Odjeljenja i vijeća Osnovnog suda u Baru


KRIVIČNO ODJELJENJE:

U prvostepenim krivičnim predmetima iz nadležnosti osnovnog suda postupaju predsjednik suda Goran Šćepanović, sudija Aleksandra Leković, koja je predsjednica krivičnog odjeljenja, sudija Tamara Spasojević i sudija Ljiljana Bulatović.

GRAĐANSKO ODJELJENJE:

U prvostepenim građanskim predmetima iz nadležnosti osnovnog suda postupaju sudije Srđan Kosanić, koji je predsjednik građanskog odjeljenja i istovremeno postupa kao izvršni sudija, kao i sudije Snežena Dragojević, Zoran Lekić, Boris Bulatović, Valentina Vuković, Sabina Ličina i Sava Mušikić.

VIJEĆA

U okviru krivičnog odjeljenja formirana su dva vijeća:
  • krivično vijeće koje odlučuje o pitanjima iz čl. 24. st. 7. Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore;
  • vijeće za uslovne otpuste, koje odlučuje po molbama za uslovne otpuste, a u kojem je predsjednik vijeća predsjednik suda Goran Šćepanović.

U okviru građanskog odjeljenja formirana su tri vijeća: 
  • izvršno vijeće, koje odlučuje po prigovorima izjavljenjim u postupku izvršenja i obezbjeđenja, shodno čl. 48 Zakona o izo izvršenju i obezbjeđenju ("Sl.list CG", 36/11 i br. 20/15);
  • vanparnično vijeće, koje odlučuje po prigovorima izjavljenim protiv odluka notara u postupku raspravljanja zaostavštine, shodno čl. 134a Zakona o izvanparničnom postupku ("Sl.list RCG", br.27/2006 i "Sl.list CG", br. 20/15), kao i ostalim prigovorima izjavljenim u vanparničnom postupku ili u postupku priznanja stranih sudskih ili arbitražnih odluka;
Vijeća formirana u okviru krivičnog odjeljenja formiraju se od članova tog odjeljenja, dok se vijeća formirana u okviru građanskog odjeljenja formiraju od članova tog odjeljenja, vodeći računa o ravnomjernoj i slučajnoj dodjeli predmeta putem PRIS-a. Ukoliko vijeće, bilo u krivičnom bilo u građanskom odjeljenju, zbog broja prisutnih članova, nije moguće formirati od članova odjeljenja u okviru kojeg je vijeće formirano, vijeće se formira i od članova drugog odjeljenja, kako bi se obezbijedilo nesmetano i efikasno odlučivanje.