Saopštenje za javnost

10. 07. 2018.

U Osnovnom sudu u Cetinju održana je sjednica sudija kojom je predsjedavala predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, a povodom izvještaja o radu za 2017. godinu.

Konstatovano je da je sud u izvještajnoj godini radio punim kapacitetom i postigao značajne rezultate, da je ukupno u radu bilo 2969 predmeta od kojih je riješeno 999 predmeta, odnosno 103,30 % od priliva. Sud je dao prioritet povećanju kvaliteta rada koji se ogleda i u broju potvrđenih odluka, odnosno ukinutih, pa je u odnosu na 2016. godinu, broj ukinuth odluka smanjen za 5,46% a poseban akcenat je stavljen na predmete u kojima je inicijalni akt podnijet prije više od tri godine tzv. predmeti "crvenih omota".

Cilj suda i svih zaposlenih je da građani na brz i efikasan način dođu do pravosnažnih i izvršnih odluka, da im se omogući blagovremeni i adekvatni pristup sudu a sudije Osnovnog suda u Cetinju, savjetnici i pripravnici se kontinuirano obučavaju dok je u vezi primjene Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, u izvještajnoj godini dvoje sudija bilo u radnim posjetama Evropskom sudu za ljudska prava i Savjetu Evrope.

Zaključeno je da je sudijska 2017. godina bila uspješna za Osnovni sud u Cetinju, da se sudije trude da svojim znanjem i autoritetom sačuvaju ugled suda i da će sudska administarcija nastaviti sa predanim radom a sve sa ciljem blagovremenog, ažurnog, kvalitetnog, odgovornog i zakonitog obavljanja svih poslova iz nadležnosti suda.
 
PREDSJEDNIK SUDA
Jelena Perović
 

OGLAS

CRNA GORA
OSNOVNI SUD U CETINJU
Su.br. 45/18
Cetinje,dana 20.02.2018. godne
 
 
Komisija za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika u Osnovnom sudu u Cetinju, na sjednici održanoj dana 14.02.2018. godine, na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika Su.br.  od   2018.godine, saglasno članu 35 stav 1 Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika (Sl.list br.31/2014 od 24.07.2014.godine) i člana 1 i 2 Odluke o izmjenama i  dopunama Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika (Sl.list 3/2018 od 19.01.2018. godine) raspisuje:
 
O G L A S
 
Za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika u Osnovnom sudu u Cetinju, kupovinom stanova izgrađenih u  javnom-privatnom partnerstvu.
 
Raspoližive stambene jedinice za kupovinu nalaze se u Cetinju - DUP »Aerodrom«, urbanistička UP parcela 78, blok 2, zona »B« i to:
 
- stambena jedinica oznaka J6, ulaz B, prvi sprat, površine 48,49 m², sa ostavom površine 7,20 m²
 stambena jedinica oznaka J6, ulaz B, drugi sprat, površine 48,49 m², sa ostavom površine 6,58 m²
- stambena jedinica oznaka J1, ulaz A, drugi  sprat, površine 34,26 m², sa ostavom 5,87 m²
- stambena jedinica oznaka J1, ulaz A, treći  sprat, površine 34,26 m², sa ostavom površine 5,38 m²
- stambena jedinica oznaka J6, ulaz B, treći sprat, površine 48,49 m², sa ostavom površine 5,87 m²
- stambena jedinica oznaka G8, ulaz B, potkrovlje, površine 20,87 m², sa ostavom površine 5,00 m²
 
Cijena metra kvadratnog stana je 350,00€ dok je cijena metra kvadratnog ostave 220,00€.
 
Zahtjev za rješavanje stambene potrebe podnosi se u pisanoj formi, Komisiji za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika u Osnovnom sudu u Cetinju, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Oglasa na oglasnoj tabli ovog suda.
 
Zahtjev za rješavanje stambenih potreba mora sadržati sve potrebne podatke za utvrđivanje broja bodova a naročito:
 
- sud u kojem državni službenik odnosno namještenik radi;
-  dokaz o postojećoj stambenoj situaciji - list nepokretnosti za podnosioca zahtjeva, njegovog  supružnika i članove njegovog domaćinstva;
-  ovjerena izjava državnog službenika i namještenika o tome da li je on ili član njegovog porodičnog domaćinstva riješio stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave  i nakon toga teretnim ili besteretnim poslom prenio pravo svojine  na stan ili porodičnu stambenu zgradu;
-  dokaz o broju članova domaćinstva;
-  dokaz o radnom stažu;
-  ovjerena izjava državnog službenika i naještenika o tome da li je on ili član njegovog porodičnog domaćinstva riješio stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave dodjelom kredita
 
Zahtjev se podnosi u pisanoj formi i uz isti moraju biti priloženi dokazi predloženi članom 35 Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika (Sl.list br.31/2014) i članom 1 i 2 Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika (Sl.list 3/2018 od 19.01.2018.godine).
 
