SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE O RADU OSNOVNOG SUDA U BARU ZA 2018. GODINU

03. 04. 2019.

Osnovni sud u Baru je na dan 01.01.2018. godine imao 1.252 nezavršenih predmeta, na kraju izvještajnog perioda sud ima 1.618 nezavršenih predmeta. Razlog za to je prije svega u povećanom prilivu predmeta, jer je sud u toku 2017. godine primio u rad 3.909 predmeta, a u toku 2018. godine 4.527 predmeta. 
 
Sud je u 2018. godini u radu imao ukupno 5.579 predmeta, što predstavlja porast broja predmeta u radu u odnosu na 2017. godinu kada je u radu bilo 5.200 predmeta.

Na početku izvještajnog perioda u sudu je bio nezavršen 121 krivični predmet, sud je godinu završio sa 106 nezavršenih predmeta, što predstavlja smanjenje u odnosu na početak godine.

U pogledu predmeta izvršenja krivičnih sankcija sud je započeo godinu sa 65 nezavršenih predmeta, na kraju godine ostalo je nezavršeno 59 predmeta, tako da je došlo do smanjenja broja nezavršenih predmeta.

Na početku izvještajnog perioda u sudu je bilo nezavršeno 734 parnična predmeta na kraju godine je ostalo nezavršeno 1.005 predmeta, što predstavlja značajno povećanje broja nezavršenih predmeta. Porast priliva je u prvom redu posledica tužbi zaposlenih u JP „Luka Bar“, čiji zaposleni su podnijeli 143 tužbe i tužbi koje se pokreću protiv državnih organa od strane zaposlenih, kojih je u toku godine bilo 103. Sud je u odnosu na 2017. godinu primio 284 predmeta više u ovom referatu.

U odnosu na referat parničnih predmeta male vrijednosti (P mal) zabilježeno je značajno povećanje priliva u odnosu na prethodnu godinu od čak 200,86 %, što je u prvom redu posledica velikog broja predmeta koji se formiraju nakon usvajanja prigovora na rješenja o izvršenju Javnih izvršitelja. Sud je na početku godine imao 30 nezavršenih predmeta, primljeno je 349 predmeta, riješeno je 218 predmeta, ostao je nezavršen 161 predmet. Porast priliva u odnosu na 2017. godinu iznosi 233 predmeta. 

U predmetima ostavinskih postupaka na početku godine bilo je nezavršeno 30 predmeta. Sud je godinu završio sa 21 nezavršenih predmeta.

Sud je godinu započeo sa 52 nezavršenih predmeta izvršenja, godinu je završio sa 56 nezavršenih predmeta, na početku godine bio 1 nezavršen predmet izvršenja na osnovu vjerodostojnih isprava, a na kraju godine u sudu nije bilo nezavršenih predmeta, što je posledica promjene nadležnosti prema Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju kojim je postupanje u predmetima izvršenja prešlo u nadležnost Javnih izvršitelja, pa se izvršni sudija zadužio sa dodatnim predmetima iz parničnog referata.

U odnosu na predmete vanparnica na početku i na kraju godine nije bilo nezavršenih predmeta. U pogledu složenih vanparničnih predmeta na početku godine sud je imao 55 nezavršenih predmeta, a na kraju godine 50.

Na početku godine sud je imao 5 nezavršenih predmeta krivičnih vijeća, a na kraju godine 19.

 U pogledu predmeta IP vijeća došlo je do značajnije promjene, jer je na početku godine bilo nezavršeno 137  predmeta a na kraju godine 103 nezavršenih predmeta. Porast priliva u odnosu na 2017. godinu iznosi 71 predmet.

U pogledu referata potvrđivanja optužnice na početku godine bilo je nezavršeno 5 predmeta, a na kraju godine 2 predmeta.

U referatu priznanja stranih sudskih odluka (PSO) došlo je do povećanja priliva za 39 predmeta. Na početku godine sud je imao 4 nezavršena predmeta, a na kraju godine ostalo je 10 nezavršenih predmeta. 

Ukupan porast broja primljenih predmeta u odnosu na 2017. godinu iznosi 618 predmeta. Navedeni porast priliva uticao je na smanjenje broja završenih predmeta u odnosu na priliv. U toku 2017. godine sud je završio 3.947 predmeta što je predstavljalo 100,97 % završenih predmeta u odnosu na priliv. U toku 2018. godine završeno je 4.161 predmeta, što je više u odnosu na prethodnu godinu, ali zbog velikog priliva procenat završenih u odnosu na priliv iznosi 91,92 %.

