Istorijat Osnovnog suda u Baru

     Jednim od najznačajnih pravnih akata u crnogorskoj istoriji, Ustavom Knjaza Nikole iz 1905.godine, ustanovljen je Oblasni sud u Baru. Odredbe o sudskoj vlasti su date u 13 od ukupno 222 člana Ustava i radi se o ustavnim načelima na kojima se temelje zakonske odredbe koje regulišu položaj, nadležnost i organizaciju sudova u državi. Osnovne odredbe o sudsoj vlasti sadržane su u članu 142., kojim je propisano da je sudstvo u Crnoj Gori nezavisno i da se pravda izriče u ime Knjaza Gospodara.

      Zakonom o administrativnoj podjeli Knjaževine Crne Gore, Crna Gora je bila podijeljena na deset oblasti i 34 kapetanije. Jedna od oblasti je bila i Primorsko-Crmnička, oblasno mjesto Bar. Zakonom su određene i kapetanije, pa je jedna od njih u Primorsko-Crmničkoj oblasti bila Barska, kapetansko mjesto Stari Bar (Zakon o administrativnoj podjeli Knjaževine Crne Gore, 12/25, februar). Kapetanski, odnosno opštinsko-varoški sudovi su bili nadležni da sude u prvom stepenu sve imovinske sporove od 300-500 perpera i sve sporove do 500 perpera, ukoliko se stranke saglase i u sudu daju pismenu izjavu. Protiv odluke kapetanskog, odnosno opštinsko-varoškog suda kao prvostepenog, nezadovoljna stranka imala je pravo žalbe Oblasnom sudu, čija je odluka bila konačna. Oblasni sud je bio nadležan da sudi u prvom stepenu sve krivične i građanske sporove koji ne spadaju u prvostpenu nadležnost predsjednika opštine i kapetanskog suda. Protiv odluka Oblasnog suda, kao prvostepenog, nezadovoljna stranka je imala pravo žalbe Velikom sudu.

     Nakon perioda sreskih sudova, po Zakonu o uređenju sudova za Kraljevinu Srba, Hrvata i  Slovenaca, nakon završetka II Svjetskog rata, a shodno Zakonu o uređenju narodnih sudova od 26.juna 1946.goidne, u Baru je bilo sjedište Narodnog sreskog suda. Sud je u kontinuitetu postojao i pod istim imenom i stupanjem Zakona o sudovima od 05.jula 1954.godine. Na osnovu Zakona o sudovima opšte nadležnosti od 06.februara 1965.godine nastaje Opštinski sud u Baru i pod tim nazivom radi do 1990.godine kada je isti izmijenjen u Osnovni sud u Baru i do danas radi u okviru svoje nadležnosti, shodno Zakonu o sudovima ("Službeni list RCG", br. 5/2002 i 49/2004 i "Službeni list CG", br. 22/2008, 39/2011 i 11/2015).