Zahtjevi koji nisu podneseni u naprijed navedenom roku odbaciće se, a državni službenici i namještenici koji dostave netačne podatke isključiće se iz postupka rješavanja stambenih potreba.
 
Ovaj Oglas ima se objaviti na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Cetinju.
 
 
 
                                                                                                PREDSJEDNIK KOMISJIE
                                                                                          Vojislavka Vuković

Oglas za rješavanje stambenih potreba sudija Osnovnog suda Cetinje

29. 09. 2017.

Komisija za rješavanje stambenih
potreba sudija
Up broj 01-5340/17-4
Podgorica, 29. 09. 2017. godine
 
 
Komisija za rješavanje stambenih potreba sudija, u sjednici održanoj dana 29. 09. 2017 godine, na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za rješavanje stambenih potreba sudija, broj Up br. 01-5340-1 od 29. 09. 2017. godine i člana 27 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija raspisuje
 
 
O G L A S
 
za rješavanje stambenih potreba sudija Osnovnog suda Cetinje kupovinom stanova izgradjenih  u javnom - privatnom partnerstvu.
 
 
          Raspoložive stambene jedinice nalaze se na Cetinju - DUP "Aerodrom", urbanistička parcela 78, blok II, zona "B" i to:
 
          - stan oznake D2, prvi sprat, površine 57,31 m2;
          - stan oznake D4, prvi sprat, površine 67,37 m2;
          - stan oznake D5, prvi sprat, površine 86,42 m2;
          - stan oznake J5, drugi sprat, površine 55,19 m2;
          - stan oznake T1, potkrovlje, površine 85,81 m2;
          - ostava oznake 116, u suterenu, ulaz A, površine 7,63 m2;
          - ostava oznake 109, u suterenu, ulaz A, površine 7,83 m2;
          - ostava oznake 110, u suterenu, ulaz A, površine 7,20 m2;
          - ostava oznake 108, u suterenu, ulaz A, površine 7,74 m2;
          - ostava oznake 152, u suterenu, ulaz B, površine 6,77 m2.
         
          Zahtjev za rješavanje stambene potrebe podnosi se Sekretarijatu Sudskog savjeta u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na portalu Sudskog savjeta.
          Zahtjev se podnosi u pisanoj formi i uz isti moraju biti priloženi dokazi saglasno članu 28 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija.
          Zahtjevi koji nijesu podneseni u naprijed navedenom roku odbaciće se, a sudija koji dostavi netačne podatke isključiće se iz postupka rješavanja stambenih potreba.
          Ovaj oglas ima se objaviti na portalu Sudskog savjeta i na oglasnoj tabli Osnovnog suda Cetinje.
 
 
                                                                             Predsjednik Komisije,
                                                                                Stanka Vučinić

Saopštenje za javnost

10. 05. 2017.

U Osnovnom sudu u Cetinju je dana 26.04.2017. godine, od strane sudija Višeg suda u Podgorici, izvršena kontrola rada suda, nakon čega je održana sjednica sudija na kojoj je razmatran izvještaj o radu za 2016. godinu.
 
U toku 2016. godine, u Osnovnom sudu Cetinje, je primljeno ukupno 2.129 predmeta i sa predmetima iz ranijih godina u radu je bilo 3.282 predmeta. Od ukupnog broja predmeta do 31.12.2016. godine je riješeno 2.053 odnosno 67,34% dok je na dan 31.12.2016. godine ostalo neriješeno 1.072 predmeta, odnosno 32,66%. Poseban akcenat je stavljen na predmete u kojima je inicijalni akt podnijet prije više od tri godine tzv. predmeti "crvenih omota", od kojih je u 2016. godini riješeno 639, a u radu su ostala 293 predmeta.
 
Sudije su blagovremeno postupale u svim predmetima i pokazale veliku posvećenost, na koji način su doprinijele boljem kvalitetu rada suda.
 
PREDSJEDNIK SUDA
Jelena Perović