Prema Pravilniku o orijentacionim mjerilima za određivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu u Osnovnom sudu u Baru predviđeno je da radi 10 sudija i Predsjednik suda. U toku 2018. godine u sudu je radilo 7 sudija i predsjednik suda.

Sud je u toku 2018. godine imao procentualno smanjenje kvaliteta rada. Na nivou suda ukinuto je 158 predmeta (26,59 %) predmeta. U parničnom referatu ukinuto je 134 (30,45%) predmeta, a u krivičnom 12 (10,89 %). U toku 2017. godine na nivou suda ukinuto je 168 (24,20 %) predmeta. Dakle, u 2018. godini ukinuto je manje predmeta nego u 2017. godini, ali je došlo do procentualnog smanjenja kvaliteta jer je u toku 2017. godini bilo više predmeta koji su rješavani po žalbi.

Na početku 2017. godine bilo je neriješeno 417 predmeta „crvenih omota“, na kraju godine ostao je nezavršen 141 predmet. Na početku 2018. godine predmeti „crvenih omota“ su postali i predmeti koji potiču iz 2015. godine, a njihov broj iznosi 81. U toku 2018. godine riješeno je 183 predmeta, ostalo je nezavršeno 142 predmeta. Detaljnom analizom predmeta konstatuje se da je u toku godine formirano 17 starih predmeta nakon što je Vrhovni sud Crne Gore nakon odlučivanja po reviziji ukinuo predmete Višeg suda u Podgorici i Osnovnog suda u Baru. U 12 predmeta radi se o predmetima starijim od 5 godina. U toku 2018. godine formirano je 25 starih predmeta nakon predloga stranaka da se nastavi prekinuti postupak. Nakon usvajanja zahtjeva za ponavljanje postupka formirano je 5 starih predmeta, a nakon usvajanja zahtjeva za povraćaj u pređašnje stanje formirano je 14 predmeta. Imajući u vidu broj predmeta formiranih nakon revizije, nakon predloga stranaka da se nastavi prekinuti postupak, zahtjeva za ponavljanje postupka i nakon usvajanja zahtjeva za povraćaj u pređašnje stanje, formiran je ukupno 61 predmet.

Analizirajući osuđujuće presude prema licima sud je prema 2 lica izrekao novčanu kaznu, izrečeno je 158 uslovnih osuda i sudskih opomena, a kazne zatvora su izrečene prema 81 licu. Prema 8 lica je izrečena kazna rada u javnom interesu. U toku 2018. godine sud je donio oslobađajuće presude prema 32 lica što predstavlja smanjenje u odnosu na 2017. godinu kada je sud prema 59 lica donio oslobađajuće presude.  
 
PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                  Goran Šćepanović
 
 

Saopštenje povodom teksta objavljenog u dnevnom listu

11. 07. 2018.

Povodom teksta objavljenog u dnevnom listu Dan dana 11.07.2018.g. pod naslovom "Sudiju prijavio da je cijepala zapisnike“ u cilju istinitog informisanja javnosti objavljujemo sljedeće


 
S A O P Š T E NJ E
 
 
Pred ovim sudom u toku je parnični postupak po tužbi tužilje M.D. iz Bara protiv tuženog Petrović Borivoja, radi smetanja posjeda.

Netačni su navodi tuženog Borivoja Petrovića da je sudija Osnovnog suda u Baru Valentina Vuković cijepala zapisnike, dva puta prije sačinjavanja zapisnika. Netačnost tih navoda se može utvrditi iz spisa predmeta budući da su na ročištu koje je bilo zakazano dana 06.07.2018.godine pristupili punomoćnik tužilje, punomoćnik tuženog i vještak geodetske struke, da bi nakon 20 minuta u sudnicu pristupio i tuženi Petrović Borivoje, kome je sudija Valentina Vuković dozvolila da prisustvuje ročištu. Na navedenom ročištu se provodio dokaz čitanje nalaza i mišljenja vještaka goedetske struke i saslušanje istog.

