 20/15).

Predmeti se dodjeljuju u rad bez odlaganja, elektronskom dodjelom predmeta (čl. 89 st.1 Zakona o sudovima), a uzimaju u rad redom kojim su primljeni (čl. 45 st.1 Zakona o sudovima).
 
Pred­sjed­ni­ci vi­je­ća vode knji­ge vi­je­ćan­ja.