BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

13. 08. 2012.

Služba za besplatnu pravnu pomoć u Osnovnom sudu u Cetinju

 
 
U Osnovnom sudu u Cetinju  otvorena je  Služba za besplatnu pravnu pomoć.
 
 
Besplatna pravna pomoć podrazumijeva potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja pismena, zastupanja u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku za vansudsko rješavanje sporova. Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju fizička lica koja prema svom imovnom stanju nijesu u mogućnosti da ostvare pravo na sudsku zaštitu bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.
 
 
Ministarstvo pravde Crne Gore je, uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Vlada Kraljevine Holandije i Kraljevine Norveške, realizovalo projekat sa ciljem da se uspostavi djelotvoran, efikasan i održiv sistem besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori. Putem stvaranja takvog sistema, Crna Gora će omogućiti pristup pravdi onima koji do sada nijesu bili u mogućnosti da sebi priušte pravnu pomoć i tako ispuniti sve obaveze koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima.
 
 
Povodom prava na besplatnu pravnu pomoć, izrađen je letak sa ciljem da bliže objasni uslove pod kojima se odobrava besplatna pravna pomoć, obim odobrenih usluga, ko su pružaoci usluga besplatne pravne pomoći i postupak pod kojim se usluge besplatne pravne pomoći odobravaju, sve u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, koji letak će zainteresovana lica moći da nađu na info-punktovima u holu Osnovnog suda, kao i na web portalu istog.
 
 
Služba za besplatnu pravnu pomoć se nalazi u kancelariji broj 45.


Rad sa strankama         
PONEDELJAK – PETAK  od 09:00h do 14:00h
Kontak osoba: Aleksandra Kusovac
Tel: 041 231-933 lokal br.18