Nakon što je vještak geodetske struke odgovorio na prigovore istaknute od strane punomoćnika tuženog datih na istom ročištu, prilikom čitanja nalaza i mišljenja vještaka geodetske struke, tuženi je tražio izuzeće postupajućeg sudije sa razloga što smatra da je ista pristrasna,"jer je sudija Valentina Vuković usljed nedostatka pasivne legitimacije na njegovoj strani dozvolila vođenje ovog postupka, jer tužilja nema pasivnu legitimaciju za svoju imovinu te da je uz tužbu dostavila lažnu skicu lica mjesta". Kako je tuženi Borivoje Petrović tražio izuzeće sudije Valentine Vuković u navedenom predmetu, to je sudija Valentina Vuković odmah donijela rješenje kojim se prekida svaki rad u navedenom predmetu, a radi upućivanja spisa predmeta Predsjedniku suda koji odlučuje o zahtjevu za izuzeće sudija.  Nakon što je odštampan zapisnik i kada je tuženi kao stranka u postupku pozvan da potpiše zapisnik, isti je rekao da neće da potpiše zapisnik. Sudija Valentina Vuković je nakon toga naknadno konstatovala u zapisniku da tuženi Borivoje Petrović neće da potpiše zapisnik sa razloga što mu sudija Valentina Vuković nije dozvolila da navede razloge zbog čega traži njeno izuzeće, koje postupanje sudije je u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku (ZPP), obzirom da postoji obaveza kako stranaka tako i prisutnih lica da potpišu zapisnik, pa kako je tuženi Borivoje Petrović nakon štampanja zapisnika naveo da neće da potpiše zapisnik to je bila obaveza sudije Valentine Vuković da navedeno konstatuje na zapisniku o glavnoj raspravi od 6.07.2018.godine. Nakon što je sudija konstatovala da tuženi neće da potpiše zapisnik, zapisnik su potpisali punomoćnik tužilje, punomoćnik tuženog, vještak geodetske struke, sudija Valentina Vuković i zapisničar suda, tako da sudija Valentina Vuković nije cijepala ni jedan zapisnik, a što mogu da potvrde lica koja su bila prisutna na ročištu.

Što se tiče navoda tuženog Petrović Borivoja koji se odnose na vođenje postupka i odbijanja njegovih predloga, prema odredbama ZPP-a svaki sudija odlučuje na ročištu samostalno o predlozima stranaka, a za ukazati je da u toku vođenja predmetnog parničnog postupka sudija Valentina Vuković nije donijela ni jedno rješenje kojim se odbija bilo koji predlog tuženog Borivoja Petrovića, niti je tuženi Borivoje Petrović u toku postupka imao bilo kakvih primjedbi na postupanje sudije Valentine Vuković u navedenom predmetu.

Netačni su i navodi tuženog Petrović Borivoja da je sudija Valentina Vuković prilikom donošenja rješenja o povlačenju tužbe kontaktirala bilo koga telefonskim putem pa samim tim ni punomoćnika tužilje, jer je na tom ročištu i donijeto rješenje o povlačenju tužbe upravo zbog nepristupanja punomoćnika tužilje na ročište. Ukazuje se i na to da je rješenje kojim je sudija dozvolila povraćaj u pređašnje stanje potvrđeno rješenjem Višeg suda u Podgorici.

Smatramo da su ovakvi navodi tuženog Petrović Borivoja iznijeti  u cilju uticanja na nepristrasnost sudija i predstavljaju svojevrstan pritisak na rad sudije Valentine Vuković u navedenom predmetu.

Ovo saopštenje je sačinjeno na osnovu stanja utvrđenog iz spisa predmeta. Smatramo da je dnevni list „Dan" prije objavljivanja spornog teksta bio u obavezi da, prema novinarskom kodeksu, kontaktira Osnovni sud u Baru, budući da Osnovni sud u Baru ima internet stranicu na kojoj se nalaze podaci i kontakt telefon portparola za odnose sa javnošću. 

Saopštenje povodom članka objavljenog dana 05.07.2018.godine na portalu elektronskog medija „Fos Media“

05. 07. 2018.

Povodom članka objavljenog dana 05.07.2018.godine, na portalu elektronskog medija „Fos Media“, a u kojem se navodi da je napadnuta sudija barskog suda, radi tačnog informisanja javnosti dajemo sljedeće
 

 
S A O P Š T E NJ E
 
 
Dana 03.07.2018. godine Osnovni sud u Baru je obavljao uviđaj na licu mjesta, kojom prilikom je nepoznata ženska osoba koja nije stranka u postupku, samoinicijativno pristupila na lice mjesta i bez bilo kakvog povoda sudiji Vuković Valentini uputila više uvrjedljivih riječi. 
 
Sud je u saznanju da je protiv navedene ženske osobe pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. Kako je prekršajni postupak u toku, a u cilju poštovanja pretpostavke nevinosti sud se neće baviti iznošenjem detalja događaja.
 

