Nadležnost


Shodno čl. 14. Zakona o sudovima ("Službeni list CG". br. 11/2015),

Osnovni sud je nadležan:

1) U krivičnim predmetima da:

a) u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna
novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje
i položaj lica prema kojem se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo
izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne
ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije
određena nadležnost drugog suda;

b) u prvom stepenu, sudi za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena
nadležnost osnovnog suda;

c) sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak
mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim
stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao;

2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

a) u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, ličnopravnih, autorskih i drugih
odnosa, izuzev u onim koji su zakonom stavljeni u nadležnost nekog drugog
suda;

b) u sporovima povodom ispravke ili odgovora na informaciju sadržanu u
sredstvima javnog informisanja i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava
učinjenih u sredstvima javnog informisanja;

3) U radno pravnim predmetima, da u prvom stepenu sudi sporove:

a) iz radnog odnosa;

b) o zaključenju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i sve sporove između
poslodavaca i sindikata;

c) o primjeni propisa o štrajku;

d) o izboru i razrješenju organa u preduzećima i drugim pravnim subjektima;

4) U ostalim pravnim stvarima da:

a) u prvom stepenu, rješava vanparnične predmete, ako ovim zakonom nije drukcije
određeno;

b) rješava izvršne stvari i sporove koji nastanu u toku ili povodom izvršnog
postupka, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

c) odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka, osim onih za koje je
nadležan privredni sud;

d) vrši poslove pravne pomoći.

Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije odredena nadležnost nekog drugog suda.

Osnovni sud vrši i druge poslove određene zakonom.