Saopštenje za javnost

26. 06. 2017.

SAOPŠTENJE O RADU OSNOVNOG SUDA U BARU ZA 2017. GODINU
UPOREDNI IZVJEŠTAJ ZA 2016 – 2017 GODINU
 
Ukupan broj predmeta u radu za prethodnu 2017.godinu:   5505
Ukupan broj predmeta u radu za prethodnu 2016.godinu:   5438
 
Priliv predmeta u 2017. godini – 4163, i broj neriješenih predmeta iz 2016. godine – 1342
Priliv predmeta u 2016.godini  – 3911, i broj neriješenih predmeta iz 2015. godine – 1534

 
Osnovni sud u Baru je na početku 2017. godine imao 187 nezavršenih krivičnih predmeta, a godinu je završio sa 121 nezavršenih predmeta.

U pogledu predmeta izvršenja krivičnih sankcija sud je započeo godinu sa 80 nezavršenih predmeta, na kraju godine ostalo je nezavršeno 65 predmeta, međutim, treba imati u vidu da je u ovom referatu došlo do porasta priliva predmeta od  10, 57 % u odnosu na priliv iz prethodne  godine pa broj završenih predmeta u odnosu na priliv iznosi 104% riješenih predmeta, tako da se radi o bitnom smanjenju broja nezavršenih predmeta.

Na početku izvještajnog perioda u sudu je bilo nezavršeno 782 parnična predmeta na kraju godine je ostalo nezavršeno 733 predmeta, a riješenost predmeta u odnosu na priliv je iznosila 104.84% .

U odnosu na parnične predmete male vrijednosti nije došlo do povećanja broja nezavršenih predmeta jer je sud godinu započeo sa 67 nezavršena predmeta a na kraju godine je bilo 30 nezavršenih predmeta. 

U predmetima ostavinskih postupaka na početku godine bilo je nezavršeno 29 predmeta.

Sud je godinu započeo sa 37 nezavršenih predmeta izvršenja, a završio sa 52 nezavršena predmeta, dok je na početku godine bio 41 nezavršeni predmet izvršenja na osnovu vjerodostojnih isprava, a na kraju godine u sudu je nezavršen 1 predmet.

U toku 2017. godine sudu je podnijeto 14 kontrolnih zahtjeva. Odbijeno je 6 zahtjeva, donijeta su četiri rješenja za prioritetno rješavanje, jedan odbačaj zahtjeva, dok su dva zahtjeva riješena na osnovu čl. 17 Zakona o zaštiti prava nasuđenje u razumnom roku. Jedan zahtjev je završen dostavljanjem obavještenja.  Odlučujući po  žalbama Viši sud u Podgorici je potvrdio 2 rješenja ovog suda, dok je u jednom predmetu preinačio rješenje i naložio prioritetno rješavanja.

U toku 2017 godine podnijeto je 132 zahtjeva za izuzeće. Predsjednik suda  je usvojio 82 zahtjeva za izuzeće.

Sudu je podnijeto 75 Zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Sud je postupio u svim predmetima, u sedam zahtjeva zatraženo je pojašnjenje, jedan zahtjev je odbijen zbog povrede tajnosti, jedan zahtjev je odbijen jer sud ne posjeduje informaciju, dok je jedan zahtjev proslijeđen nadležnom organu. Ostali zahtjevi su usvojeni.

Sudu je podnijeto 44 zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći. Tri zahtjeva su odbijena, jedan odbačen, a ostali su usvojeni. Prilikom odlučivanja sud je poštovao zakonom propisane rokove za odlučivanje. Državni organi od kojih zavisi donošenje odluka suda su postupali ažurno i u tom pravcu nije bilo nikakvih problema koji bi zahtijevali preduzimanje dodatnih aktivnosti suda.

Na početku 2017. godine bilo je neriješeno 417 predmeta „crvenih omota“, na kraju godine ostao je nezavršen 141 predmet. Na početku 2018. godine predmeti „crvenih omota“ su postali i predmeti koji potiču iz 2015. godine, a njihov broj iznosi 81.
 
 
 
                                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK SUDA
Goran Šćepanović

Saopštenje za javnost

02. 04. 2017.


Obavještavamo vas da će dana 05.04.2017.godine u 11,00 h, u Osnovnom sudu u Baru, biti održana konferencija za medije, na kojoj će biti predstavljen izvještaj o radu suda za 2016.godinu.

S poštovanjem,

                                                                                                        PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                            Goran Šćepanović